Share Button

Fagforbundet Trondheim, Fagforbundet Trøndelag og LO i Trondheim og Omegn sendte nylig et brev til politikerne i Formannskapet i Trondheim kommune med en oppfordring til å bruke eierskapet Trøndelag Teater, slik at de streikende kultur­arbeiderne kan vinne gjennom med sitt krav om en livslang kjønnsnøytral pensjon.

Vi appellerer til at dere tar deres eieransvar i Trøndelag teater, og legger press på Spekter og ledelsen i Trøndelag teater for å få en slutt på streiken ved å innføre en pensjonsordning som de ansatte kommunene allerede har.

Trøndelag Teater eies av staten, Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune

Ansatte i eiervirksomhetene (stat/kommune/fylkeskommune) har ny offentlig tjenestepensjon som er både livslang og kjønnsnøytral. Ansatte i Trøndelag Teater kom fra en ytelsespensjon i 2016, men tilbys nå kun innskuddspensjon. Hvorfor forskjellsbehandler eierne mellom egne ansatte og ansatte ved Trøndelag Teater?

Den totale kostnaden ved innføring av hybrid er om lag 1 % av den totale lønnsmassen

og hovedkostnaden er knyttet til kvinnetillegget. For å sikre at pensjonsytelsene blir kjønnsnøytrale innbetales det om lag 1 %-poeng mer for kvinner. I kultursektoren er det 50 % kvinner, og dermed utgjør kvinnetillegget om lag 0,5 % på den totale lønnsmassen. I tillegg kommer administrative kostnader.

Fra teatrets egne retningslinjer for samfunnsansvar:

Trøndelag Teater sitt samfunnsoppdrag er å skape verdier for vårt publikum og ansatte gjennom en forsvarlig utvelgelse, oppbygging og framføring av de produksjoner som vises fra våre scener. Trøndelag Teater har ikke til formål å skape økonomiske verdier for oss selv eller sine eiere. Trøndelag Teater skal ivareta sin kunstneriske frihet og med denne opprettholde og videreutvikle teatret som arena for frie ytringer og demokrati.

Vi stiller spørsmål ved hvor lenge Trøndelag Teater skal svikte sitt samfunnsoppdrag

og formål samtidig som de nekter å innfri arbeidstakernes rettferdige krav – spesielt med tanke på at dette er en virksomhet som eies av det offentlige og som mottar stor offentlig støtte.

Vi skulle sammen ha åpnet teatrene nå, og fått de ansatte i denne sektoren i jobb igjen. Denne situasjonen vi har havnet i nå er arbeidsgiverne i teaterets ansvar. Men kommunen må bruke sitt eierskap aktivt, ved å legge press på Teateret og arbeidsgiverforeningen SPEKTER for en likebehandling av de ansattes pensjonsvilkår i eiernes egen virksomhet og de ansatte i teatrene.

Med vennlig hilsen

Mats Monsen, Fagforbundet Trondheim,

Tarjei Leistad, Fagforbundet Trøndelag John-Peder Denstad, LO i Trondheim og omegn