Share Button

Vedlagt ligger Veggavisa nr 7, med vedtatt aktivitetsplan for 2017 og 2018 – fram til LO i Trondheims årsmøte 10. april 2018.

AKTIVITETSPLAN LO I TRONDHEIM 2017 – 2018

LO i Trondheim har planlagt en rekke aktiviteter i form av representant­skapsmøter, halvdag- og helgekonferanser og aksjoner. Merk av datoene. Det tas forbehold om at styret kan revidere/endre vedtatt aktivitetsplan. 

REPRESENTANTSKAPSMØTER:

 • Tirsdag 29. august 2017: Sak 1) LO-kongressen 8. – 12. mai 2017. Gjennomgang av de viktigste vedtakene og oppfølging av disse. LO lokalorganisasjoners og fylkeskonferansens fremtidige oppgave og rolle; Sak 2) Eventuelt.
 • Tirsdag 26. september 2017: Sak 1) Hovedtariffoppgjøret 2018. Hovedfokus, krav og gjennomføring; Sak 2) Eventuelt
 • Tirsdag 31. oktober 2017: Sak 1) Stortingsvalget 2017. Hvordan følge opp dette. Hovedfokus på arbeidslivet og fagbevegelsens interesser; Sak 2) Eventuelt.
 • Tirsdag 13. februar 2018: Sak 1) Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjenn­om­før­ing av fagbevegelsens Trondheims­manifest 2015. Status i arbeidet med å gjenn­om­føre fag­bev­eg­el­sens krav overfor byens poli­tiske flertall. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagfor­eningenes rolle i vid­ere arbeid med å gjennomføre kravene? Hva gjør vi?; Sak 2) Eventuelt.
 • Tirsdag 20. mars 2018: Sak 1) 1. mai 2018 – Forslag til hovedparoler og paroler for 1. mai markeringen i Trondheim; Sak 2) Hovedtariffoppgjøret 2018; Sak 3) Eventuelt.

HALVDAGSKONFERANSER:

 • Mandag 24. april 2017: Tema 1) Arbeidslivet møter EØS-avtalen. Foran LO-kongressen 2017. De-Facto kunnskapssenter for fagorganiserte lanserer en ny utredning og pamflett.
 • Lørdag 2. september 2017: Tema 1) Stortingsvalget 2017. Faglig mobilisering og fagbevegelsens krav; Tema 2) Trondheimsmanifestet 2015 – status i gjennomføring av kravene – oppfølging. Faglig, sosial og kulturell samling. Kultur­innslag/sosialt sam­vær/matservering. Kl. 15.00 – 24.00, Munkegata 17/19 hos Fagforbundet Trondheim. Arr: LO i Trondheim og Fagforbundet Trondheim.
 • Torsdag 12. oktober 2017: Tema 1) Løsarbeidersamfunnet – tidligere med «lua i handa» – nå med «mobilen i handa» – 1860 = 2017? Framtidas arbeidsliv – mye likt med fortidas arbeidsliv – fagbevegelsens rolle og oppgave.
 • Lørdag 25. november 2017: Tema 1) Fra legalisme til mer aksjon. Fagbevegelsens historie og ideologi. Om betydningen av faglige kampmidler og fagbevegelsens vilje og evne til å ta disse i bruk. Kl. 10.00 – 18.00. Arr: LO i Trondheim og Fellesforbundet avd. 250 HRR.
 • Mandag 8. januar 2018: Tema 1) Kunnskapskonferanse om temaer knyttet til EU og faglige rettigheter og EU og den norske velferdsmodellen – faktabasert. Arr. LO i Trondheim, Nei til EU Sør-Trøndelag og fagforbund / fagforeninger.
 • Torsdag 1. mars 2018: Tema) Sykelønnsordningen.Fakta og utfordringer i privat og offentlig sektor. Fokus på forebygging av sykdom i arbeidslivet. Sammenhenger mellom sykelønnsordningen, sysselsettingsgrad og arbeidsløshet.

Halvdagskonferanser starter kl. 12.00 og varer ut arbeidsdagen, unntatt 2. september (kl. 15.00 – 24.00) og 25. november (kl. 10.00 – 18.00). Repres­en­tantskaps­møtene starter kl. 18.30. Forbehold tas om at datoer/tema kan en­d­res. Info finnes på vår hjemmeside www.loitrondheim.no under Hva skjer? Møter og konferanser er åpne for med­lemmer av fagforeningene.

ÅRSMØTET 2018

 • Tirsdag 10. april 2018 kl. 18.30

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2018

 • Helga 26. – 28. januar 2018 – ”Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter”