Share Button

På representantskapsmøtet 30.september 2014 ble følgende uttalelser vedtatt, og uttalelsene oversendes LOs Fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag:

1)Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med streikeretten?; 2)Fortsatt kamp mot angrepene på Arbeidsmiljøloven!; 3) Pensjon og tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017; 4) LOs fylkeskonferanse og den alternative modellen for representasjon.

Forslag til LOs Fylkeskonferanse 23. – 24. oktober 2014

—————————————————-

LO i Trondheim oversender følgende forslag til LOs fyl­keskonfer­anse i Sør-Trøndelag: 1)Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med streikeretten?; 2)Fortsatt kamp mot angrepene på Arbeidsmiljøloven!; 3) Pensjon og tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017; 4) LOs fylkeskonferanse og den alternative modellen for representasjon.

Følgende forslag fremmes:

1) Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med streikeretten?

2) Fortsatt kamp mot angrepene på Arbeidsmiljøloven!

3) Pensjon og tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017.

4) LOs fylkeskonferanse og den alternative modellen for representasjon.

Kameratslig hilsen

——————————- —————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Vedlegg: 4 stk.

Forslag til LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 23. – 24. oktober 2014

Tariffoppgjøret 2014 – vaskeristreiken slutt – hva med streikeretten?

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag godtar ikke at Industri Energi (IE) ble fratatt streikeretten i vaskeri- og renseribransjen under årets tariffoppgjør. Dette er et av de alvor­ligste angrep på streikeretten noensinne i Norge. Vi opp­fordrer fag­foreningene til å sende inn protester til Arbeids- og sosialdep­arte­mentet og NHO mot dette angrep på en av de aller viktigste bærebjelkene i vårt demokrati. Når NHO nekter å søke dispensasjon, så vil de fleste streiker ende med tvungen lønnsnemnd slik dagens lovverk praktiseres. Dette kan vi ikke akseptere.

Trondhjems Kjemiske Industriarbeiderforening i forbundet IE organiserer vaskeri­arbeiderne på trondheims­bedriftene Storvask, Berendsen Tekstil Service og Trond­heim Vaskeri og Renseri. Fredag 5. september 2014 gikk de organiserte ut i streik for et varig løft opp for en lavlønnsbransje. Det samme gjaldt IE organiserte i bedriften NorTekstil på Rognes. Den kvinnedominerte yrkesgruppen i vaskeri- og renseribransjen har alltid vært blant de lavest lønte i LO-NHO området.

Gjennomsnittslønnen for ansatte i landets vaskerier og renserier ligger i dag på rundt 86 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, som før årets oppgjør var på 419 000 kroner årlig. Hovedkravet i årets oppgjør for IE sine medlemmer i vaskerier og renserier var 15 kroner i tim­en, eller 27 000 kroner i året, for å nærme seg 90 pro­sent av gjennomsnittlig industriarbeider­lønn. I tillegg krevde IE en regulerings­bestemmelse for å sikre ansatte i norske vaskerier og renserier en jevnlig justering av sin lønnsutvikling opp mot 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. IE har slike reguleringsbestemmelser i samtlige av sine andre sammenlignbare normallønnsoverenskomster.

Tariffstreiken blant IE sine medlemmer i vaskeribransjen ble stoppet med tvungen lønns­nemnd natt til 10. september 2014. Bakgrunnen er NHOs taktikk om å nekte sine medlems­bedrifter å søke om dispensasjon for vask av tøy til sykehus og sykehjem. NHO utestengte også IE medlemmer som ikke var i streik ved bedriften NorTekstil i Levanger. Denne bedrift­en leverer arbeidstøy til sykehusene i Levanger og Namsos, og NHOs aksjon her var helt klart et ønske om å ramme liv og helse slik at regjeringen skulle iverksette tvungen lønnsnemnd.

NHOs oppførsel er et angrep på streikeretten. De aller fleste bransjer vil kunne ramme livsviktige funksjoner. Det er ingen annen måte å løse dette på enn at bedrift­ene søker om dispensasjon, som alltid vil bli gitt. Slik IE fra første stund sa at alle søknader som gjaldt helsesektoren ville bli innvilget.

Uttalelsen sendes til NHO og Arbeids- og sosialdepartementet, med kopi til LO i Norge og Industri Energi

Forslagsstiller: LO i Trondheim / 01.10.14

Forslag til LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 23. – 24. oktober 2014

Fortsatt kamp mot angrepene på Arbeidsmiljøloven!

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag krever at LO må mobilisere til en politisk generalstreik for å markere alvoret i situasjonen dersom det kommende lovforslaget fra regjeringen blir i samsvar med høringsforslaget. Det samme gjelder dersom forslag om økt bruk av midlertidige ansettelser fremmes i forbindelse med det kommende statsbudsjettet.

Vi foreslår at denne streiken får en varighet på minst tre timer, slik at det kan arrangeres folkemøter på sentrale steder. For å sikre størst mulig oppslutning, må alle organisasjonsledd drive aktivt opplysningsarbeid blant medlemmene og i offentligheten, så alle får vite hva som står på spill.

Begrunnelse:

Regjeringas forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven vil utvide arbeidskjøpernes styringsrett på bekostning av de ansattes og de tillitsvalgtes innflytelse. De vil ha større adgang til midlertidige ansettelser, utvidelse av normalarbeidsdagen og frata fagforeningenes rett til å stoppe helsefarlige arbeidsplaner. Dette føyer seg inn i et mønster hvor regjeringa begunstiger kapitalen. Skattelette for de rikeste, privatisering av helse og undervisning, nedsalg av statlig eierskap – dette er noen eksempler på denne politikken. Samtidig viser de at de ikke ønsker å lytte til fagbevegelsen.

Vi har ennå en sterk fagbevegelse her i landet. Nå må vi bruke styrken vår til å kjempe mot denne utviklinga. Fanemarkeringen i Oslo den 19. juni og politiske streiker og markeringer rundt i landet den 23. september 2014 var en vellykket start.

Forslagsstiller: LO i Trondheim / 01.10.14

Forslag til LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag 23. – 24. oktober 2014

Pensjon og tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonsreformen i 2017.

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag slutter seg til LOs mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. Dette må også gjelde for de som blir ufør, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjusteringa når de blir pensjonister.

Tariffoppgjøret i 2016 må sikre avtalefesting av tjenestepensjon med streikerett. Minsteinn­skuddet må økes fra dagens 2 % til minst 7 % av lønn fra første krone. Uføredekning må inn i alle ordninger. Pensjonsbeholdningen må minst følge lønnsutviklingen. Det må innføres en egen tilleggspensjon for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet for å kompensere for tapet som pensjonsreformen gir for sliterne og uføre.

Bruttoprinsippet på minst 66 % av lønn i offentlige pensjonsordninger må forsvares, også for de som er født etter 1958.

Videre krever representantskapet at AFP ordningen sikres slik at de som trenger det kan gå av ved fylte 62 år uten tap av i livsvarig pensjon. Vi krever at alle beholder opptjente AFP rettig­heter selv om de faller ut av ordningen, forutsatt at de har vært i AFP ordning i minst 7 år.

For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem mot tariffoppgjøret i 2016 og evalueringen av pen­sjonsreformen i 2017. LO i Sør-Trøndelag vil ta en aktiv del og bruke nødvendige ressurser i denne kampanjen.

Det viktigste som fagbevegelsen må fokusere på er:

 • Levealdersjustering – rammer alle, men det er de rike som lever lengst og det er de som øker levealderen mest.

 • Indeksering – rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjon går ned med 8 % på 10 år.

 • Alleårsregel – rammer kvinner spesielt.

 • Avkorting ved tidlig avgang – Kvinnefiendtlig klassereform.

Begrunnelse: Pensjonsreformen har utviklet seg til å bli en klassereform. De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. I tillegg mister mange fagorganiserte sine oppsparte AFP rettigheter grunnet nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften.

I tariffoppgjøret 2014 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å utrede tjenestepensjons­ordninger. Utredningen skal være ferdig innen 31.12.2015.

”Felles­forbundet og Norsk Industri er enige om følgende:

 • Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonslovgivning skal videreføres.
 • Det skal legges til grunn at ordningene verken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene.

Basert på lov om innskuddspensjon er Fellesforbundet og Norsk Industri enige om at følgende forhold skal utredes:

 • At arbeidetakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene
 • Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte
 • Konsekvensene for allerede etablerte ordninger
 • Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon
 • Vurdere eventuelle lovendringer”

Dette er en utfordring for dagens ytelsesordning både i privat og offentlig sektor og et hinder for Hybridordningen.

Våre krav er forankret i LO kongressen 2013 sine vedtak:

 • ”LO vil tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP ordning forbedres med opptjening fra første krone. Uføredekning må inngå i de brede ordningene.”
 • ”LO må arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP ordningen for å sikre dette.” og ”I dag kan man risikere å falle utenfor AFP ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil utrede muligheten for bedre ytelser for de som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom / uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.”
 • ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.”

Forslagsstiller: LO i Trondheim / 01.10.14