Share Button
LO i Trondheim
Trondheim 18. juli 2017

Agraff arkitektur AS v/ Sevrin Gjerde

sevrin@agraff.no / siri@agraff.no

Vår ref.: Mine dokumenter/korrespondanse/2017/ Vedrørende varsel om planarbeid på gnr/bnr 315/441 Teknologitomta, vest for Sentervegen, Vestre Rosten, Trondheim – uttalelse fra LO i Trondheim

Vedrørende varsel om planarbeid på gnr/bnr 315/441 Teknologitomta, vest for Sentervegen, Vestre Rosten, Trondheim – uttalelse fra LO i Trondheim.

————————————————————————————————————————–

LO i Trondheim ser arealet på Teknologitomta i sammenheng med kommunens pågå­ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling og mener at arealet pr. i dag ikke må bli omregulert til det foreslåtte formål.

————————————————————————————————————————–

Vi viser til e-poster 03.07.17 og 06.07.17 fra Agraff arkitektur AS v/ Severin Gjerde (tlf. 906 38 390), vedlagt kart med markert planområde.

Bakgrunn for saken:

Iht. plan- og bygningsloven § 21-5 varsler Agraff arkitektur AS om at det igangsettes planarbeid for Teknologitomta, vest for Sentervegen, Vestre Rosten gnr/bnr 315 / 441. Området er i dag regulert til forretninger og kon­tor. Hensikten med planarbeidet er å om­regulere arealene for videre salg. Det foreslås følgende for­mål; boliger, forretninger, kon­torer, helse- og velferdssenter og barnehage. Iht. ”Forskrift om konse­kvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven” vedlegg I, pkt 1, skal det utarbeides plan­program og konse­kvensut­redning. Arbeidet utføres på vegne av Eierskapsenheten i Trondheim Kommune.

Uttalelse til saken fra LO i Trondheim:

Det foregår nå i regi av Trondheim kommune et arbeid med fokus på næringsareal for arealkrevende næringer. Rådmannen i Trond­heim kommune har fått en bestilling fra Formannskapet om å lage en plan for fortetting og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal, jfr. vedtak i sak 1/16 i Formannskapet 05.01.16: ”Trondheim må legge ut nok næringsareal til å sikre ny nærings­etablering. Tilgang på nok og rik­tig næringsareal er svært viktig for å sikre nyeta­bler­inger og mulighet­er for utvidelse av allerede etablerte bedrifter. Ulike næringer kan ha ulike behov for viktig infrastruk­tur, derfor må nytt næringsareal ses i sammenheng med viktig infrastruktur og kost­nader for utvikling av arealet til riktig formål. Vi ønsker å bevare den plasskrevende industrien i Trond­heims­regi­onen. Formannskapet ber derfor Rådmannen gå i dialog med næringslivet, og legge frem en plan for for­tett­ing og bedre utnyttelse av eksisterende næringsareal, og identifisere nye områder for næringsareal.”

I første omgang lages en strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen. Prosjektet har fo­kus på arealkrevende næringsvirksomheter. Det er enighet om at det er mer en nok areal til kontor.

LO i Trondheim ser arealet på Teknologitomta i sammenheng med kommunens pågå­ende arbeid om strategi for næringsarealutvikling og mener at arealet pr. i dag ikke må bli omregulert til det foreslåtte formål.

Vennlig hilsen

———————————- ————————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen /s/

leder 1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Vedrørende varsel om planarbeid på gnr-bnr 315-441 Teknologitomta, vest for Sentervegen, Vestre Rosten – uttalelse fra LO i Trondheim