Share Button

Høringsuttalelse NOU 2013endelig

LO i Trondheim

Høringsuttalelse NOU 2013: 12

Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Bakgrunn.

I gammel folketrygd var det samme uførepensjon før 67 som etter. Når uføre gikk av med alderspensjon fikk de det samme som om de hadde stått i jobb til fylte 67 år. Både fra Folketrygd og bedriftens pensjonsordning. Prinsippet var en fortsettelse av tankegangen fra sykelønnsordningen: Ingen skulle tape som pensjonist fordi helsa svikter.

Ny uføretrygd er endret slik at uføretrygda før 67 år ikke lenger er basert på opptjening, men er 66 % av tidligere lønn inntil 6G. Mens opptjening av alderspensjon er bygd på opptjening etter alleårsprinsippet. Opptjening er imidlertid begrenset til 62 år mot før 67 år. I tillegg er det slik at uføre mister det livsvarige AFP-tillegget som ligger i ny AFP-ordning. Sammen gir dette en nærmest katastrofal dårlig alderspensjon for uføre fra Folketrygden.

Derfor burde forslag til ny uførepensjon i Lov om tjenestepensjon oppfylle to mål:

1. Sikre mot inntektstap fram til fylte 67 år.

2. Sikre en god samlet alderspensjon fra fylte 67 år.

Hovedkonklusjonen er at forslaget oppfyller det første kravet (for de som blir uføre mens de er i arbeidsforhold) men svikter helt på det andre kravet.

Inntektstap fram til fylte 67 år.

Ny uføretrygd gir 66% av tidligere inntekt opp til 6 G= 510 000. Forslaget gir mulighet for et tillegg til dette på 10% av tidligere lønn inntil 6G og 66 % av tidligere lønn mellom 6G og 12 G. Etter vår mening gir dette en svært god inntektssikring for de som blir uføre i et arbeidsforhold.

Vi mener sikring av uføretrygd ikke kan være frivillig slik forslaget legger opp til. Det må innføres en minstesikring. Denne kan naturlig være på 4% av tidligere lønn slik at en dermed kan komme opp i maksimal grensa på 70 % av tidligere lønn for Arbeidsavklaringspenger og trygd samlet.

Hovedinnvendingen er at dette i praksis blir en tilleggspensjon til folketrygden for de høytlønte som i de fleste bransjer har lav risiko for å bli ufør. Dette også fordi det ikke er mulig å gi mer enn 4% av lønn i tillegg til Arbeidsavklaringspenger for lave pensjoner

Intet til de som blir ufør etter å ha mistet jobben.

Den nye hybridpensjonen er tenkt å erstatte de gode ytelsesbaserte ordningene. I disse ordningene fikk du oppspart tjenestepensjon i tillegg til folketrygda også om du ble ufør etter å ha sluttet i jobben. Nå gjelder det bare om du blir ufør mens du er ansatt. Etter vår mening vil dette ramme ei svært utsatt gruppe. De som mister jobben etter fylte 50 år og sliter med helsa. Vi mener ordningen med oppspart uførepensjon må bevares.

Uføre blir de store taperne som alderspensjonister.

Da folketrygden ble innført var det et mål at alle skulle ha en alderspensjon på 2/3 av tidligere lønn. Fagbevegelsen har som felles mål at norske arbeidstakere skal ha en samlet pensjon på minst 66% av tidligere lønn fra folketrygd, fra AFP og fra tjenestepensjonsordningen.

Siden 40 % av norske arbeidstakere er uføre den dagen de går av med alderspensjon er alderspensjonen for uførepensjon helt avgjørende for å nå dette målet. Det er derfor med stor undring og skuffelse vi ser at utredningen verken behandler eller har forslag som kan oppfylle dette.

Dersom en bedrift innfører maksimalsatsene i ny tjenestepensjon inklusive regulering etter lønnsutvikling fra 1.1.2015 så vil ny ordning ha virket i 40 år når de som i dag er 25 år fyller 67 år. Da er det naturlig å se på virkningen da. For Ole rørlegger som har hatt ei gjennomsnittslønn på 420 000 fra 22 år og tjener 460 000 når han blir ufør ved 60 år. For Per ingeniør som har hatt ei gjennomsnittslønn på 460 000 fra 28 år og tjener 500 000 når han blir ufør ved 60 år.

Med maksimalsatsene i ny tjenestepensjon og sikring av at kapitalen følger lønnsutviklingen vil tjenestepensjon etter 40 år gi om lag 14% av lønn. Med minstesatsene 4% av lønn. Mens arbeidstakere som har helsa i behold kan jobbe noen år ekstra og slik ha mulighet til en brukbar pensjon så er det ingen mulighet for uføre.

 

Ole, Født 1988, arbeid fra 22 år, Snittlønn 420 000, sluttlønn 460 000, avgang 67 år mot ufør 60 år. Pensjon av lønn.

Gammel pensjon/uførepensjon

53 %

Ny Folketrygd

40 %

AFP

9 %

Pensjon uten tjenestepensjon

49 %

Maks tjenestepensjon

14 %

Samlet Pensjon arbeid til 67 år

63 %

Uførepensjon fra folketrygd

39 %

Samlet pensjon Uføre

53 %

 

Per, Født 1988, arbeid fra 28 år, Snittlønn 460 000, sluttlønn 500 000, avgang 67 år mot ufør 60 år. Pensjon av lønn.

Gammel pensjon/uførepensjon

51 %

Ny Folketrygd

35 %

AFP

8 %

Pensjon før TP

43 %

Maks Tjenestepensjon

14 %

Samlet Pensjon arbeid til 67 år

57 %

Uførepensjon fra folketrygd

33 %

Samlet pensjon Uføre

47 %

 

Dette er basert på at bedriftene velger maksimalordningene. Velges minimumsordningen på 2% årlig innbetaling av lønn vil Per komme ut med samlet alderspensjon for uføre på 37 % av lønn, mens Ola vil komme ut med 43 % av lønn.

Konklusjon: Utredningen gir ingen mulighet for arbeidstakere som blir uføre å oppnå en alderspensjon som er til å leve med. Det er ille for de som blir uføre nå og det blir ulevelig for de som er unge i dag.

Det viser også at det er nødvendig å lovfeste høyere minimumssatser enn det som ligger i forslaget til ny tjenestepensjon. Med dagens minimumssatser vil Ola og Per som har hatt god inntekt havne ut rett over dagens minstepensjon.

Mulige løsningsforslag.

Til banklovkommisjonens forsvar skal det sies at det ikke er så lett å løse alderspensjonen for uføre gjennom tjenestepensjon siden ny uførepensjon er så katastrofalt dårlig. Etter vår mening kan dette avhjelpes ved en eller flere av følgende endringer:

Endring tjenestepensjon.

Vi ville vridd midlene fra å sikre mot inntektstap før fylte 67 til å sikre økt alderspensjon for uføre. Etter vår mening burde det være mulig å ha en høyere innbetalingsprosent for uføre fra 62 til 67 år for å kompensere for at det i den perioden gis null opptjening i folketrygda.

 

Endring i ny uføretrygd og AFP-ordningen

1. Opptjening av alderspensjon for uføre må utvides til 67 år.

2. Levealdersjustering av alderstrygd og tjenestepensjon for uføre må fjernes helt

3. AFP-ordningen må endres slik at du beholder oppspart AFP-beholdning som en utsatt rettighet når du slutter.

4. Den meningsløse bestemmelsen som sier at det ikke er mulig å kombinere delvis uføretrygd med delvis AFP må fjernes