Share Button

Innkalling representantskapsmøte 13.02.18 (1)

Til representantskapets medlemmer

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

 

TID:           TIRSDAG 13. FEBRUAR 2018 KL. 18.30

STED:       MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE I FOLKETS HUS

Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

 

SAK 1.           Etter kommunevalget 2015 – Oppfølging og gjennomføring av Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015.

Status i arbeidet med å få gjennomført fagbevegel­sens krav over­for det poli­tiske flertallet i byen. Hva er gjennomført? Hva gjen­står? Fagforeningenes rolle i det videre arbeidet med å gjennom­føre kravene? Hva gjør vi?

Fagbevegelsens Trondheimsmanifest 2015 fra Utdanningsforbundet Trondheim, Norsk Syke­pleierforbund i Trondheim kommune, LO Kommune Trondheim og LO i Trondheim inneholder 54 krav med begrunnelser / under­tekster innen 23 tematiske områder. Kravene kom i utgangs­punktet fra 20 fagforen­ing­er. LO i Trond­heim og LO Kommune Trondheim anbefalte på grunnlag partienes svar at det burde stemmes på AP, SV, De Grønne, Rødt, NKP, Pensjonistpartiet eller KrF. Med den nåvær­ende Sentrum-Venstre fler­talls­kon­stella­sjonen har vi skriftlige løfter på at 43 av de 54 krav­ene skal gjennomføres i perioden 2015–2019

./.          Vedlagt ligger fagbevegelsens valgkampbrosjyre i Trondheim

Innledere: (inntil 7 minutter hver)

 • Sissel Trønsdal, kommunalråd Arbeiderpartiet
 • Ottar Michelsen, kommunalråd og gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
 • Ola Lund Renolen, varaordfører og gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne
 • Geirmund Lykke, kommunalråd og gruppeleder, KrF
 • Morten Kokaas, nestleder i Helse- og velferdskomiteen, Pensjonistpartiet
 • Ragna Vorkinnslien, gruppeleder og medlem av Helse- og velferdskomiteen, Rødt
 • Geir Røsvoll, leder av Utdann­ingsforbundet Trondheim
 • Torbjørn Solberg, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune
 • Svein Olav Aarlott, leder av LO Kommune Trondheim
 • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

 

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt.

 

SAK 2.           Kommunevalget 2019 – krav fra fagforeningene.

Det blir orientert om saken i representantskapsmøtet på grunnlag av følgende brev som ble sendt til fagforeningene 21.12.17 fra LO i Trondheim:

«Vi ber fagforeningene sende inn konkrete krav som dere mener er viktig for medlemmene / arbeidsplassene å stille overfor de poli­tiske partiene i Trondheim og Malvik før kommunevalget 2019. Svar sendes til LO i Trondheim innen 18. juni 2018 til post@loitrondheim.no og/eller LO i Trondheim, p.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim

Fagbevegelsen i byen (LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsfor­bundet Trond­heim og Sykepleierforbundet Sør-Trøndelag) stilte i forkant av komm­unevalget 2015 54 kon­krete krav i vårt Trondheimsmanifest 2015 til alle politiske partier som stilte liste ved valget. Kravene gjenspeiler konkrete forhold rundt om på arbeidsplassene. Vi har i dag politisk flertall for 43 stk. av våre krav slik styrkefor­holdet er mellom par­tiene i bystyret etter sist valg. Våre krav følges aktivt opp overfor det rød­grønne flertallet. Det rødgrønne politiske flertallet har siden kommunevalget i 2003 innfridd 70 – 80 % av de kravene fagbevegelsen har stilt. Det viser at strate­gien med å stille konkrete krav før valg gir bra gjennomslag for fagbevegelsen.

Den videre prosess er:

 • Saken tas opp på LO i Trondheims representantskapsmøte 13. februar 2018.
 • Den årlige faglige, sosiale og kulturelle samlingen for fagbevegelsen blir av­holdt i august – september 2018 i lokalene til Fagforbundet Trondheim og Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim i Munkegata 17 – 19. Her vil prosess med å lage konkrete krav fra fagfor­eningene i LO og våre faglige alliansepartnere følges opp ved at tillitsvalgte fremlegger konkrete krav.
 • Endelig behandling av og vedtak om krav gjøres i representant­skapet til LO i Trondheim og hos våre faglige alliansepartnere.
 • Kravene oversendes til de politiske partiene på nyåret 2019.»

 

SAK 3.           Avgifts-sjokk på sjokolade.

Vedlagt ligger uttalelse mottatt 04.01.18 fra Chokoladearbeidernes klubb Nidar. Denne støttes av NNN avd. 10 Sør-Trøndelag. Styret i LO i Trondheim behandlet saken 22.01.18. Styret innstiller på å støtte uttalelsen.

Stig-Gøran Nilsen, hovedtillitsvalgt Chokoladearbeiderens Klubb Nidar vil innlede om bakgrunnen for og hensikten med uttalelsen.

 

SAK 4.           Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 30. januar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

 

Kameratslig hilsen

 

 

——————————–                                                     ———————————–

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen /s/

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)

 

Vedlegg: – Adgangstegn

 

Kopi: – LOs distriktskontor i Trøndelag

 

                           Avgifts sjokk på sjokolade.                   

 

Regjeringen hadde behov for 2 milliarder for å komme i mål med budsjettet. I tolvte time la de inn en kraftig økning av sukkeravgiften slik at de fikk budsjettet i balanse.

 Denne beskjeden kom som «julekvelden på kjerringa» for oss i Chokoladearbeiderens Klubb og resten av Nidar, (Orkla).

Vi er positive til at sukkerholdige produkter betaler en avgift, men det gir ingen mening at sjokoladeindustrien nok en gang skal bære hele byrden mens andre produsenter av like sukkertunge produkter fritas for avgift.

Produsenter av andre sukkerrike produkter som ikke betaler avgift er kaker, iskrem, frokostblander, meieriprodukter og kjeks. Faktumet er at hele 40 prosent av alt sukkeret som selges i Norge er unnlatt avgift.

Produsentene av sjokolade og drikkevarer får mindre grunn til å utvikle sukkerfrie alternativer som for eksempel tyggegummi, pastiller og lettbrus da disse vil bli avgiftsbelagt like hardt som sukkerholdige produkter.

For oss på Nidar har det i den siste tiden blitt investert mange mange millioner kroner, og Nidar er en av bærebjelkene i Orkla Confectionery and Snacks Norge. Her står våre ansatte på hver dag for å redusere kostnader og utvikle produkter med en bedre ernæringsprofil slik at vi kan være konkurransedyktig. Vi har også snudd en volumtrend på fabrikken, takket være en dyktig jobb fra alle ansatte i alle ledd i Nidar.

Vi har i siste tiden vært i samtaler med ledelsen om å øke bemanningen, men når slike drastiske beslutninger gjøres, spres det en stor usikkerhet og veldig uforutsigbare vilkår for oss. Vi er opptatt av forutsigbare rammebetingelser og langsiktighet.

Troen på Norge som et godt sted å investere-/sattes på svekkes når regjeringspartiene, Krf og Venstre opptrer på denne måten.

Budsjettforliket gjør at grensehandelsen, tax free og netthandel vil øke markant og sette norske arbeidsplasser i fare.

Vi mener det er på høy tid å få en fullstendig gjennomgang av avgiften, og at det utredes en generell og rettferdig sukkeravgift. Avgifter skal være forutsigbare og godt faglig begrunnet, og ikke være et resultat av en politisk hestehandel i budsjettprosessens sluttspurt.

 

Med vennlig hilsen

 

Stig-Gøran Nilsen

Hovedtillitsvalgt  Chokoladearbeiderens Klubb Nidar