Share Button

TRONDHEIMSKONFERANSEN

FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

i Trondheim 30. januar – 1. februar 2015

NOVA Hotell Kurs og Konferanse – Folkets Hus

Program for nedlasting : Trondheimskonferansen2015

Fredag 30. januar

Kl. 15.30        Innsjekking / registrering

Kl. 17.30        Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim

Kl. 17.35        Kulturinnslag v/ ……………………………………………………………

Kl. 18.00        Konstituering v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær i LO i Trond­heim

Kl. 18.15        Innledning

VENSTRESIDA OG FAGBEVEGELSEN I EUROPA – STRATEGIER FOR FORNYET SAMFUNNSMAKT.

 • Økonomisk kuttpolitikk, sosial krise og massearbeidsløshet i EU.

o   Årsaker og drivkrefter. Hva er svaret til den politiske venstresida?

 • Analyse av den politiske venstresidas maktposisjon i dagens Europa.

o   Valget til EU-parlamentet. Frammarsj for høyrepartier som er i mot EU og noen få partier på venstresida. Hva kan vi lære av det?

o   En og en i stedet for fellesskap – fra universalisme til hetsing mot visse grupper – erfaringer på hvordan dette kan slås tilbake.

o   Analyse av krefter som vil dra EUs samfunnsutvikling i sosialistisk retning.

 • Utviklingen i arbeidslivet med sosial dumping.

o   Kontraktorganisering i produksjonen, løsarbeidersystem og mafiavirksomhet. Hva er fagbevegelsens svar?

 • Fagbevegelsens makt og stilling innen EU.

o   Hva er fagbevegelsens svar på fri flyt av tjenester, arbeidskraft og fri etablerings­rett? Er det mulig å opprettholde fagbevegelsens styrke over tid i et slikt system? Situasjonen i Norge – hva er vårt alternativ?

o   Hvilken strategi ivaretar arbeiderklassens interesser – konsensusbyråkrati eller aksjonsdemokrati?

o   Eksempler på arbeidskonflikter / transnasjonale streiker som har politisert arbeiderklassen og slått tilbake angrep på faglige og sosiale rettigheter – hva kan vi lære av det?

o   Hva bør fagbevegelsen i Norge gjøre for å stå solidarisk sammen med fagforeningskamerater i EU som kjemper mot den kapitalistiske krisepolitikken?

Innleder: Idar Helle Historiker

 

Kl. 19.00        Kaffe og hjemmelaget i 4. etasje

Kl. 19.30        Spørsmål, kommentarer og diskusjon i plenum

Kl. 20.45        Avslutning

Kl. 21.00        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets hus – Avsluttes kl. 01.00

 

Lørdag 31. januar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.05        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.15        Innledning

EN STERK VELFERDSSTAT OG 6-TIMERS ARBEIDSDAG – EN MULIG VIRKELIGHET?

 • År 2060: SSB rapport fra mars 2014 om sammenhengen mellom en sikker velferdsstat, gradvis senket arbeidstid ned mot 6 timer, produktivitetsøkning og forbruksvekst pr. person sammenlignet med i dag.
 • Gradvis senking av arbeidstiden. Økonomiske virkninger av gradvis senking av arbeidstiden fremover.
 • Befolkningens syn på økt skatt framfor økt arbeidstid for å opprettholde velferdsstaten.
Innleder: Erling Holmøy Forsker i Statistisk Sentralbyrå (SSB)

 

Kl. 09.45        Debatt i plenum: Tema: En sterk velferdsstat og 6-timers arbeids­dag – en mulig virkelighet?

Kl. 10.30        Kaffepause i 4. etasje

Kl. 10.45        Gruppearbeid i 4. etasje: Tema: Forslag til hoveduttalelse.

Kl. 12.15        Innledning

DEN POLITISKE OG FAGLIGE SITUASJONEN FORAN KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGENE I 2015 – HVORDAN SIKRE OG VINNE TILBAKE RØDGRØNNE FLERTALL?

 • Analyse av høyresidas angrep på samholdssamfunnet.

o   Angrep på fagbevegelsen og tillitsvalgtes rolle og makt i samfunns- og arbeidsliv.

o   Høyresidas vilje og evne til å skape sosial ulikhet, jfr. blant annet kutt og omfordeling i statsbudsjett.

o   Massiv privatisering av velferdsstatens virksomheter og tjenester.

 • Fagbevegelsens slagplan mot høyresidas (H / FrP / V / KrF) politikk.

o   Fagbevegelsens strategi og taktikk for å gjenvinne venstresidas politiske makt – hva gjør vi framover.

Innleder: – Gerd Kristiansen LO-leder, LO i Norge

 

Kl. 12.45        Debatt i plenum: Tema: Den politiske og faglige situasjonen foran kommune- og fylkestingsvalgene i 2015 – hvordan sikre og vinne tilbake rødgrønne flertall?

Kl. 13.30        Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og rom mot Cicignons plass)

Kl. 14.15        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – TIDA ER INNE OM FAG­BEVEG­ELSEN BRUKER SIN MAKT OG GÅR FORAN I KAMPEN

 • Historisk perspektiv på fagbevegelsens kontroll med arbeidstidas plassering – strategisk viktig for å opprettholde vår makt og posisjon.
 • Strategi for å føre det overmodne kravet om 6-timersdagen ut i livet.
 • Hvordan sette ord på at mer fritid kan gi oss mer livskvalitet enn å øke det materielle forbruket?
 • Kravet om mer fritid – er fagbevegelsen i takt med tidsånden?
 • LOs mål om 6-timersdagen – på rett vei de siste 30 år?
 • Fagbevegelsen og tariffoppgjørene – nødvendig for å kunne virkeliggjøre 6-tim­ersdagen med full lønnskompensasjon – hva må til for å få gjennomføringskraft?
 • Hvordan tilrettelegge en reell diskusjon i fagbevegelsen om gjennomførbare alternativer og muligheter for en arbeidstidsreform m/ kortere normalarbeidsdag?
 • Hvordan møte motargumenter mot redusert arbeidstid, som at det framover trengs flere ansatte i helse- og omsorgssektoren framover, i takt med at befolkningen blir eldre?
 • Krav til alliansepartnere som miljøbevegelsen for at kravet om kortere arbeidstid skal kunne bli en realitet
Innleder: – Gerd Liv Valla Styremedlem i Fremtiden i våre hender / tidligere LO-leder

 

Kl. 14.45        Innledning

PRESSET PÅ NORMALARBEIDSDAGEN

 • Drivkrefter bak krav om skiftordninger og lange arbeidsdager (13 timer).
 • Prosjektarbeid presser normalarbeidsdagen.
 • Hva vet vi om sykdom / skader hos Øst-Europeere som jobber lange dager mens de befinner seg i Norge?
Innleder: Kine Asper Forbundssekretær i Fellesforbundet

 

Kl. 15.00        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – FORSLAG TIL VEIVALG FOR FAGBEVEGELSEN

 • En strategi for å gjennomføre 6-timersdagen / 30 timers uke – bytte av en liten utvidelse av normalarbeidsdagen mot 6-timersdagen, ved at mange ansatte går over til en to-skift ordning.
 • Hvilke sektorer og bransjer bør kunne innføre to-skift ordning? Hvilke bør ikke?
 • Hvordan få til overføringsordninger mellom de bedriftene som får stor produktivitetsvekst og de som får liten eller ingen?
 • Positive virkninger i storsamfunnet av overgang til to-skift ordning.
Innleder: Ole Roger Berg Leder av Fagforbundet Buss og Sporveisarbeidernes Forening avd. 047

 

Kl. 15.15        Innledning

TID FOR KORTERE ARBEIDSTID – 6-TIMERS ARBEIDSDAG VED TINE HEIMDAL I TRONDHEIM

 • Erfar­inger med 6-timers arbeids­dag og virkninger av dette på arbeidsmiljøet, fysisk og psykisk helse og produktivitet.
 • Arbeidstidsendringen og endringer i bedriften som større sats­ing på å skolere an­satte, tettere samarbeid mellom tillitsvalgtapparatet og bedrifts­ledelsen og større inn­flytelse og ansvar for ansatte på arbeids­opp­gaver.
 • Erfaringer om å utnytte lokaler og utstyr, arbeidseffektivitet, trivsel og sykdom.
 • Evaluering fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) av effektene av å innføre 6-timers arbeidsdag ved Tine Heimdal.
 • Suksesskriterium: Bedre hverdag for de ansatte. Hovedfokus ikke økt produktivitet og effektivitet.
Innleder: Kåre Pedersen Hovedtillitsvalgt NNN-klubben vedTINE Heimdal i Trondheim

 

Kl. 15.35        Pause med kaffe og kake i 4. etasje

Kl. 15.55        Debatt i plenum: Tema: Tid for kortere arbeidstid

Kl. 17.30        Avslutning med allsang i plenumssal

Kl. 20.30        Sosialt samvær i Olavs Pub, Folkets Hus – sang / allsang til levende musikk v/ Eilert Ottem kl. 21.00. Avsluttes kl. 01.00

 

Søndag 1. februar

Kl. 09.00        Allsang i plenumssal

Kl. 09.05        Orientering fra redaksjonskomiteen

Kl. 09.15        Innledning

PENSJONSOPPGJØR VED TARIFFOPPGJØRET 2016 OG EVALU­ERING AV PENSJONSSYSTEMET I 2017 – VEIVALG FOR FAGBEV­EGELSEN

 • Tariffoppgjøret 2014 i privat sektor: Utredninger om tjenestepensjonsordninger uten kostnadsøkning og økte utgifter mot balanseføring – en utfordring for dagens ytelsesordning både i privat og offentlig sektor og et hindrer for Hybridordningen.
 • Hvordan oppnå LOs mål om ”LO vil tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP-ordning forbedres med opptjening fra første krone. ……….. Uføredekning må inngå i de brede ordningene.”
 • Pensjonsreformen som en klassereform: De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. I tillegg mister mange fagorganiserte sine oppsparte AFP rettigheter grunnet nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariff­avtale på bedriften.
 • Hvordan oppnå LOs mål om ”LO må arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP-ordningen for å sikre dette.” og ”I dag kan man risikere å falle utenfor AFP-ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil utrede muligheten for bedre ytelser for de som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom / uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.”
 • Partene skal evaluere utviklingen i 2017. Hva gjør vi, jfr LO-kongressens vedtak i 2013: ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.”
 • Opplysningskampanje om pensjon fram mot tariffoppgjøret 2016 og LO-kongressen 2017.
Innleder: Mona Bjørn Leder av HK Region Midt-Norge

 

Kl. 09.45        Pause m/ kaffe og frukt i 4. etasje

Kl. 10.15        Debatt i plenum: Tema: Pensjonsoppgjør ved tariffoppgjøret 2016 og evaluering av pensjonssystemet i 2017 – veivalg for fagbevegelsen

Kl. 11.00        ”Åpen fagligpolitisk time” – fokus på faglig solidaritetsarbeid og aktuelle lokale kamper.

Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..
Innlegg v/ ………., …………. Tema: …………………..

 

Kl. 12.00        Lunsj – i 4. etg. NOVA (Europa, Andromeda og frokostområdet)

Kl. 12.45        Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen

Kl. 14.00        Avslutning: John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim.

Allsang: Internasjonalen

 

Konferansested

NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

 

Priser

Deltakeravgift: Konferansepakke for fredag, lørdag og søndag inkluderer deltaker­avgift, tre kaffepauser hvorav to med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te begge dager.

Kr. 1.950,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

 

Påmelding

Påmeldingsfrist: Fredag 9. januar 2015 påhttp://konf.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

 

Overnattingsalternativer

Overnatting må bestilles av den enkelte deltaker direkte til hotell, se over­sikt under over ulike alternativer som ligger i kort avstand fra konferan­se­stedet:

Best Western NOVA Hotell, Cicignons plass – Tlf. 73 – 80 63 00 – telefax 73 – 80 63 01 – booking@nova-trondheim.no / www.nova-trondheim.no

Følgende konferansetilbud gis på overnatting på NOVA Hotell Kurs og Konferanse:

Enkeltrom med frokost:                                          kr. 825,- pr. døgn

Pr. dobbeltrom m/ frokost:                                      kr. 1035,- pr. døgn

NB! Ved bestilling på NOVA Hotell må det henvises til at overnattingen er knytta til konferansen “Trondheimskonferansen – Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter” for å få overnevnte priser.

Olavs Pub ønsker som vanlig å framstå som et naturlig samlingspunkt mht. middags­tilbud på fredag og lørdag – Rabatt-kuponger blir utdelt ved innsjekk til konferansen.

Comfort Hotel Trondheim, Krambugata nr. 3 – Telefon: +47 73 58 88 88 – Faks: +47 73 58 88 81 – e-post:co.trondheim@choice.no – web: www.choice.no

Radisson SAS Royal Garden Hotell – Kjøpmannsgt. 73 – Tlf. 73 – 80 30 00 – Telefaks 73 – 80 30 50 – e-post: sales.trondheim@radissonsas.com

Britannia Hotell AS – Dronningens gt. 5 – Tlf. 73 – 80 08 00 – britannia@britannia.no

Comfort Hotell Lipp AS -Thomas Angellsgt. 12B -Tlf. 73-512133/Telefax 73-514314

Rica Nidelven Hotel – Havnegt. 1 – Tlf. 73 – 56 80 00 – Telefaks 73 – 56 80 01 – e-post:rica.nidelven.hotel@rica.no

 

Arrangør:          LO i Trondheim

Folkets Hus

Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14

e-post: post@loitrondheim.no

hjemmeside: http://www.loitrondheim.no

 

 

KONFERANSER / SEMINARER FØR TRONDHEIMSKON­FER­ANSEN 2015

 

Fagbevegelsen og EØS.

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2015 inviterer Faglig utvalg i Nei til EU, Sør-Trøndelag Nei til EU, LO i Oslo, LO i Stavanger og Omegn og LO i Trondheim til faglig formøte.

Fredag 30. januar 2015, kl. 11.30 – 15.00

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., rom Europa, inngang NOVA kino.

Tema og innledere:

«Norsk arbeidsliv 10 år etter EUs øst-utvidelse».  De Facto-rapport Norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU dokumenterer at ordnede lønns- og arbeidsvilkår er under et voldsomt press i deler av norsk arbeidsliv.  Du kan lese mer om rapporten her, og også laste ned rapporten i sin helhet.

Innleder: Roar Eilertsen, daglig leder De Facto

 

TTIP. For tiden forhandler EU og USA bak lukkede dører om det som kan komme til å bli tidenes største handels- og investeringsavtale, kalt TTIP. Avtalen tar sikte på en omfattende avregulering av økonomiene på begge sider av Atlanterhavet. Mange frykter at dette vil bidra til et «kappløp mot bunnen».

Innleder: Helene Bank, spesialrådgiver i For Velferdsstaten

 

Havnekonflikten og rettssakene Transportarbeiderforbundet har ført og fører.

Innleder: Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund.

 

Får vi solgt varene våre uten EØS? Markedsadgang uten EØS-avtalen.

Innleder: Roy Pedersen, leder LO i Oslo

 

Det blir spørsmål og debatt. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Enkel servering.

Påmelding innen fredag 23. januar 2014 til http://konf.loitrondheim.no/euseminar/

For nærmere informasjon:

Heidi Larsen, tlf. 988 12 367

Lill Sæther, tlf. 958 15 591

 

 

Internasjonalt faglig seminar.

 

I forkant av Trondheimskonferansen 2015, inviterer internasjonalt utvalg i LO i Trondheim til internasjonalt faglig seminar

Tid: Fredag 30. januar 2015, kl. 11.00 – 15.00

Sted: NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

 

Tema 1: Samarbeid mellom palestinsk fagbevegelse Palestine General Federation of Trade Unions (PGFTU) og LO i Asker og Bærum og LO i Trondheim.
Hva skjer og hvordan utvikler vi samarbeidet i henhold til situasjonen i Palestina.
Innleder fra LO i Asker og Bærum og fra LO i Trondheim

Tema 2: Samarbeide mellom Central de Trabajadores de Cuba (CTC) og LO i Mo i Rana og LO i Trondheim.
Videreføring av samarbeid og satsningsområder.

Innledning ved Atle Hiller, LO i Mo i Rana og Hugo Sandoval, LO i Trondheim.
Samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Cuba.

LO i Trondheim har invitert den nye Cuba ambassadøren i Norge, Maria Esther Fiffe Cabreja, til å holde en kort tale om samarbeid mellom fagbevegelsen i Norge og Cuba.

Enkel servering i pause.

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte!

Påmelding innen fredag 23. januar 2015 til post@loitrondheim.no

For nærmere informasjon, kontakt Karim Essahli, leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim, tlf. 938 83 328

 

 

Ungdomsformøte

Tradisjonen tro arrangerer LO i Trondheims ungdomsutvalg formøte til Trondheimskonferansen.

Fredag 30. januar 2015, kl. 13.00 – 15.00

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino.

Program:

Regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven med fokus på konsekvenser for ungdom.

Kontaktperson: Saman Al-Dehesi, leder av ungdomsutvalget i LO i Trondheim, tlf. 932 66 246

 

 

Konferanse i regi av LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg

I forkant av Trondheimskonferansen 2015 inviterer LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg til konferanse

Fredag 30. januar 2015, kl. 10.00 – 15.00

NOVA kurs- og konferansesenter / Folkets Hus, 4.etg., inngang NOVA kino

Programmet er ikke ferdig pr. dato. Invitasjon med program blir utsendt iløpet av november

For mer informasjon, kontakt leder av LO i Sør-Trøndelags familie og likestillingspolitiske utvalg, Randi Eikevik, tlf. 928 64 805 / LOs distrikskontor i Sør-Trøndelag ved Tone Vorseth Graneggen, tlf. 928 68 973.

Påmelding innen fredag 23. januar 2015 til LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag, tlf. 03200 eller e-post: sortrondelag@lo.no

 

Hei!  Her er  invitasjon til Trondheimskonferansen 2015. Vi ber dere også merke dere at det vil bli arrangert fire konferanser / seminarer i forkant av Trondheimskonferansen, fredag formiddag 30. januar, se program og påmeldingsordninger  i denne invitasjonen.

 

Påmeldingsfrist: Fredag 9. januar 2015 tilhttp://konf.loitrondheim.no/trondheimskonferansen/

Klikk dere inn på lenka over og legg inn opplysninger om deltakere.

 

Program for konferansen og seminarene med informasjon om / lenker til påmelding finnes også på vår hjemmeside http://www.loitrondheim.no.

 

Vær vennlig å videresende invitasjonen til fagforeninger / klubber.

 

Kameratslig hilsen

John-Peder Denstad                                   Svein Åge Samuelsen
leder av LO i Trondheim                             1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                             Tlf. 917 41 820

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: http://www.loitrondheim.no /

 

 

Deltakeravgift Trondheimskonferansen 2015:

Kr. 1.950,- pr. person betales til LO i Trondheim – bankkontonr. 4200.09.59663, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Merk giroblankett m/navn på fagforening/klubb og navn på deltakere.

Påmelding er gyldig når vi har registrert innbetaling på bankkontonr. 4200.09.59663 – LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim.

Deltakeravgiften dekker blant annet konferansepakke for fredag, lørdag og søndag som inkluderer tre kaffepauser hvorav to med kake og en med frukt, samt to-retters lunsj med kaffe/te og dessertkake begge dager.

 

Konferansested

Best Western NOVA Hotell Kurs og konferanse (Folkets Hus), Liv Ullmannsalen, 1. etasje – Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget i sentrum av Trondheim. NB: Maks. antall deltakere er 550 stk.

”Åpen fagligpolitisk time”

Saker som ønskes tatt opp, må meldes inn senest mandag 12. januar 2015 til post@loitrondheim.noMaks. lengde på innleggene er 5 min. Ved mange saker, kan tida avkortes. Ønsker om fagligpoli­tiske innlegg har hovedprioritet.

 

Stands:

Behov for standsplass i 4. etasje i vrimlearealet ved hotellresepsjonen meldes tilbake innen mandag 12. januar 2015 til post@loitrondheim.no. Maks antall plasser er 15 stk. Fag- og arbeiderbevegelsens organisasjoner og solidaritetsorganisasjoner prioriteres.

 

Alternativ mat:

Deltakere som eventuelt har matallergier, om de er vegetarianere eller veganer, har cøliaki etc. bes om åmelde tilbake til post@loitrondheim.no ..