Share Button

Korona viruset – oppfølging fra Trondheim kommune i anledning varsel om permitteringer ved Trøndelag Teater

Trøndelag teater opprettholder en stor del av sitt inntektsgrunnlag fra Trondheim kommune og fylkeskommunen. Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastrukturen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. Når muligheten for alternativ drift i liten grad benyttes, bryter det med oppdraget virksomheten har fått fra offentlige myndigheter. Vi ber kommunen gjennom sin styreplass om å påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.

LO i Trondheim er kjent med at det er sendt ut permitteringsvarsler til ansatte ved flere av de offentlig støttede scenekunstvirksomhetene.

Det gjelder også ved Trøndelag Teater, hvor permitteringene gjelder 153 ansatte. Vi støtter opp om LO fagforeningen ved teatret, Fagforbundet Teater og Scene avd. 104, som bestrider at det foreligger saklig grunn til å permittere ansatte i det omfanget som nå er gjort.

Myndighetene har nedlagt forbud mot kulturarrangementer, men Trøndelag Teater har etter vårt syn gått for langt når de velger å stanse store deler av driften. At publikumsrettet aktivitet bortfaller betyr ikke at teatret må innstille all annen aktivitet. Fagforbundet Teater og Scene mener at mange av medlemmenes oppgaver kan ut­føres hjemmefra eller i en tilrettelagt arbeidssituasjon på teatret. Vi støtter deres krav om at ansatte som kan sysselsettes på en fornuftig måte fortsatt skal stå i jobb. Deres medlemmer arbeider i ulike avdelinger, i svært ulike yrker og arbeidssituasjoner. Det er ikke grunnlag for å permittere i så stort omfang som teatret nå har gjort.

Teater-ledelsen forutsetter at produksjoner skal gå som normalt når publikum igjen ønskes velkommen.

Det er i seg selv et argument mot å permittere ansatte. Manglende drift på verkstedene vil kunne gi risiko for at frem­tid­ige forstillinger blir skadelidende, og fagforeningen frykter et vedlikeholdsetterslep på tekniske områder. Teat­ret bør i større grad bruke mulighetene for å heve ansattes kompetanse i denne perioden. Mange bransjer må legge ned arbeidet pga. pålegg fra myndighetene. I en balansert vurdering av tiltak for å begrense smitte opp mot kon­sekvensene av dette i arbeidslivet, er det er viktig at virksomheter som kan opprettholde sysselsettingen gjør det.

Offentlig støttede scenekunstvirksomheter opprettholder i stor grad sitt inntektsgrunnlag. I Trøndelag Teaters regnskap for 2018 fremgår at driftstilskuddet utgjorde kr. 103.553.000,- av driftsinntektene på kr. 123.659.443,-. Av tilskuddet bidro staten med kr. 72.400.000,-, Sør-Trøndelag fylkeskommune med kr. 15.516.000,- og Trondheim kommune med kr. 15.597.000,-. Teatrene omtaler seg selv som en del av infrastruk­turen for fri ytring, og de opererer med et samfunnsoppdrag. Når muligheten for alternativ drift i liten grad be­nyttes, bryter det med det oppdraget virksomhetene har fått fra offentlige myndigheter. Trondheim kommune har plass i styret for teatret. Vi ber kommunen påvirke teatrets administrative ledelse til å trekke tilbake permitteringsvarslene.

Vennlig hilsen

————————————————————

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

Kopi: Mikael Gullikstad Klubbleder/HTV Fagforbundet Teater og Scene avd. 104, mgullikstad@gmail.com