Share Button

Nå trenger vi deg!

Valgkomiteen har startet arbeidet inn mot Årsmøtet i LO i Trondheim i 2021

I den forbindelse har vi blitt gjort oppmerksom på at på LO i Trondheim sitt årsmøte 6. oktober var valgkomiteens innstilling på enkelte områder ikke i tråd med vedtektene når det kommer til kjønnsmessig, etnisk og geografisk fordeling (§ 6 i LOs lokalorganisasjoner og § 11 i LOs vedtekter).


Både styret og samtlige utvalg ledes i dag av menn, og har flertall av menn. Det eneste utvalget som har god fordeling mtp etnisk bakgrunn er Internasjonalt utvalg. I tillegg er det høy gjennomsnittsalder i organisasjonen. I alle utvalg velges man for 1 år i gangen, i styret velges man for 2 år. 

Vi trenger kvinner og folk med ulik etnisk bakgrunn til verv både i styret, internasjonalt utvalg, ungdomsutvalg, politisk utvalg og utvalg mot diskriminering og for inkludering. 

Aktuelle kandidater må meldes eller melde seg selv innen 16. mars, enten til egen fagorganisasjon eller til Valgkomiteen. 

Vi håper vi kan ønske mange nye velkommen til felles kamp på årsmøte! 

Kameratslig hilsen valgkomiteen i LO i Trondheim:

Torstein Johansen – torstein.johansen@elogitt.no 

Ane Julie Folde – anejuliefolde@gmail.com                   

Kim Andre Johansen – johansen.kim.andre@outlook.com     

Grethe Ramsland – gretherams@hotmail.com                         

Svein Olav Aarlott – aarlottsveinolav@gmail.com                                

Niels E. Wanggaard – wanggaard@hotmail.no                         

Mona Berger – mona.berger@trondheim.kommune.no                                            

Tina Marie Rønning – tina.ronning@fellesforbundet.org

Johnny Sletvold – johnny.sletvold@coop.no                             

Sturla Søpstad – sturla.sopstad@ntnu.no

LOs vedtekter Sist endret på LOs 34. ordinære kongress 8.–12. mai 2017

  • 11. Likestilling. Ved valg og oppnevnelser i Landsorganisasjonen skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent der dette er mulig.

Vedtekter for LOs lokalorganisasjoner

  • 6. Styret. Styret skal bestå av minst fem medlemmer og varamedlemmer. Antall medlemmer og varamedlemmer bestemmes av årsmøtet under hensyntaken til lokalorganisasjonens arbeidsområde, og bredde i forbundsbakgrunn. Styret skal ikke bestå av mer enn 11 medlemmer.

Styret bør velges blant styremedlemmer/ varamedlemmer i de tilsluttede fagforeninger/ avdelinger, fortrinnsvis blant ledere eller nestledere fra disse organisasjonsleddene. Det skal så langt råd er tas hensyn til en kjønnsmessig, etnisk og geografisk fordeling.

 

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no