Share Button

Terje Pedersen og «sannheten»

Av John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim                                                                 

Fylkeskonferansen

LO i Sør-Trøndelag avholdt fylkeskonferanse på Hell 14. – 15. februar d.å. En sak på dagsorden var valg av tre fylkesdelegater til LO-kongressen i mai i år. Jeg var innstilt på førsteplass enstemmig av valgkomiteen. Etter et benkeforslag fra Terje Pedersen, leder av LO i Gauldal, ble jeg stemt ut til fordel for Alf Roar Slind fra LO i Selbu / Tydal. Det tar jeg til etterretning. Det håper jeg også de 8 fagforeningene som nominerte meg gjør, men som Pedersen og co. ikke var så opptatt av. Jeg kan leve med å bli stemplet av Pedersen som politisk avviker, men at han snakker ned LO i Trondheim slik han gjør i Adresseavisen 17. februar d.å. kan ikke stå uimotsagt. Styret i LO i Trondheim har i siste periode bestått av tillitsvalgte med politisk ståsted i 5 ulike partier. Vårt fokus er å bygge et sterkt og enhetlig faglig kollektiv. Samtidig stimulerer vi tillitsvalgte til å ta politiske verv i arbeiderbevegelsens partier. Det har gitt gode resultater for fagforeningene og medlemmene gjennom innfrielse av krav i våre Trondheimsmanifest etter at vi har fått politiske medspillere i posisjon i bystyret. At Pedersen heller velger å forfølge tillitsvalgte med annet politisk ståsted enn han selv, slik kommunistene ble forfulgt på 1950-tallet, svekker fagbevegelsen i dagens samfunn.

Forslagene fra LO i Trondheim

I artikkelen sier Pedersen at han ikke husker hvilke forslag LO i Trondheim stemte ned på LO-fylkeskonferansen sist høst da forslag til LO-kongressen ble vedtatt. Når man ikke husker ender uttalelser gjerne på en skala fra ikke-etterrettelig til nærmere løgn. Pedersen hevder at flesteparten av forslagene ble stemt ned av LO i Trondheim fordi de ikke var radikale nok. I møteprotokollen ser man et annet bilde. 163 forslag var innsendt fra LO i Orkdal og Meldal (1), LO på Hitra og Frøya (3), LO i Selbu og Tydal (7), LO på Røros og Holtålen (3), LO i Trondheim (110), LOs ungdomsutvalg (11) og LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg (28). Våre forslag var forankret i vedtak i årsmøte- og representantskapsmøter. Pedersens lokalorganisasjon hadde ikke fremmet noen forslag. Etter behandling i redaksjonskomite, endte konferansen opp med enstemmig å vedta 143 forslag. I 7 øvrige forslag var LO i Trondheim i mindretall. Et av disse gjaldt EØS, som Pedersen ifølge artikkelen er for. Her har han en lojalitetsbrist mot sitt eget forbund som har landsmøtevedtak fra 2014 om Ut av EØS.

Mobiliseringen

I artikkelen svarer Pedersen på spørsmål om hva som ble gjort for å mobilisere flertall mot Denstad: «Ingenting.» Det er underlig når det kan dokumenteres at en av valgkomiteens medlemmer bak den enstemmige innstillingen og som snakket varmt for denne fra talerstolen, samtidig kontaktet enkeltrepresentanter på forhånd for å få de til å stemme mot meg. Hvem som står bak denne kampanjen kan man spekulere i. Vedtaket har tent meg til framover å stå hardere på for fagbevegelsens verdier, faglige rettigheter og arbeidsfolks interesser.