Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes: TIRSDAG 22. SEPTEMBER 2015 KL. 18.30 STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

 Innkalling representantskapsmøte 22.09.15 – nettside

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016. KRAV OG GJENNOMFØRING.

forslag tariffuttalelse 2016 fra styret i LO i Trondheim

Vedtatt grunnlag for Gjenreis AFP – reell tidligpensjon

Målet med representantskapsmøtet er å utveksle erfaringer på tvers av forbund / for­eninger for å skape felles forståelse for fagbevegelsens konkrete utfordringer, og hvordan vi best kan oppnå enhet om viktige krav – som fremmes til hovedtariffoppgjøret 2016.

Fokus er på punkt­ene neden­under.

Oppsummere tariffoppgjøret 2014 og 2015 – prinsippsaker – kravene og hva ble oppnådd?

Hovedfokus i 2016 – pensjon, tariffesting av svekkede arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og arbeidstid.

Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15. Premissene og målene?

Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?

Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?

Ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke orker å stå til de er 67 år får?

Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor?

Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?

Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?

Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF

Andre krav

Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?

Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?

Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015?

Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.

Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

Innledere (forberedte innlegg – inntil 5 minutter hver):

Svein Åge Samuelsen, leder Tele- og IT ansattes fagforening i Sør-Trøndelag / 1. nestleder/sekretær LO i Trondheim

Arne Byrkjeflot, leder Tr.heim Kjemiske Industriarb. for. avd.22 IE/styrem LO i Tr.heim

NN, Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv

Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK

Tonje Kåsene, Leder NNN avd. 10 Sør-Trøndelag

Roger Holmeng, nestleder Fellesforbundet avd. 12

NN, Fellesforbundet bygning

Eystein Garberg, leder Elektrikernes Forening Trøndelag

Øyvind Juul Schjetne, leder EL & IT Forbundet klubb Relacom

Johnny Sletvold, leder Midtnorsk Transportarbeiderforening / Roald Arentz, styremedlem Midtnorsk Transportarbeiderforening / vara styret LO i Trondheim

Rune Aspås, leder av Trondheim Kai og Losseforening

Ole Roger Berg, leder Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening / John-Peder Denstad, sekretær BSF / leder LO i Trondheim

Rigmor Bjerche, leder SL Sør-Trøndelag / vara styret LO i Trondheim

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

Kristin Sæther, leder Fagforbundet Trondheim / 2. nestleder LO i Trondheim

Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge / vara styret LO i Trondheim

Kåre Wikdahl, leder av landsrådet cargo, NJF

Etter innledningene åpnes det for debatt.

./. Forslag til uttalelse om tariffoppgjøret 2016 fra styret ligger vedlagt innkallingen.

./. Vedtatt grunnlag for «Gjenreis AFP – reell tidligpensjon» ligger vedlagt innkallingen.

Styret innstiller på at LO i Trondheim tilslutter seg aksjonen «Gjenreis AFP – reell tidligpensjon».

Styret innstiller på at det bevilges kr. 20.000,- til aksjonen «Gjenreis AFP – reell tidligpensjon».

SAK 2. Kommunevalget 2015 og Trondheimsmanifestet 2015.

Trondheimsmanifestet 2015-2
Trondheimsmanifestet 2015-2
Trondheimsmanifestet 2015-1
Trondheimsmanifestet 2015-1

Redegjørelse for valgresultatet og hvilke krav vi nå har skriftlige løfter fra det politiske flertallet om å få innfridd i den kommende fireårs-perioden.

Kommunevalget 2015 og Trondheimsmanifestet 2015 – representantskapsmøte 22.09.15 – jpd – pdf

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra pa rtiene – offentliggjøring på nettsider mm.

Trondheimsmanifestet 2015 – kommunevalg 2015 – svar fra partiene – notat pr. 15.09.15 – etter at valgresultat foreligger – jpd

Innleder:

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 8. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

——————————— ———————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg:

Adgangstegn