Share Button

Representantskapet i LO i Trondheim støtter den politiske streiken torsdag 10. oktober 2019 kl. 12.00 – 14.00 i regi av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og Norsk Jernbaneforbund (NJF) mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke. Representantskapet i LO i Trondheim oppfordrer fagforeningene innen bussbransjen til å delta i den politiske streiken ved at medlemmene legger ned arbeidet sitt mellom kl. 12.00 og 14.00 denne dagen. Representantskapet vil mobilisere fagforeningene til å støtte den politiske streiken ved å slutte opp om og delta på arrangementer i regi av Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund før og under streiken.

Torsdag 10. oktober 2019 stoppes togene mellom klokka 12.00 og 14.00.

Representantskapet i LO i Trondheim støtter det politiske grunnlaget for den politiske streiken mot EUs fjerde jernbanepakke: EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane.

EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk. En evaluering av de kommende anbudene blir meningsløs da norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre. EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen. EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERA sitt mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift. EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte

LO-kongressen i 2017 vedtok:

«En oppsplitting av jernbanesektoren i Norge i mange selskaper, er svært uheldig og vil svekke sektoren over tid. Internasjonale erfaringer konkluderer med at jernbanens kompleks­itet medfører at en velfungerende jernbane er avhengig svært tette bånd mellom infrastruktur og trafikk. LO ønsker derfor en annen utvikling av jernbanen enn den konkurranse- og anbudsutsettingen på jern­banen som er iverksatt gjennom jernbanereformen, hvor det tilrettelegges for en massiv konkurranse om offentlige midler og salg av offentlig eiendom og infrastruktur, samt rasering av ansattes lønns- pensjons- og arbeidsvilkår. Dette innebærer også at LO er imot implementering av EUs Jernbanepakke IV.»

Norsk jernbane har hatt grensekryssende tog i over hundre år og har hatt samtrafikk med felles personell som krysser grensen før EUs jernbanepakker oppsto. EUs fjerde jernbanepakke er derfor helt unødvendig for å sikre tog over grensene.

Vi forventer at regjeringen og stortinget, som hevder at de vil ha en fungerende moderne jernbane, bruker EØS-avtalens reservasjonsrett mot EUs fjerde jernbanepakke. Vi støtter NLF og NJF sitt varsel om nødvendig å trappe opp ved å stoppe togene mellom klokka 14.00 og 16.00 også torsdag 31. oktober 2019.