Share Button

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er 13 organiserte i Avarn Security AS avd. Trondheim og 14 organiserte i Securitas AS avd. Trondheim tatt ut i streik. Vi oppfordrer fagforeningene om å ta kontakt med streikekomiteen for å bidra med solidarisk støtte til de streikende, og sørge for at eventuell streikebrytervirksomhet umiddelbart blir meldt fra til streikekomiteen.

Vekterstreiken gjelder en gruppe lavlønte som i lengre tid har krevd heving av grunnlønna. Bedriftseierne sviktet sine skriftlige forpliktelser om å føre lønna til vekterne nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vekternes krav om garantier er ikke bare rettferdig men viser også vei for andre. Vi aksepterer ikke at frontfagsmodellen skal være til hinder for at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, ikke kan kompenseres.

Vekternes krav i streiken

  • Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper og kan ikke sitte i ro og se på en utvikling der lønnsgapet øker og at arbeidsfolk blir sittende fast i lavlønnsfella. Det var derfor forventninger til et oppgjør som bringer vekterlønnen nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessverre møtte vekterne ingen forståelse for dette i meklingen. De opplevde allerede fra starten i de første forhandlinger en motpart som konsekvent avviste alle våre krav. Dette er takken til arbeidsfolk som har blitt klappet for på grunn av sin innsats i en utfordrende koronasituasjon.
  • Garantibestemmelsene i tariffavtalene er sikkerheten mot at arbeidere i lavtlønnede yrker sakker enda mere akterut lønnsmessig. Denne krever nå bedriftseierne fjernet.
  • Økte tillegg for ubekvem arbeidstid. Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Det er helsemessig belastende, og gir mye fravær fra familie og venner. Vekterne vil at dette skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid. Motpart viste ikke vilje til å regulere satsene.
  • Det er stadig økte krav til kompetanse også i vaktbransjen. Derfor er det avgjørende at økt kompetanse gir økt fagbrevtillegg. Motpart viste ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere.
  • Fastlønnsordningen. Vektere må ha fast og forutsigbar inntekt på linje med alle andre arbeidere i Norge. Derfor er det viktig at fastlønnsordningen opprettholdes. Bedriftseierne krever denne fjernet.
  • Arbeidstid for lærlinger. Lærlingene våre er framtida, og det er svært viktig at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Arbeidstid og skift- og turnusordninger for lærlinger må derfor drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte.
  • Faste og hele stillinger. En viktig årsak til at folk havner i lavlønnsfella er ufrivillig deltid. NAF ønsker å finne konkrete tiltak sammen med bedriftseierne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger.
For nærmere informasjon:

Robert Valslag, leder av NAF avd. 8 Midt-Norge, robertvalslag@hotmail.com / tlf. 982 32 674

Pål Sture Nilsen, distriktssekretær NAF, pal.nilsen@arbmand.no / tlf. 902 41 016

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, post@loitrondheim.no / tlf. 995 14 216