Share Button

LO Stat har tatt ut i alt 303 medlemmer ved St. Olavs hospital, Oslo universitets­syke­hus, Helse Bergen og Sørlandet sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29. mai 2019. Forhandlingene strandet på kravet om pensjon fra første krone også for de som har stillinger på under 20 prosent. De lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, kjemper mot diskriminering og for rettferdig pensjonsopptjening.

Medlemmer i Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO) er tatt ut i første uttak, med henholdsvis 282 og 21 medlemmer. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2 % av LO-forbundenes medlemmer i sykehusene. 86 er tatt ut i første streikeuttak ved Universitetssykehuset St. Olavs hospital i Trondheim. Av disse er 46 medlemmer i Fagforbundet og 5 i FO.

Krav om pensjonsopptjening fra første krone og fra første arbeidede time er ikke nytt.

. I kommunesektoren har det vært gjeldende avtale siden 2013. Deltidsansatte med under 20 % stilling i sykehus blir ikke innmeldt i tjenestepensjonsordningen, og får verken opptjent alders­pensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlatedekning ved død. En helsefag­arbeider, vernepleierstudent eller renholder som jobber for kommunen i 19 % deltidsstillinger tjener opp pensjon, mens de som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det. Syke­hus­ene må fjerne grensen for pensjonsopptjening for å sikre likestilling og likebehandling av de ansatte.

LOs 34. ordinære kongress 8.–12. mai 2017 vedtok i et pensjonspolitisk vedtak:

«I tillegg er det viktig at minimumsnivået som innbetales innenfor OTP heves. LO vil arbeide for at obligatorisk tjenestepensjon forbedres med opptjening fra første krone. Arbeidsgiver skal være pliktig å melde alle arbeidstakere inn i ordningen, uavhengig stillingsprosent og arbeidsperiode.» Pensjon fra første krone var en av parolene i årets 1. mai tog i Trondheim.

Kostnadene ved å innføre en rettferdig pensjon for alle i sykehusene er ca. 100 millioner kroner.

Det tilsvarer kun ca. 0,1 prosent av all samlet lønn i sykehusene i Norge, som er på 60 milliarder kroner. For deltidsansatte utgjør det imidlertid mye penger. En ansatt i 19 prosent stilling og årslønn 19 prosent av 450.000 kroner – 85.500 kroner – vil tape 300.000 kroner i sin alderspensjonsbeholdning. En deltidsansatt under 20 prosent kan ved uførhet tape 70.000 kroner i året, fra tidspunkt for uførhet til pensjonsalder. I tillegg mister den ansatte alderspensjonsopptjening som ligger inne i en uføreforsikring. Ved tidlig død, vil familie og barn miste etterlattepensjon på inntil 20.000 kroner i året.

Det er diskriminerende at de lavest lønte ved sykehusene, som først og fremst er unge kvinner, ikke får pensjonsopptjening.

75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Derfor gjelder streiken både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav.

For nærmere informasjon:

Sigmund Eidem, streikeleder/hovedtillitsvalgt for Fagforbundet St. Olavs hospital, tlf. 91520967

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no