Share Button

Meklinga mellom SAS og pilotene førte mandag 4. juli ikke fram, og 900 piloter er i streik. Under covid-19 pandemien permitterte SAS omlag 40 % av pilotene og inngikk avtaler om at de hadde rett til å få jobben tilbake. Når trafikken nå har tatt seg opp igjen og det er behov for flere piloter, velger SAS å bryte avtaler om gjenansettelse. I stedet ansettes nye piloter i bemanningsbyråer i kreative selskapskonstruksjoner. De streikende i Norske SAS-flygeres forening (NSF) kjemper en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidsfolk i Norden.

Konfliktens kjerne er opprettelsen av to bemanningsselskaper

Da covid-19 pandemien rammet, mista ca. 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect oppretta. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. Pilotforeninga ville ha en forsikring ved forhandlingsbordet om at deres medlemmer får de nye arbeidsplassene.

Roger Klokset, leder for NSF, har uttalt at det ikke er for mye å be om

at det gis garantier for at deres arbeidsplasser ikke skal flyttes til bemanningsbyråer til helt nye betingelser og at SAS holder avtalen om at kollegene får jobben tilbake.   

Innleie fra bemann­ingsforetak undergraver faste ansettelser

LO-kongressen vedtok nylig i sitt handlingsprogram for 2022-2025 at «Innleie fra bemann­ingsforetak undergraver faste ansettelser, lærlingeordninger og fagkompetanse i flere næringer. Dette svekker tillitsvalgtes rolle på arbeidsplassene, og derved tariffavtalenes betydning. Innleide har også et mer belastende arbeidsmiljø med økt risiko for skader og ulykker, mindre medbestemmelse og mer detaljstyring. I samfunnskritisk infrastruktur, som i luftfarten og til sjøs, truer også atypiske ansettelsesforhold sikkerheten.»

En rasende administrerende direktør i SAS, Anko van der Werff, viste med sine uttalelser overfor befolkningen

etter at meklinga ikke førte fram, liten forståelse for den kritiske situa­sjonen som SAS befinner seg i. SAS har vist manglende vilje til å finne løsninger i sam­arbeid med fagforeninga til de ansatte. Derfor er det SAS som nå må bære ansvaret for streiken, og at passasjerene blir rammet.

SAS behandler sine ansatte med liten respekt

SAS går til krig mot sine ansatte i stedet for å utvikle selskapets fremtid i samarbeid med fagforeninga til de ansatte for å gi passasjerene et best mulig tilbud. Klokset har uttalt at de er villig til å streike lenge om nødvendig, og at det nå er helt opp til SAS å vise reell vilje til å finne en løsning. 

SAS-pilotene kjemper for sine ansettelsestryggheten og sine arbeidsplasser

men også for en arbeidslivsmodell og prinsi­pielle rettigheter som gjelder for alle, uten fagforeningsknusing. LO i Norge har gitt pilotene full støtte.

Vi støtter fullt opp om de streikende SAS pilotene

For nærmere informasjon, https://flyger.no/nyheter-og-presse/nyhetssaker

LO i Trondheim og omegn, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; E-post: post@loitrondheim.no / www.loitrondheim.no