Share Button

Stortinget må i høstens budsjettprosess sørge for at hele prosjektperioden på fem år til det nye tilbudet for døende pasienter ved Betania Malvik, blir finansiert slik regjeringen har lovet.

Lucas Hospice i Malvik stenger inntil videre dørene

Institusjonen gir omsorg og lindrende behandling til døende og deres pårørende. Ca. ett år etter at tilbudet ble etablert, må Lukas-stiftelsen permittere nesten alle ansatte. De fikk øremerket bevilgning basert på prosjektbeskrivelse som gjaldt for 5 år, for å etablere et pilot­pro­sjekt. Bakteppet er regjeringens mål om å styrke samarbeidet med ideelle organisasjoner. Stortinget må i høstens budsjettprosess sørge for at hele prosjektperioden på fem år til det nye tilbudet for døende pasienter ved Betania Malvik, blir finansiert slik regjeringen har lovet.

Lukas Hospice er et supplement til annen palliativ virksomhet, lindrende behandling, i Midt-Norge

30 millioner i statlige driftsmidler gikk til det første driftsåret i 2019, etter at KrF på Stortinget fikk gjennomslag for dette. Led­elsen «forutsatte» da at de fikk finansiert hele prosjektperioden på fem år på til sammen 150 millioner kroner. Men når nytt statsbudsjett skulle behandles, var posten søkbar og stiftelsen fikk 2/3 av den budsjetterte ramm­en. Regjeringen endret betingelsene slik at andre aktører skal kunne søke om de samme midlene. Nå finnes ikke penger til å drift ut året, og døende pasienter må ut innen to uker. Det er totalt uverdig og uakseptabelt.

 

Det er et svik mot pasienter og pårørende når politikerne går bort fra å øremerke rammetilbudene

Regjeringen har tydeliggjort at palliasjon og lindring er viktig, samtidig som de er med på å stenge et hospice som er vel etablert. Hva som har endret seg i løpet av ett år og hva som ligger bak de nye rammebetingelsene, er uklart for ledelsen og de ansatte ved virksomheten. Lukas Stiftelsen vil ifølge ledelsen gå på et tap i 2020. Virksomheten permitterer for å begrense dette tapet. Vår appell er å sikre framdrift og gjennomføring av prosjektet, ved at politikerne rydder opp og gi stiftelsen den nødvendige forsikringen slik at de kan fortsette med tilbudet.

Vi støtter ledelsen og de ansattes håp om å få øremerket bevilgninger over det neste statsbudsjettet

Både ansatte, ledelse og pasienter har krav på forutsigbarhet. Selv om stiftelsen i første omgang bare fikk penger til ett år, ville de neppe ha åpnet helsetilbudet hvis de visste at framtiden ble så usikker