Share Button

Til tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeninger og klubber, styret og medlemmer av utvalgene i LO i Trondheim og omegn

Invitasjon til seminar lørdag 3. desember 2022

FRA LOVLYDIGHET TIL MER AKSJON OG ARBEIDER­KOLLEKTIVET OG KAMPEN MOT LØSARBEID OG FOR HELE FASTE STILLINGER

Bakgrunn for seminaret

Styret i LO i Trondheim og omegn har vedtatt i aktivitetsplan for 2022 – 2023 å arrangere seminaret «Fra legalisme til mer aksjon og arbeiderkollektivet og kampen mot løs­arbeid og for hele, faste stillinger». Seminaret arrangeres i samarbeid med ungdomsutvalget og poli­t­isk utvalg i LO i Trondheim og omegn. Seminaret arrangeres med bakgrunn i behovet for å sette økt fokus på styrkeforholdet i arbeidslivet. Dette gjelder ikke minst tillitsvalgtes mulighet til å utøve sin rolle og oppgaver for å bygge sterke klubber sammen med medlemmene for å styrke deres faglige rettigheter og arbeidsforhold. Det øker også behovet for å få økt kunnskap om og vilje og evne til å ta i bruk de ulike kampmidlene som fagbevegelsen i historisk sammenheng har utviklet – streik, sympa­tistreik, blokade, boikott, obstruksjon, sabotasje og kooperasjon – i kampen mot bemannings­bransjen og for hele og faste stillinger.

Tidspunkt og sted

for seminaret er lørdag 3. desember 2022, kl. 10.00 – 18.00 i Augusta Aasen salen i Folkets Hus i Trondheim, 4. etasje, inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata.

Påmelding

til seminaret. Vi ber om en påmelding innen fredag 28. oktober 2022 til post@loitrondheim.no 

Aktuelle deltakere

er tillitsvalgte og fagorganiserte i fagforeningene og klubbene, styret og med­lemmer av utvalgene i LO i Trondheim og omegn. Måler er å få med totalt 35 deltakere.

Seminarets innhold og innledere

Seminaret blir inndelt i følgende temaer:

Harald Berntsen, historiker og forfatter
 • Fagbevegelsens historie og ideologi – kort om historien bak samfunnet vi har i dag.
 • Fagbevegelsen og forholdet til lover og avtaler, den norske arbeidslivsmodellen, og til bæreren av modellen, den sosialdemokratiske retninga i arbeiderbevegelsen.
 • Gjennomgang av hva de ulike faglige kampmidlene innebærer.
 • Erfaringene med og betydningen av å bruke ulike faglige kampmidler, i historisk perspektiv og frem til i dag.
 • Hva begrenser fagbevegelsens muligheter for å bruke faglige kampmidler i dag, og hva bør gjøres for å oppheve disse begrensningene? Analyse av hvorfor ikke flere aksjonerer i dagens arbeidsliv?
Roger Klokset, leder for Norske SAS-Flygeres Forening (NSF)

Streikende piloter i Norske SAS-flygeres forening (NSF) i en prinsipiell kamp for grunnleggende rettigheter for arbeidsfolk i Norden. Innblikk i bakgrunnen for arbeidskonflikten i SAS i 2022 knytta til bedriftsledelse, selskapsstruktur og bedriftskultur. Hva kan være nyttig for andre fagforeninger og tillitsvalgte å lære av NSFs arbeidskamp?

Kim Olav Johansen, leder EL og IT Forbundet Trøndelag, klubbleder EL og IT Klubben og tillitsvalgt Norske Skog Skogn

Angrep på EL og IT klubben og EL og IT tillitsvalgt ved Norske Skog Skogn. Innblikk i bakgrunnen for arbeidskonflikten ved Norsk Skog Skogn knytta til arbeidsforhold, bedriftskultur og bedriftsledelsens metoder om tvang, trusler, beskyldninger om ulovlige aksjoner og innstevning av EL og IT klubben for arbeidsretten. Hva kan være nyttig for andre fagforeninger og tillitsvalgte å lære av EL og IT klubbens arbeidskamp?

Lars Olav Iversen, NNN klubbleder Tine SA Verdal

Varsel mot klubblederen fra TINEs HR-leder. Klubbleder på TINE-anlegget på Verdal i Trøn­delag, ble utsatt for utilbørlig atferd av arbeidskjøper Tine SA i forbindelse med varslings­saken i 2020, jfr. dom i Trøndelag tingrett våren 2022. Innblikk i TINEs arbeidslivspolitikk og bedrifts­kul­tur. Hva kan være nyttig for andre fagforeninger og tillitsvalgte å lære av NNNs håndtering av varslingssaken?

Janne Lisesdatter Håkonsen, sekretær/nestleder Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Tvungen lønnsnemd. Bakgrunnen for tvungen lønnsnemd. Kan praksis med inngrep i streik begrunnet med tungtveiende økonomiske hensyn opprettholdes? Hvordan bør fagbevegelsen møte tvangstiltaket tvungen lønnsnemnd hvor lovgiver ved lov nedlegger forbud mot arbeidskamp og samtidig henviser tvisten til avgjørelse i Rikslønnsnemnda?

Til hvert tema blir det åpnet for spørsmål og kommentarer

Forberedelser til seminaret

 1. LO i Trondheim har anskaffet et nytrykk av boka «Tilbake til start?», en pamflett om norsk arbeiderbevegelse 1907 – 2007. Noen fagforeninger har også anskaffet denne boka. De som vil delta og som ikke har boka, melder tilbake til oss slik at dere kan låne denne. Noe av innholdet i boka bør leses på forhånd av deltakerne. Harald Berntsen har foreslått som lesning på forhånd i Tilbake til start?: Sidene 1-86, 130-134, 143-160 og 170-261.
 2. Artikkelen «Historia om Hovedavtalen – fagbevegelsens svøpe», av mangeårig tillitsvalgt innen EL & IT Forbundet og Heismontørenes Fagforening Terje Skog, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.
 3. Artikkelserien «Tvers gjennom lov til seier» av Harald Berntsen, anbefales lest og vil bli utsendt til deltakerne i god tid før seminaret.

Matservering

Det vil bli servert kaffe / te, frukt og kjeks i pauser. Det vil også bli servert lunsj i form av catering.

Informasjon om seminaret

 • Astrid Kjelsnes, leder av politisk utvalg LO i Trondheim og omegn (tlf. 920 14 054)
 • Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim og omegn (tlf. 917 41 820)
 • John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og omegn (tlf. 995 14 216)

Seminaret er gratis. Ta kontakt om du lurer på noe.

Påmelding til seminaret. Vi ber om påmelding innen fredag 28. oktober 2022 til post@loitrondheim.no