Share Button

– oppfølging av bystyrevedtak i Trondheim 17.06.20. 

Bystyret i Trondheim fattet den 17.6.2020 et vedtak om «Sammen mot rasisme». I vedtakets punkt 4 frem­går: «Bystyret ber kommunedirektøren gå i dialog med Norsk Folkehjelp, LO, NHO, frivillige lag og organi­sasjoner for å sammen jobbe fram tiltak for å sikre at Trondheim er en rasismefri sone.» Kommune­direk­tøren har nylig oversendt en spørreundersøkelse til aktuell organisasjoner og vil etter hvert ta kontakt for nærmere dialog. Styret i LO i Trondheim har behandlet spørreundersøkelsen og besvart spørsmålene utsendt av Trondheim kommune: 1) Hvordan vurderer du/dere graden av rasisme i Trondheim?; 2) Hva mener du/dere kommunen kan gjøre for å motvirke rasisme i Trondheim?; 3) Hva kan du/dere gjøre for å motvirke rasisme i Trondheim? og 4) Har du/dere andre innspill om rasisme i Trondheim?

 

Med rasisme mener vi når noen blir utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller diskriminering basert på etnisk tilhørighet, nasjonalitet eller utseende knyttet til opprinnelse.

Svar på spørsmål 1. Hvordan vurderer du/dere graden av rasisme i Trondheim?

3) I middels grad.

Svar på spørsmål 2. Hva mener du/dere kommunen kan gjøre for å motvirke rasisme i Trondheim?

 • Det er viktig at skolene er med å bygge holdninger mot rasisme blant unge, men også voksne.
 • Skolen må selv gå frem som et godt eksempel ved ansettelse av personale med minoritetsbakgrunn, representasjon, inkludering.
 • Konsekvenser for de som mobber? Hjelp må gis til både de som mobber og de som blir mobbet.
 • Det må etableres møtesteder for både barn, ungdom og voksne i bydelene, bydelsaktiviteter som treffer alle.
 • Det er viktig å styrke norskopplæringa og ikke bygge ned opplæringstilbudet som nå er foreslått i budsjettarbeidet. Trovo må styrkes da dette tilbudet er viktig for god norskopplæring som gir bedre integrering i arbeidslivet og samfunnet ellers.
 • Ansettelser og deltidsproblematikk. Trondheim kommune har et ansvar for å bevisstgjøre de som deltar i ansettelsesprosesser. Alle skal kunne vurderes og innkalles til intervju på en likeverdig måte uavhengig av om man har et «uvanlig» navn.
 • Kommunen må aktivt motarbeide rasistiske hatytringer, også i sosiale media.
 • Kommunen må aktivt bekjempe stigmatisering på alle plan, i skole, arbeidsliv og samfunnsliv. Det bør fokuseres på rollemodeller.
 • Kommunen skal politianmelde hatytringer og oppfordring til vold i forbindelse med demonstrasjoner i sentrum.
Svar på spørsmål 3. Hva kan du/dere gjøre for å motvirke rasisme i Trondheim?
 • Årsmøtet i LO i Trondheim har vedtatt å opprette et eget utvalg til å arbeide mot diskriminering og for inkludering. Utvalgets sammensetning må gjenspeile mangfoldet i medlemsmassen. Det er et mål for LO i Trondheim og fagforeningene å utvikle en strategi for en bredere rekruttering til representative organer.
 • LO i Trondheim har en stor mulighet til å kunne motvirke rasisme i arbeidslivet, ved å mobilisere fagforeningene i de ulike sektorer og bransjer.
 • LO i Trondheim jobber med rekruttering av medlemmer fra minoritetsgrupper, holder introduksjonskurs om arbeidslivet og viktigheten av å organisere seg for nyankomne flyktninger i samarbeid med for eksempel INN, Dialogsenteret og Caritas.
 • LO i Trondheim arrangere støttemarkeringer og i saker som berører flyktninger og innvandrere for å styrke samhold og solidaritet og bringe folk nærmere hverandre.
Svar på spørsmål 4. Har du/dere andre innspill om rasisme i Trondheim?
 • Sette på dagsorden kultur og kulturforståelse, blant annet på kommunen sine arbeidsmiljø dager. Det bør være en fast post på for eksempel formannskapsmøter eller 10 er gruppemøter.
 • Gi økt kunnskap om de forskjellige religionene.
 • Trondheim kommune bør sørge for at en bred allianse arrangerer en aksjon mot rasisme som aksjonen «Ikke mobb kameraten min», jf. aksjoner om dette som bussarbeiderne i byen har gjennomført / gjennomfører.
 • Det skal legges til rette for at det fritt kan gjennomføres lovlige og organiserte mot markeringer på en måte som ivaretar ytringsfriheten også til de som ønsker å ta til motmæle mot rasisme og hat.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no