Share Button

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim og LO i Trondheim har inngått en intensjonsavtale om samarbeid bygd på utvalgte av FNs bærekraftmål. Avtalen er klarert enstemmig i begge styrene. Bærekraftmålene som prioriteres er: «Utrydde fattigdom», «Mindre ulikhet», «Anstendig arbeid» og «Samarbeid for å nå målene». Avtalen er viktig for å forene stadig flere krefter for en samfunnsutvikling som ivaretar likeverdstanken og at alle mennesker får erfare respekt, inkludering, rettferdighet og omsorg

1. SAMARBEIDSPARTER

LO i Trondheim og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim

 

2. FELLES INTENSJONER

Vi ønsker å bidra til felles kunnskap om hverandres identitet og virksomhet, og gradvis utvikle felles innsats og tiltak der det fremstår ønskelig. Dette kan gjelde utveksling av kompetanse, felles utspill og bygging av partnerskap rundt konkrete prosjekter og aktiviteter.

3. FELLES VERDIGRUNNLAG

Avtalepartene har mange felles verdier. Vårt felles verdigrunnlag er FN`s bærekraftmål generelt og særlig målene om å utrydde fattigdom (1), anstendig arbeid (8), mindre ulikhet (10) og samarbeid for å nå felles mål (17). Likeverdstanken, solidaritet og sosial bærekraft (* se fotnote) skal gi retning i arbeid og prioriteringer. Vi vil bygge fellesskap, styrke bærekraft og skape bevegelse.

4. PRIORITERTE SAKSOMRÅDER

Intensjonsavtalen åpner for felles utspill og initiativ. I andre omgang vil vi utvikle en mer konkret samarbeidsavtale med basis i denne avtalen. Vi oppfatter avtalen og relasjonen som dynamisk, og vil tilpasse felles initiativ til behov hos grupper og enkeltmennesker som strever ekstra i hverdagen, både i og utenfor jobb.

Saksområder som i første omgang er løftet frem:

  • en mer sosial boligpolitikk
  • tiltak overfor dem som faller helt eller delvis utenfor arbeidsmarkedet
  • tiltak for de som strever med fattigdom, rus og psykisk helse
  • inkludering av marginaliserte grupper, uavhengig av bakgrunn og identitet
  • kamp mot urettferdighet og diskriminering

5. ORGANISASJONSMESSIG FORANKRING

Begge parters styrer involveres, slik at samarbeidet blir organisasjonsmessig godt forankret.

 

(*) Fotnote Bærekraft: Begrepet brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn. Bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov.» Bærekraft inneholder to sentrale begreper: 1) begrepet behov, særlig de grunnleggende behovene til verdens fattige, som bør gis overordnet prioritet, og 2) ideen om begrensninger som følger av teknologisk utvikling og sosial organisering på miljøets evne til å møte nåværende og fremtidige behov.