Share Button

Til representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 20. SEPTEMBER 2016 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2016. OPPSUMMERE KRAV, GJENNOMFØRING OG RESULTAT.

Hovedfokus i 2016 – pensjon, tariffesting av svekkede arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven og arbeidstid.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15 og fra tariffoppgjøret 2016. Premissene og målene?

Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?

Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?

Ny tilleggspensjonsordning som dekker opp det tapet de som ikke orker å stå til de er 67 år får?

Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor? Hva med hybridpensjon?

Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?

Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser – og tid for kortere arbeidstid?

Tariffesting av arbeidervernbestemmelser i AML som er svekket av H / FrP / V / KrF

Andre krav

Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?

Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?

Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 og 2015?

Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.

Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

Innledere (forberedte innlegg – inntil 5 minutter hver):

Børge Ånesen, leder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv / vara styret LO i Trondheim

Bjørn Inge Fossmo, leder Fellesforbundet avd. 12

Svein Åge Samuelsen, leder Tele- og IT ansattes fagforening Sør-Trøndelag / 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim / leder Rettferdig pensjon – gjenreis AFP

Arne Byrkjeflot, leder Trondheim Kjemiske Industriarbeider forening avd. 22 IE / styremedlem LO i Trondheim

Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK / styremedlem LO i Trondheim

Mona Bjørn, leder HK region Midt-Norge – Samfo-området

Svein Arne Berg, NNN avd. 10 Sør-Trøndelag / varamedlem styret LO i Trondheim

Øyvind Juul Schjetne, leder EL & IT Forbundet klubb Relacom

Johnny Sletvold, leder Midtnorsk Transportarbeiderforening

Rune Aspås, styremedlem Norsk Havnearbeiderforening

John-Peder Denstad, sekretær Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF) / leder LO i Trondheim

Robert Valslag, leder NAF avd. 008 Midt-Norge / vara styret LO i Trondheim

Rigmor Bjerche, leder SL Sør-Trøndelag / styremedlem LO i Trondheim

Svein Olav Aarlott, leder LO Kommune Trondheim

Kristin Sæther, leder Fagforbundet Trondheim / 2. nestleder LO i Trondheim

Geir Jarle Sirås, Statsbanenes Verkstedforening avd. 63 NJF

Heidi Klokkervold, leder av FO Sør-Trøndelag

Sturla Søpstad, leder NTL NTNU

Etter innledningene åpnes det for debatt.

Forslag til uttalelse blir fremlagt i møtet.

SAK 2. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 6. september d.å. orientert om dette representantskapsmøte.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

——————————— ———————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg:

Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag

Se LOs LO i Norge for å finne de enkelte forbunds nettsider om du vil forberede deg til representantsapsmøtet.