Share Button

Representantskapet innkalles til møte 18.mars kl 18.30 på Andromeda i Folkets Hus. Full innkalling og styrets innstilling ligger vedlagt. Styret innstiller på følgende hovedparoler: 

PAROLE FOR DAGEN : For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER: 2/3 pensjon av lønn fra 62 år . Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!. Ut av EØS – nei til sosial dumping. Vi krever likelønn og likepensjon. 

Innkalling representantskapsmøte 18.03.14

Til representantskapets medlemmer

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

 

TID: TIRSDAG 18. MARS 2014 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

 

SAK 1. 1. MAI 2014 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 16.01.14 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim innen torsdag 20. februar 2014. På­minnelse om dette ble sendt i e-post til fagforeningene. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 25. februar d.å.

 

Følgende forslag er mottatt fra fagforeninger innen forslagsfristen:

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

6 timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon

66 % pensjon for alle fra 62 år

Fagforbundet Trondheim

Parole 2 fra 2013: 2/3 pensjon av lønn fra 62 år endres til: Tariffesta pensjons – og uføre­ordninger på alle tariffområder.

Parole 3 fra 2013: Forsvar Velferdsstaten – nei til anbud på offentlige tjenester endres til: Forsvar velferdsstaten – re kommunaliser, nei til utskilling og anbud av offentlige tjenester.

Parole 4 fra 2013: Arbeidslivet ut av EØS endres til: Ut av EØS.

Parole 5 fra 2013: Stemmerett 1913 – likelønn når? endres til Gjeninnfør sterk progressiv beskatning – også for de rike!

Fellesforbundet avd. 765

Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken!

Sør-Trøndelag HK avd. 1

Lovfest retten til hel stilling

6-timersdag med ful lønnskompensasjon

AML for alle

Rettferdig pensjon

Følgende forslag ble mottatt sammen dag som styremøtet ble avholdt 25.02.14

FO Sør-Trøndelag

Forsvar abortloven – nei til reservasjonsrett

Hundre års tålmodighet er nok! Likelønn nå!

Stopp konkurranseutsetting av kvinners pensjon

Lovfest rett til heltid

Ja til barnehager – nei til kontantstøtte

Stopp diskriminering av utviklingshemmede

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

  1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler.

  2. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.

  3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.

  4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.

  5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim innstiller på følgende paroler 1. mai 2014:

PAROLE FOR DAGEN

For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2/3 pensjon av lønn fra 62 år

Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

Ut av EØS – nei til sosial dumping

Vi krever likelønn og likepensjon

ANDRE PAROLER

Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

Forsvar abortloven – nei til reservasjonsretten

Lovfest retten til hel stilling

6-timersdag med full lønnskompensasjon

Tariffest pensjons- og uføreordninger

Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

Jernbaneverket + NSB = sant

Veto mot jernbanedirektivet – nei til anbud

Trygg transport i Norge – nei til kabotasje

Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

La asylbarna bli

Boikott Israel – bryt med Histadrut

Styret ber om fullmakt til å lage en tariffparole.

Hovedtaler: Jan Olav Andersen, leder Forhandlingsavdelingen i EL & IT Forbundet, har takket ja til å være hoved­taler på LO i Trondheims torgarrangement 1. mai. 2014.

1. mai arrangementer: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arr. kommer vi tilbake til.

NB: Styrets innstilling til paroler blir lagt ut på vår hjemmeside www.loitrondheim.no

 

SAK 2. Støttemarkering i Oslo 5. april 2014 for havne­arbeid­ernes kamp for fortrinnsrett til laste og lossearbeid i havnene.

Redegjørelse for status i arbeidskampen og mobiliseringen til støttemarkeringen.

Styret i LO i Trondheim har vedtatt et mål om 20 fagforeningsfaner fra Trondheim.

 

SAK 3. Eventuelt.

 

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 27. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

 

Med hilsen

——————————– —————————

Svein Åge Samuelsen John-Peder Denstad

Leder sekretær

Tlf. 917 41 820 Tlf. 995 14 216

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag