Share Button

representantskapets medlemmer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Innkalling Innkalling representantskapsmøte 30.09.14

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representantskapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 30. SEPTEMBER 2014 KL. 18.30

STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014. KRAV, GJENNOMFØRING, RESULTAT.

Et mål med representantskapsmøtet er å ha en erfaringsutveksling på tvers av forbunds- og foreningsområder for å skape en felles forståelse av de utfordringer fagbevegelsen står overfor og hvordan vi i fellesskap best kan kjempe for våre faglige rettigheter framover.

Fokus er på punktene nedenunder.

Oppsummere tariffoppgjøret 2014 – viktige prinsippsaker – hva var kravene og hva ble oppnådd?

Status i faglig kamp for faste ansettelser og heltidsstillinger?

Inn / utleie av arbeidskraft. Kamp mot sosial dumping. Likebehandlingsprinsippets betydning?

Hva med likelønnskampen, jfr. Likelønnskommisjonens rapport, LO kongressens vedtak og oppgjørene i 2010, 2011, 2012, 2013 OG 2014?

Betydningen av garantibestemmelser / reguleringsmekanismer i tariffavtalene.

Minstelønnsbestemmelser i forhold til reelt lønnsnivå i bransjene.

Viktige endringer / forbedringer i arbeidstidsbestemmelser?

Utredninger av tjenestepensjonsordninger, fram til 31.12.15. Premissene og målene?

Tjenestepensjonsordninger. Status vedrørende krav om tariffesting av forhandlingsrett? Hva med heving av nivåer og partsstyrt forvaltning av pensjonskasser?

Hva med kravet om at minst 66 % av tidligere lønn i pensjon også må gjelde de som ikke har helse eller en jobb de kan stå i til de er 67 år?

Hva med de ytelsesbaserte ordningene i privat og offentlig sektor?

Hva med kravet om å innføre uførepensjon i alle tjenestepensjoner?

Utfordringer fram mot hovedtariffoppgjøret 2016?

Innledere (forberedte innlegg – inntil 5 minutter hver):

Lars Roar Mjøen, Elektrikernes Fagforening Trøndelag (deltatt i sentralt forh. utv.)

Øyvind Juul Schjetne, leder EL & IT Forbundet klubb Relacom

Arne Byrkjeflot, leder Tr.heim Kjemiske Industriarb.for. 22 IE / styremedl. LO i Tr.heim

Trond Sponaas, kasserer NNN avd. 10 Sør-Trøndelag

John Anders Troset, faglig sekretær Fellesforbundet avd. 12

Roar Aas, leder av Fellesforbundet avd. 765

Felicia McGill, leder næringspolitisk utvalg NAF avd. 008 Midt-Norge

Roald Arentz, styremedl. Midtnorsk Transportarb.for. / vara styret LO i Trondheim (deltatt i sentralt forh. utv.)

Ole Roger Berg, leder Fagforb. Buss- og Sporveisarb.for (deltatt i sentralt forh. utv.)

Elisabeth Sundset, leder Sør-Trøndelag HK

Eirik Odden, leder Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv (deltatt i sentralt forh. utv.)

Åse Torill Knarlag, fylkesleder SL Sør-Trøndelag

Heidi Klokkervold, leder FO Sør-Trøndelag

Svein Olav Aarlott, leder av LO kommune Trondheim

Lars Børseth, distriktssekretær LO Stat

Etter innledningene åpnes det for debatt. Et forslag til uttalelse fra styret blir fremlagt i møtet.

SAK 2. Havnearbeidernes kamp for fortrinnsrett til laste- og lossearbeid i havnene.

Redegjørelse for status i arbeidskampen og mobiliseringen til støttearbeidet, herunder blokader og økonomiske bidrag til støttefondet.

Innleder

Rune Aspås, leder av Trondheim Kai og Losseforening

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 16. september d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med hilsen

——————————— ———————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

Leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg: Innkalling representantskapsmøte 30.09.14

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag