Share Button
INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheim og omegns representant­skapsmøte.

TID:              TIRSDAG 30. AUGUST 2022 KL. 18.30
STED:           SCANDIC SOLSIDEN, BEDDINGEN 1, TRONDHEIM
SAK 1.          Trondheim kommune og fond, kapital og økonomiske handlingsregler.

Hva er bakgrunnen for de økonomiske handlingsreglene? Hvilke muligheter og begrensninger gir de økonomiske handlingsreglene for kommunens drift og investeringer? Hvilke konsekvenser har de økonomiske handlingsreglene for politikernes handlingsrom?

Kommunen opererer med følgende økonomiske handlings­regler

1) Mål for netto driftsresultat: Korrigert netto driftsresultat på 2,0-2,5 prosent av driftsinntektene;

2) Mål for gjeldsgrad: Bykassefinansierte lån skal utgjøre inntil 70 prosent av driftsinntektene;

3) Hand­lingsregel for kapitalutgifter: Renter og avdrag skal utgjøre 8 % av frie disponible inntekter;

4) Mål for størrelsen på disposisjonsfondet: Fondet skal utgjøre fem prosent av driftsinntektene.

Krav nr. 1 i fagbevegelsens Trond­heimsmanifest 2019 lyder: 

TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT – INNTEKTSSIDA. Vil ditt parti tilbakeføre netto utbytte fra Kraftfondet fra invester­ing til drift og velferdstjen­ester? IKKE politisk flertall for å innfri kravet ut fra sammensetning av bystyret etter kommune­valget 2019. Kravet støttes av: SV (8), Rødt (5), MDG (7), PP (3) = 23 av 67 representanter.

Innledere: (inntil 15 minutter hver)

  1. Olaf Løberg, finansdirektør i Trondheim kommune
  2. Bjørn Kristian Rudå, rådgiver i Fagforbundet
  3. Roar Aas, kommunalråd og gruppeleder Arbeiderpartiet
  4. Silje Naper Salomonsen, leder av finans- og organisasjonskomiteen og gruppeleder Sosialistisk Venstreparti
  5. Roald Arentz, medlem av finans- og organisasjonskomiteen og gruppeleder Rødt

Etter at innlederne har holdt sine innlegg blir det åpnet opp for kommentarer og debatt

Debatten i representantskapsmøtet vil bli brukt som grunnlag for LO i Trondheim og omegns og den faglige alliansens krav til gruppelederne i bystyret i Trondheim vedrørende Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 og budsjett 2023.

SAK 2. Eventuelt

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 15. august d.å. orientert om møtet.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Kameratslig hilsen

——————————–                                                        ———————————–

John-Peder Denstad                                                               Svein Åge Samuelsen

leder (tlf. 995 14 216)                                                            1. nestleder / sekretær (tlf. 917 41 820)