Share Button

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

TID:        TIRSDAG 29. MARS 2022 KL. 18.30
STED:       AUGUST AASEN SALEN, 4. ETASJE I FOLKETS HUS
            Inngang A fra Olav Tryggvasons gate eller inngang B fra Krambugata

SAK 1.           Oppfølging av samarbeidsavtale Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim og LO Trondheim og omegn

Daglig leder i Kirkens Bymisjon Odd Anders With er invitert til å informere og utfordre på LO i Trondheim og omegn sitt representantskapsmøte 29. mars 2022.

Bakgrunn: LO i Trondheim og omegn inngikk i 2020 samarbeidsavtale med inkluderingsperspektiv med Stiftelsen Kirkens Bymi­sjon i Trondheim, bygd på FNs bærekraftmål «Utrydde fattigdom», «Mindre ulik­het», «Anstendig ar­beid» og «Samarbeid for å nå mål­ene». I avtalen ble felles visjoner, felles verdi­grunnlag og prioriterte saksområder nedfelt. Avtalen skal forene krefter for en samfunns­utvikling som ivaret­ar likeverdstanken og at alle får erfare respekt, inkludering, rettferdighet og omsorg. Vi har blant annet profilert oss på saker som berører fattigdom, sosial boligpolitikk og inkludering av marginaliserte grupper. Kirkens Bymisjon slapp også til med digital solidaritetsappell i Trondheim 1. mai 2020. Vedlagt ligger Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon Trondheim og LO i Trondheim og omegn datert 29.11.20 og Oppfølging av samarbeidsavtale datert 15.03.22 Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim og LO Trondheim og omegn

SAK 2.            1. MAI 2022 – Hovedparoler

I brev 07.01.22 fra LO i Trondheim og omegn ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til paroler til LO i Trondheim og omegn innen mandag 7. mars 2022. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 15. mars d.å.

Forslag er fremmet av følgende fagforeninger:

SL foreningTrondheim (2 forslag), Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes For. (BSF) (3 forslag), Fagforbundet Trondheim (2 forslag), Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim (2 forslag), Fellesforbundet avd. 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening (2 forslag), FO Trøndelag (3 forslag). I tillegg har Jordvern Trøndelag foreslått 1 forslag.

Styret i LO i Trondheim og omegn fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier:

  1. Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler.
  2. Styrets innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene.
  3. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes.
  4. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen.
  5. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret i LO i Trondheim og omegn innstiller på følgende paroler 1. mai 2022:

PAROLE FOR DAGEN

1.           For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2.           Stopp krigen i Ukraina!

3.           Bekjemp diskriminering og rasisme

4.           Likelønn og hele faste stillinger!

5.           Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

6.           Forby bemanningsbransjen – Ut av EØS

7.           Tarifflønn i transportbransjen, nei til sosial dumping
8.           Stopp piratiseringa av drosjenæringa
9.           Offentlige tjenester i egenregi

10.        Politisk kontroll over strømmen – ut av ACER

11.        Nyhavna med klimavennlig sjøtransport

12.        Styrka jordvern = styrka matsikkerhet  

13.        Ja til næring og kultur på Ladejarlen

14.        Fritt Palestina!

15.        Nei til baseavtalen med USA!

16.        Vann – en rettighet, ikke en vare

17.        Rettferdig grønt skifte = fagbevegelsen

Styret gis fullmakt til å lage en aktuell parole tilknytta årets hoved-tariffoppgjør ut fra forhandlings- og streikesituasjon.

SAK 3.        Eventuelt

Representantskapets medlemmer er i brev av 15. mars d.å. innkalt til møtet.

Vi ber om at fagforeningen sikrer at foreningens representant(er) møter.

Møtet er også åpent for medlemmer av fagforeningene som ønsker å delta som observatører.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med kameratslig hilsen

——————————–                                                                   —————————

John-Peder Denstad                                                                          Svein Åge Samuelsen

leder                                                                                                        1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216                                                                                       Tlf. 917 41 820