Share Button

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:TIRSDAG 15. MARS 2016 KL. 18.30.  Tema for dette møtet er paroler for 1.mai og Nyhavna.  STED: MØTEROM ANDROMEDA, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus) Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

Innkalling representantskapsmøte 15.03.16 – nettsida

LOs ledelse, lokalt og sentralt.
Ledelsen i LO i Trondheim sammen med LO-leder Gerd Kristiansen

SAK 1. 1. mai 2016 – Hovedparoler demonstrasjonstoget

I brev av 18.01.16 fra LO i Trondheim ble fagforeningene bedt om å være aktive med å fremme forslag til 1.mai – paroler til LO i Trondheim innen mandag 22. februar 2016. På­minnelse om dette ble sendt i SMS til fagforeningene. Forslagene fra fag­for­ening­ene ble lagt til grunn for styrets behandling av 1. mai paroler i styremøtet 22. februar d.å.

Styret i LO i Trondheim fremmer innstillingen på grunn­lag av følgende kriterier: Følge opp seinere års linje om å begrense antall hoved­paroler. Styret innstilling bør ivareta innkomne par­ole­forslag fra fag­foreningene. Paroler som er frem­met de seinere år, men hvor kravene ikke er gjennomført, bør fremmes. Foku­set bør legges på store, viktige og samlende saker for fag­bevegelsen. Konkrete lokale / reg­ionale saker bør prioriteres ut fra at disse er et godt grunnlag for å mobili­sere og samle fagbevegelsen på ved demonstrasjon i Trondheim.

Styret  innstiller på følgende paroler 1. mai 2016:

PAROLE FOR DAGEN 1.mai 2016

Parole for dagen
Parole for dagen

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER 1.mai 2016

2. Erna: 130000 arbeidsløse krever investeringer – ikke kutt

130000 arbeidsløse. Erna: Invester nå!

(Styret ga AU fullmakt til å ta opp disse alternativene overfor LOs lokalorganisa­sjon­er i de store byene med sikte på en felles parole 1. mai. Resultatet av dette blir fremlagt for representantskapet)

3. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

4. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

5. Ut av EØS – Nei til sosial dumping

6. Ta arbeidsmiljøloven tilbake

7. Støtt havnearbeiderne – flere ut i sympatistreik

Andre 1. mai paroler

8. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

9. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

10. Forsvar offentlig tjenestepensjon

11. Å diskvalifisera røynde lærarar er grunnlovsstridig og krenkande

12. Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

Ja til søndagsfri. Nei til søndagsåpent
Ja til søndagsfri. Nei til søndagsåpent

(Styret ga AU fullmakt til å ta opp teksten i denne parolen med forslagsstiller Sør-Trøndelag HK, med sikte på å fremme en alternativ tekst som dekker formålet. Resultatet av dette blir fremlagt for representantskapet)

13. Nei til flyktningebaroner – ja til offentlige mottak

14. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

15. Stopp høyresidas privatisering av jernbanen

16. Start omstilling fra olje til grønn industri

17. Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

18. Uber er pirattaxi

19. La asylbarna bli

20. Anerkjenn Palestina

21. Bekjemp antisemittisme og islam-hat

Hovedtaler: Trine Lise Sundnes, forbundsleder i Handel og Kontor i Norge,

Forbundsleder-Trine-Lise-Sundnes
Forbundsleder-Trine-Lise-Sundnes

har takket ja til å være hoved­taler på LO i Trondheims torgarrangement 1. mai. 2016.

1. mai arrangementer: Opplysninger om de tradisjonelle 1. mai arr. kommer vi tilbake til.

NB: Styrets innstilling til paroler blir lagt ut på vår hjemmeside www.loitrondheim.no

Følgende forslag er mottatt fra fagforeninger innen forslagsfristen:

Forslag innsendt 25.01.16 fra FO Sør-Trøndelag

Forsvar offentlig tjenestepensjon

Nei til privatisering av offentlige tjenester!

Ja til 6-timersdagen

For en mer human flyktningpolitikk

La godhetstyranniet komme!

Anerkjenn Palestina

Nei til apartheid og okkupasjon

Forslag innsendt 10.02.16 fra Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF)

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

Forslag innsendt 11.02.16 fra Tele og IT ansattes fagforening i Sør-Trøndelag

Nei til flyktningebaroner – ja til offentlige mottak.

Ja til flyktninger – nei til rasisme.

Ja til offentlig arbeidsformidling – nei til bemanningsbransjen.

Allmenngjør alle tariffavtalene nå.

Forslag innsendt 19.02.16 fra Sør Trøndelag HK avd. 1

Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

Bevar søndag som felles fridag

Styrk arbeidsmiljøloven, som vernelov

Bevar trepartssamarbeidet

Nei til TTIP/TISA – bevar demokratiet

En pensjon å leve av fra 62 år

Tariffeste pensjon

Lovfeste retten til heltidsstillinger

Kortere arbeidstid – start innføring av 6 timers-dagen

Lik lønn for likt arbeid

Pappa må ha selvstendig opptjening til foreldrepermisjon

Pappa permisjon må økes (fra 10-14 uker)

Forslag innsendt 21.02.16 fra SL forening Trondheim

I grunnskolen trengs det brei kompetanse, ta vare på allmennlærarutdanninga.

Eit ordna arbeidsliv = sterk fagrørsle = sentralt forhandla kollektive avtalar

Velferdssamfunnet = materiell likskap = solidarisk skattesystem

Styrk folketrygda!

Auk pensjonsavgifta og arbeidsgjevaravgifta slik at 30års oppteningstid og 66% av løn, vert regelen for all tenestepensjon.

AFP skal vera eit reelt alternativ for slitarane i arbeidslivet, ikkje luksuspensjon for dei priviligerte.

Å diskvalifisera røynde lærarar er grunnlovsstridig og krenkande

Forslag innsendt 22.02.16 fra Midtnorsk Transportarbeiderforening

Trygg transport i Norge – nei til kabotasje

Uber er straffbart

Forslag innsendt 22.02.16 fra Fagforbundet Trondheim

Støtt Havnearbeiderne – Flere ut i Sympatistreik (hovedparole)

Rettferdig pensjon – Gjenreis AFP (hovedparole)

Stopp privatisering av jernbanen (hovedparole)

Ut av EØS – nei til sosial dumping (hovedparole)

Ta arbeidsmiljøloven tilbake (hovedparole)

Forsvar tariffavtalene – Bruk kampmidler (hovedparole)

Forsvar tariffavtalene – Bruk kampmidler (andre paroler)

Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester! (andre paroler)

Nei til salg av Norge (andre paroler)

Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken (andre paroler)

Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen (andre paroler)

Tariffest pensjons- og uføreordninger (andre paroler)

Tid og tillit = bedre skole (andre paroler)

Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte (andre paroler)

Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud (andre paroler)

Trygg transport i Norge – nei til kabotasje (andre paroler)

Klassekamp er kvinnekamp – Bekjemp kvinneundertrykking (andre paroler)

Start omstilling fra olje til grønn industri (andre paroler)

Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna (andre paroler)

Lærlinger i alle bedrifter – Styrk retten til ansettelse etter lærlingetiden (andre paroler)

Anerkjenn Palestina (andre paroler)

Forsvar asylretten – Gi individuell behandling (andre paroler)

Boikott Israel, bryt med Histadrut (andre paroler)

SAK 2. Industrihavnen Nyhavna – pågående politiske prosesser.

Nyhavna
Nyhavna

Representantskapet blir orientert om pågående politisk prosess og fagbevegel­sens arbeid med å vinne oppslutning for at Nyhavna videreutvikles som et virksom­hetsområde med et mangfoldig næringsliv med industri, infrastruktur og nasjonal havn med økt sjøtransport

Et forslag til uttalelse vil bli fremlagt.

SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 29. februar d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 21.30.

Med kameratslig hilsen

——————————– —————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

 

Til orientering, vedtok representantskapet følgende 1. mai paroler i 2015:

PAROLE FOR DAGEN

1. For frihet, likhet og et folkestyrt sosialistisk Norge

HOVEDPAROLER

2. 2/3 pensjon av lønn fra 62 år

3. Forsvar velferdsstaten – nei til anbud av offentlige tjenester!

4. Ut av EØS – nei til sosial dumping

5. Ta arbeidsmiljøloven tilbake

6. Nei til kommunal parlamentarisme

7. Nei til salg av Norge

ANDRE PAROLER

8. Solidaritet med europeisk fagbevegelse – stans kuttpolitikken

9. Kortere arbeidstid – start innføringen av 6-timersdagen

10. Tariffest pensjons- og uføreordninger

11. Tid og tillit = bedre skole

12. Ja til søndagsfri – styrk AMLs vern for butikkansatte

13. Rekommunaliser kollektivtrafikken – nei til anbud

14. Stopp privatisering av jernbanen

15. Trygg transport i Norge – nei til kabotasje

16. Stopp innføringen av EUs tredje postdirektiv

17. Start omstilling fra olje til grønn industri

18. Ingen boliger på Brattøra og Nyhavna

19. La asylbarna bli

20. Anerkjenn Palestina

21. Nei til krig – ja til folkeretten

22. Bekjemp antisemittisme og islam-hat