Share Button

Ferske tall pr. 23.03.20 på permitteringer i bedrifter i Trondheim som følge av Koronakrisen.

Nedenunder er det listet opp permitteringssituasjonen i bedrifter hvor 15 av våre fagforeninger organiserer ansatte. Opplysningene er basert på kontakt med fagforeningstillitsvalgte og klubbledere. Opplysningene gir ikke det totale bildet på sitasjonen, men er en god pekepinn og beskrivelse av en alvorlig situasjon i arbeidslivet i Trondheim. Nedenunder gis en gjennomgang av permitteringssituasjonen.

Norsk Arbeidsmandsforbund Avdeling 8 Midt-Norge.

Det er registrert 39 permitterte i Trøndelag som er medlemmer i Norsk Arbeidsmandsforbund. Av disse er 9 stk. bosatt i Trondheim. De er fordelt på 5 bransjer, renhold, parkering, trafikkdirigent, asfalt og anlegg.

Forbundet har bedt sin dataleverandør om en justering på registrering av permitterte. Dette medfører at det nok er litt forsinkelse på registreringer. Det vil nok komme til flere i løpet av uken. I tillegg er tilbakemeldingene fra tillitsvalgte at det pågår drøftinger eller vil komme drøftinger om permittering.

EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag.

For Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag har vi en oversikt over alle som per nå er permittert i Trondheim og Malvik. Det er per i dag 42 personer som er permittert. Men merk at det er veldig mange som har fått permitteringsvarsel, og som mest sannsynlig går ut i permittering om kort tid. Dette tallet har vi ikke helt oversikt over. Men vi vet at de aller fleste tillitsvalgte har vært i drøftelsesmøter om permittering, og varsel er sendt ut til de fleste. Det kan anslås at mellom 50-200 stk. kan bli permittert de neste 1-2 uker.
Vi har også sjekket andre større bedrifter i andre fagforeninger i EL og IT Forbundet som kunne vært aktuelle, men der var det ikke permitteringer.

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes forening avd. 047

39 stk. er permittert av totalt 463 ansatte i Tide Buss avd. Trondheim. I Vy Buss Trondheim er det ingen permitterte til tross for overgang til lørdagskjøring, jfr. drøftelser mellom tillitsvalgte og ledelsen i selskapet 20.03.20. Vi har pr. nå ikke fått avklart om det er evt. permisjoner i Boreal, men tilbakemelding til oss går ut på at ved evt. permitteringer vil ansatte i risikogruppa 65+ være de som permitteres først.

Fagforbundet Trøndelag Teatertekniske Fagforening avd. 104

Olavshallen permitterer 20 ansatte fra 14. april. Kafepersonalet på Rosendal blir permittert fra 1. april, dvs. 7 stk. 100 % permittert og 1 kaféleder permittert 50 %. Drøftelser om permittering på Trøndelag Teater skal foregå i løpet av uka.

Fagforbundet Frisørenes Fagforening

Fagforeningen regner med at alt som er av frisører, og dermed alt som er av medlemmer er permitterte. I Trondheim er det 137 permitterte medlemmer.

Fellesforbundet avd. 12

Fagforeningen organiserer industri, bilbransjen, byggindustri, havbruk, naturbruk, jordbruk, treforedlingsindustrien, grafiske bransjer, arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), varig tilrettelagt tilrettelagt arbeid (VTA) i gamle Sør-Trøndelag med unntak av Selbu. I tillegg organiseres innen bygg og byggindustri i samme område med unntak av Trondheim.

Det er 73 permitterte pr. i dag. De fleste av disse er i andre kommuner enn Trondheim, blant annet Fosen Yard (42 stk.) og Elpro (6 stk.) I Trondheim gjelder det den mekaniske bedriften Tromek (6 stk.). Ut fra de varslinger som er registrert, vil det sannsynligvis kunne bli permittert 25 stk. på bilverksteder i Trondheim i løpet av nærmeste uke.

Fellesforbundet avdeling 16 Midtnorsk Transportarbeiderforening

Fagforeningen organiserer buss, godstransport, taxi, spedisjon, avisbud, havner, terminaler, transport i oljesektoren, sykkelbud, miljøsektoren og transportselskaper i Trøndelag, Brønnøy og Surnadal.

Det er pr. dato permittert 40 stk. Det gjelder blant annet ansatte i godsbransjen, eksempelvis på ASKO som har leveranser til hotell. I tillegg kommer taxibransjen hvor det er lav organisasjonsgrad, kun ca. 10 prosent.

Mang tillitsvalgte har vært i drøftelsesmøter om permittering, og varsel sendes ut. I løpet av 1-2 uker kan det være anslagsvis 200 permitterte, blant annet innen spedisjon.

Fellesforbundet avd. 250, hotell, restaurant og reiseliv

Rundt 2500 er permittert i alt i Trondheim og Malvik. Dette tallet inneholder både fagorganiserte og uorganiserte. I hele Trøndelag er det anslagsvis permittert 5-6000. Scandic Nidelven holder fortsatt åpent.

Fellesforbundet avd. 762 Rørleggernes Forening

Det er ingen permitterte pr. dato.

Fellesforbundet avd. 764 Malernes Forening

Det er pr. dato permittert 15 stk. i 4 av 25 bedrifter.

Fellesforbundet avd. 765 Trondheim

Fagforeningen organiserer innen byggebransjen, taktekking, murer og tømrere i Trondheim. Ca. 100 stk. er permitterte, men for mange er permitteringene ikke knyttet til Korona krisen. Innen bedrifter i bemannings-bransjen er ca. 40 permitterte på grunn av korona krisen.

Fellesforbundet avd. 768 Trondheim Bygning

Fagforeningen organiserer innen anleggsbransjen. Pr. dato er kun få permittert. Fagforeningen har 800 medlemmer, og drøftelser om permittering foregår i de fleste av de 14 bedriftene.

Trøndelag Handel og Kontor avd. 1

Det er 100 stk. registrert i Trondheim som er 100 % permittert. I tillegg er det 100 stk. som er under behandling. Det er ikke oversikt pr. nå over de som evt. er delvis permittert.

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN Trøndelag avd. 10

NNN organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i matindustrien, som er landets nest største industri. Det er ingen permitteringer. Bransjen er preget av stor etterspørsel, overtid og skiftarbeid.

Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Staten har ikke anledning til å permittere i statlige bedrifter da de er finansiert over statsbudsjettet. Det er kun virksomheter som delvis er finansiert (bedrifter i Spekter, Abelia, Virke) som dette er aktuelt for.

Vennlig hilsen

———————————-                                                  ————————————           

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen      

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no