Share Button

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag slutter seg til LOs mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. Dette må også gjelde for de som blir ufør, de som må gi seg tidlig i arbeidslivet og dagens unge som blir rammet av levealdersjusteringa når de blir pensjonister.

Tariffoppgjøret i 2016 må sikre avtalefesting av tjenestepensjon med streikerett. Minsteinn­skuddet må økes fra dagens 2 % til minst 7 % av lønn fra første krone. Uføredekning må inn i alle ordninger. Pensjonsbeholdningen må minst følge lønnsutviklingen. Det må innføres en egen tilleggspensjon for de som må gi seg tidlig i arbeidslivet for å kompensere for tapet som pensjonsreformen gir for sliterne og uføre.

Bruttoprinsippet på minst 66 % av lønn i offentlige pensjonsordninger må forsvares, også for de som er født etter 1958.

Videre krever representantskapet at AFP ordningen sikres slik at de som trenger det kan gå av ved fylte 62 år uten tap av i livsvarig pensjon. Vi krever at alle beholder opptjente AFP rettig­heter selv om de faller ut av ordningen, forutsatt at de har vært i AFP ordning i minst 7 år.

For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem mot tariffoppgjøret i 2016 og evalueringen av pen­sjonsreformen i 2017. LO i Sør-Trøndelag vil ta en aktiv del og bruke nødvendige ressurser i denne kampanjen.

Det viktigste som fagbevegelsen må fokusere på er:

 • Levealdersjustering – rammer alle, men det er de rike som lever lengst og det er de som øker levealderen mest.
 • Indeksering – rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjon går ned med 8 % på 10 år.
 • Alleårsregel – rammer kvinner spesielt.
 • Avkorting ved tidlig avgang – Kvinnefiendtlig klassereform.

Begrunnelse: Pensjonsreformen har utviklet seg til å bli en klassereform. De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. I tillegg mister mange fagorganiserte sine oppsparte AFP rettigheter grunnet nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften.

I tariffoppgjøret 2014 ble Fellesforbundet og Norsk Industri enige om å utrede tjenestepensjons­ordninger. Utredningen skal være ferdig innen 31.12.2015.

”Felles­forbundet og Norsk Industri er enige om følgende:

 • Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonslovgivning skal videreføres.
 • Det skal legges til grunn at ordningene verken medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriftene.

Basert på lov om innskuddspensjon er Fellesforbundet og Norsk Industri enige om at følgende forhold skal utredes:

 • At arbeidetakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene
 • Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte
 • Konsekvensene for allerede etablerte ordninger
 • Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon
 • Vurdere eventuelle lovendringer”

Dette er en utfordring for dagens ytelsesordning både i privat og offentlig sektor og et hinder for Hybridordningen.

Våre krav er forankret i LO kongressen 2013 sine vedtak:

 • ”LO vil tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP ordning forbedres med opptjening fra første krone. Uføredekning må inngå i de brede ordningene.”
 • ”LO må arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP ordningen for å sikre dette.” og ”I dag kan man risikere å falle utenfor AFP ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil utrede muligheten for bedre ytelser for de som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom / uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.”
 • ”I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005.”