Share Button

LO i Trondheim støtter havnearbeidernes streik for tariffavtale med fortrinns­rett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO-konvensjon 137. Vi støtter blokad­er for å stanse streikebrytere. Blokadene gjennomføres av fagorganiserte i flere for­bund fra hele landet, og dette viser at forståelsen for havnearbeidernes kamp er stor og at solidariteten lever. Vi aksepterer ikke at politi settes inn mot streikende arbeidskamerater. Vi forventer at LO bidrar med sin samlede styrke til å bringe havnearbeidernes kamp frem til seier.

Til fagforeningene og andre.

 

Ber om pengestøtte til bryggesjauerne i Tromsø

Styret i LO i Trondheim bevilget 24. juni d.å kr. 5.000,- i støtte. Styret oppfordrer fagforeningene om å bidra med pengestøtte. Bevilgninger betales inn på kontonr. 1207.16.33827. Merk kontoen støtte til bryggesjauerne i Tromsø.

Den 12. juni 2014 grep politi inn mot solidariske fagforeningsfolk fra hele landet som aksjon­erte mot streike­brytere på Tromsø havn. Aksjonistene blokkerte lastingen og lossingen av nordgående hurtigrute. Blant de aksjonerende var åtte fag­organiserte fra Trond­heim. 41 fag­foreningskamerater ble arrestert og ilagt bøter på 4000 kroner hver.. Samlet bøteleggelse er dermed 164 000 kroner.

For at ikke hver enkelt fagforeningsaksjonist skal sitte igjen med regninga etter bøtelegg­ing­en, oppfordres det nå til økonomisk solidaritet. I spissen for innsamlingsaksjonen står Markus Hansen, leder av Heismontørene Fagforening, Kristine Larsen, nestleder i LO i Tromsø og Vegard Holm, tidligere redaktør i Transportarbeideren. Et mål med innsamlingsaksjonen er å få samlet inn nok penger sånn at aksjonistene sjøl slipper å betale boten. Dessuten er det behov for advokathjelp. Kommer det inn mer penger enn til dekningen av bøter og advokat­hjelp, vil dette gå uavkortet til en fortsatt støtte til bryggesjauernes kamp.

 

Bakgrunn for arbeidskonflikten.

Havnearbeiderne i Tromsø har siden desember 2013 vært i sympatistreik med brygge­sjau­ere på Risavika havn i Stavanger der disse krever at det innføres tariff­avtale. Konflikten drei­er seg om registrerte havnearbeideres fortrinnsrett til å losse og laste skip, en rett som er satt under stort press i mange land verden over de siste åra. Nå står kampen i Norge. Her til lands har fortrinnsretten vært en del av de norske tariffavtalene i snart hundre år. Fortrinns­retten er stadfestet i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i 1974. Havnearbeiderne blir slik beskyttet mot sosial dumping, fordi oppdragsgiverne på havna ikke kan gi neste jobb til hvem som helst som tilbyr å gjøre jobben billigere. Eller presse under­betalte utenlandske sjøfolk til å jobbe uten kompensasjon med laste- og losse oppdrag i norske havner. Den norske staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre konvensjonen, men NHO Logistikk og Transport har benektet at konvensjon­en gjelder i norske havner. Arbeidskjøp­erne har tapt i Den faste tviste­nemnda, i arbeidsretten og i tingretten, men de nekter fremdeles å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund.

 

Dette er en arbeidskonflikt der våre fagforeningskamerater krever tariffavtale som gir med­bestemmelse, innflytelse over egen arbeidsplass og lønnsdannelse. Aksjonene fremmer demokratiet i arbeidslivet imot kapital- og høyrekreftenes interesser.

 

Streikeretten er beskyttet av Grunnloven, Den europeiske menneskerettighets­kon­vensjonen og FNs konvensjoner om sosiale og politiske rettigheter. Fagorganiserte vinner streiker gjennom styrke og den øvrige fagorganisasjonens solidariske evne og vilje til å bruke kamp­midler som sympatistreik, samt slå tilbake streikebrytere. Kon­flikten i Tromsø har vart i snart åtte måneder og i hele denne perioden har streike­brytere jobbet i havna ved at NOR Lines lar egne ansatte gjøre jobben til de som streiker. Slik tar de bort presset mot bedriften samtidig som de undergraver målet med streik­en om en tariffavtale. For fagbevegelsen er det avgjør­ende at vi evner å støtte opp om streikevaktenes oppgave og således stanse streike­bryter­virksomhet.

 

Det har de siste tiårene ikke vært vanlig at politiet involverer seg i arbeidskonflikter. Rolf B. Wegner, tidligere leder av Fengselsstyret og politimester i Bergen sa i 1982 følgende om hvorfor:«Hovedutgangspunktet for politiet bør være dette: En arbeids­konflikt er ingen politi­sak. Dette gjelder selv om arbeidskonflikten arbeidsrettslig sett er ulovlig. Ulovlig arbeids­kon­flikt er intet straffbart forhold i Norge. Det vil derfor være et grovt over­tramp om politiet grep inn i en slik konflikt.»

 

LO i Trondheim støtter havnearbeidernes streik for tariffavtale med fortrinns­rett til laste- og lossearbeid i henhold til ILO-konvensjon 137. Vi støtter blokad­er for å stanse streikebrytere. Blokadene gjennomføres av fagorganiserte i flere for­bund fra hele landet, og dette viser at forståelsen for havnearbeidernes kamp er stor og at solidariteten lever. Vi aksepterer ikke at politi settes inn mot streikende arbeidskamerater. Vi forventer at LO bidrar med sin samlede styrke til å bringe havnearbeidernes kamp frem til seier.

 

Med solidarisk hilsen

 

———————————                                                     ————————————————-

John-Peder Denstad                                                          Svein Åge Samuelsen

Leder LO i Trondheim                                                        1. nestleder/sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216                                                                    Tlf. 917 41 820