Share Button

Utenriksdepartementet

v/ utenriksminister Ine Eriksen Søreide

Postboks 8114 Dep., N-0032 OSLO
E-post: utenriksminister@mfa.no / post@mfa.no

Statsministerens kontor, Postboks 8001 Dep., 0030 Oslo

E-post: postmottak@smk.dep.no 

Vår ref.: Mine dokumenter/korrespondanse/2018/Brev til regjeringa 05.01.18 – Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

Opphev regjeringas restriktive tiltak overfor Venezuela.

—————————————————————————————————————-

LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med erklæring i 2014 fra Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. En erklæring som også ble undertegnet av EU-landene under CELAC-EU toppmøtet i 2015.

Styret i LO i Trondheim viser til pressemelding 15.12.17 fra regjeringen v/Utenriksdepartementet, med følgende ordlyd: Restriktive tiltak mot Venezuela. Regjeringen har i statsråd i dag innført restriktive tiltak mot Venezuela. Tiltakene kommer som en reaksjon på den negative utviklingen i landet. Norge sluttet seg i november til EUs restriktive tiltak mot Venezuela, og den nye forskriften er i hovedsak basert på EUs rådsforordning av 13. november i år.

Med disse tiltakene sender vi et tydelig signal til venezuelanske myndigheter om å snu den sterkt bekymringsfulle utviklingen i landet. Venezuelas regjering må umiddelbart søke en politisk løsning på den pågående krisen, og sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig oppfordres opposisjonen til å fortsette sitt engasjement for å ta del i en forhandlet løsning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Forskriften forbyr eksport av utstyr, varer og teknologi som kan brukes til intern undertrykking og overvåking. Restriksjonene i forskriften kommer i tillegg til våpenembargoen som Norge sluttet seg til 25. november i år, med forbud mot eksport av våpen og militært utstyr til Venezuela.

Den nye forskriften er basert på EUs rådsforordning 2017/2063 av 13. november i år. De restriktive tiltakene omfatter også adgang til å innføre reiserestriksjoner og påbud om frys av penger og formuesgoder for personer og foretak. Det er foreløpig ingen som er underlagt slike restriksjoner. Brudd på forskriftens bestemmelser kan medføre bøter eller fengselsstraff. Tiltakene trer i kraft ved kunngjøring av forskriften.

Den norske regjeringas vedtak slutter seg til en uakseptabel internasjonal aggresjon mot Venezuela under ledelse av USA.

Vi viser til at USA President Barack Obama i begynnelsen av mars 2016 i et brev til Kongressens ledere fornyet for ett år et president­dekret utstedt i mars 2015 som erklærte Venezuela som «en uvanlig og ekstraordinær trussel mot USAs nasjonale sikkerhet og utenrikspolitikk.» Det opprinnelige dekretet utløste mange protester i Latin-Amerika. Alle 33 med­lemm­er av Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) uttrykte sin mot­stand mot den amerikanske regjeringens beslutning: «CELAC oppfordrer myndighet­ene i USA og regjeringen i den bolivarianske republikken Venezuela til å starte en dialog, under prinsippene om respekt for suverenitet, ikke-innblanding i indre anligg­ender i statene, selvbestemmelsen til folkene og den demokratiske og institusjonelle orden i tråd med folkeretten.» I Venezuela signerte millioner av mennesker på et opprop der det hevdes at landet ikke er en trussel og bedt om at dekretet oppheves. LO i Trondheim sluttet seg til CELACs oppfordring og ba i brev 12. april 2016 den norske regjeringen om å bidra til dette.

I 2017 har USAs uakseptable propaganda mot Venezuela fortsatt.

14. juli 2017 passerte National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2018 Representantenes hus. Loven passerte Senatet I USA 18. september 2017, og gir president Donald Trump fullmakt til å bruke penger på militære tiltak i det som kalles situasjonen i Venezuela. De politiske forberedelsene av det legale rammeverket for krig viser at det er snakk om reelle planer og fullmakter. Vi etterlyser på hvilket grunnlag den norske regjeringa har basert sin beslutning.

LO i Trondheim har utviklet et positivt samarbeid med venezuelansk fagbevegelse Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST). I dette samarbeidet drøftes og utveksles erfaringer om fagbevegelsens rolle og oppgaver knyttet til arbeidet med å ivareta og forbedre arbeidernes rettigheter og lønns- og arbeidsvilkår. I våre samtaler inngår også utveksling av erfaringer om den politiske situasjonen i våre to land, herunder det viktige politiske arbeidet som pågår for å styrke og føre videre den Bolivarianske revolusjonen.

LO i Trondheim ber den norske regjeringa oppheve sine restriktive tiltak overfor Venezuela. Den nasjonale dialogen i Venezuela fremover må skje med respekt for menneskerettighetene, landets suverenitet og uten innblanding utenfra. Internasjonal støtte til den pågående prosessen må være i samsvar med CELACs erklæring fra 2014 om Latin-Amerika og Karibia som en fredssone. En erklæring som også ble undertegnet av EU-landene under CELAC-EU toppmøtet i 2015.

Vennlig hilsen

—————————— ——————————–

John-Peder Denstad Karim Essahli

leder leder av internasjonalt utvalg LO i Trondheim

Kopi: Bolivarian Republic of Venezuela Embassy in Norway v/ Chargé d’ Affaires Yudith E. Guerrero, yudithguerrero@gmail.com

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post:
post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no