Share Button

Til gruppeledere for politiske partier i bystyret i Trondheim

Trondheimsmanifestet 2019 og Kommunedirektørens for­slag til Handlings- og økonomiplan (HØP) 2021-2024 og budsjett 2021.

Du finner hele dokumentet med henvisninger til spørsmål de politiske partiene har svart på her:

LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trondheim Kommune oversender herved i felles­skap våre krav til budsjettet for 2021. Kravene er en oppfølging av Trondheimsmanifestet 2019 og de løfter som partiene ga til dette forut for kommunevalget 2019. I tillegg peker vi på store muligheter for å kunne øke inntektssida i budsjettet med om lag 330 millioner kroner.

Økonomiske rammebetingelser

Det må rettes krav til regjeringen om at kommunene fullt ut må få dekket merutgifter og mindreinntekter knyttet til koronapandemien, også for andre halvår 2021. Regjeringen må gjøres ansvarlig for at staten kompenserer fullt ut, jfr. uttalelser fra kommunalminister Nikolay Astrup om at det ikke kan garanteres at kommunene får kompensert krone for krone.

Økonomiske handlingsregler og økonomiske mål.

Kommunedirektøren skriver at disse måltallene skal bidra til å sikre sunn kommuneøkonomi, og kommunedirektøren foreslår at måltallene videreføres i økonomiplanen for 2021-2024.  Vi stiller spørsmål ved konsekvensene måltallene medfører, ved at det politiske handlingsrommet innsnevres for å kunne finansiere de behov for kommunale tjenester byens innbyggere har.

Netto driftsresultat

Trondheim kommune hadde overskudd på om lag 1 milliard kroner i forrige bystyreperiode.

Vi mener korrigert netto driftsresultat bør senkes med 0,5 prosentpoeng til 0,5 prosent, slik at om lag 80 millioner kroner kan fristilles til drift av kommunale tjenester.

Gjeldsgrad

Med Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan for perioden 2021-2024 vil gjeldsgraden i gjennomsnitt være 70 prosent. Den stiger over 70 prosent i første del av planperioden, men faller mot slutten av perioden, og holder seg dermed innenfor målene i gjennomsnitt for perioden.   

Fratrukket sjølfinansierende gjeld på om lag 6 milliarder kroner, utgjør kommunens gjeld om lag 9 milliarder kroner. Nettogjelden er på om lag 4 milliarder kroner, som kun utgjør om lag 20.000 kroner pr. innbygger.

 

Kapitalutgifter

Vi vil påpeke at kommunedirektøren opererer med forskjellige tall på ekstraordinære avdrag på to steder i budsjettet.

 

2021

2022

2023

2024

Ekstraordinære avdrag

369

409

453

533

Ekstraordinære avdrag

369

398

429

492

Avkastningen på Trondheim kommunes fond er på om lag 6 prosent, hvilket er betydelig høyere enn rentene på kommunens gjeld. Vi mener det derfor er ufornuftig å betale avdrag utover kommunelovens bestemmelse for beregning av minimumsavdrag.

Ved å halvere ekstraordinære avdrag vil det kunne frigjøres om lag 185 millioner kroner til drift i 2021.

Disposisjonsfond

I Kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2021-24 ligger det til grunn at disposisjonsfondet reduseres til 3,8 prosent i 2021, og 4,1 prosent i gjennomsnitt for hele perioden. Årsaken til nedgangen er ifølge kommunedirektøren at bruken av fondet er betydelig større en avsetningene i 2021. Kommunedirektøren foreslår at disposisjonsfondet benyttes til å finansiere bl. annet utgifter til flyktninger, smitteverntiltak, ny taksering av eiendommer til eiendomsskatt og utgifter som skyldes koronapandemien. I tillegg foreslår Kommunedirektøren en årlig avsetning for å gradvis bygge opp disposisjonsfondet igjen, jfr. kapittel 4.3 som inneholder for en oversikt over bruk og avsetning til disposisjonsfondet i 2021.

 

Disposisjonsfondet er på hele 897 millioner kroner, men kommunedirektøren har tenkt å bruke av dette slik at det blir mellom 5 og 600 millioner kroner. Vi stiller spørsmål til dette av to grunner: Kommunedirektøren mener vi kun får penger fra staten til TISK (smitte og smittesporing), og kommunedirektøren bruker disposisjonsfond også på investering. Det er ikke det disposisjonsfondet er ment til.

BETRAKTNINGER RUNDT OMRÅDET FASTE ANSETTELSER OG HELTID

Bystyret vedtok i sak 60/20 Kvalitetsmelding for eldreomsorgen at kommunen skal øke andelen heltidsansatte ved å fortsatt kun lyse ut hele stillinger samt redusere ufrivillig deltid blant faste ansatte gjennom å tilby deltidsansatte den stillingen de faktisk jobbet de siste 12 mnd jamfør vilkårene i AML §14-4 a. Kommunedirektøren er i gang med en kartlegging og foreløpige beregninger for Helse og omsorg viser at dette utgjør omtrent 90 årsverk med en estimert lønnskostnad på 55 millioner kroner. Enhetene har ikke muligheter til å dekke denne kostnaden innenfor enhetens rammer og vil kreve en stor omlegging av tjenestenes organisering. Det vil påvirke enhetenes behov for fleksibilitet og vil berøre alle ansattes arbeidstid. Kommunedirektøren har ikke funnet midler til å gjennomføre tiltaket.

 

FASTE ANSETTELSER OG HELTID

Helse- og velferd og Oppvekst og utdanning kjøpte i 2019 tjenester fra vikar / bemanningsbyrå for til sammen 119,5 millioner kroner, jf. tall fra finansdirektør Løberg. Det er derfor økonomisk handlingsrom for gradvis å iverksette ordningen med toppet bemanning på flere enheter, for å dekke fravær med faste ansatte i stedet for innleie fra vikarbyrå. Skal heltid bli en regel i hele arbeidslivet må dette sikres i årlige budsjettprosesser, altså en styrking av driftsbudsjettet.

 

HELSE OG VELFERD

Den ferske rapporten fra kommunerevisjonen om bemanningsproblemer i helse stadfester behovet for økt fokus på rekruttering og kompetanse. Dette må hensynstas i budsjettet for 2021. Trondheimsalliansen ber politikerne innfri kravet alle partiene krysset ja på. Budsjetter bedre enn ASSS nivå og muliggjør individuelle tilpasninger og meningsfulle og verdige tilbud innen bo- og aktivitetstilbudene

BETRAKTNINGER RUNDT OMRÅDET OPPVEKST OG UTDANNING

I den politiske samarbeidsplattformen (AP, SV, MDG, SP) for perioden understrekes viktigheten av tverrfaglige team med sosialfaglig kompetanse på hver skole. Dette har også vært en viktig sak for Trondheimsalliansen i sine krav til politikerne. Trondheimsalliansen etterlyser den nødvendige satsingen på sosialfaglig kompe­tanse inn i skolen, slik at de sammen med lærere og andre yrkesgrupper kan bygge laget rundt eleven, styrke de sterke barnefellesskapene og se og støtte enkelt elever som sliter med skolevegring, utageringsproblematikk eller andre utfordringer som står i veien for en trygg og god skolehverdag. 

OPPVEKST – SKOLE

Den juridiske retten til spesialundervisning må ikke fjernes. For å sikre kvaliteten på spesialundervisningen må den utføres av spesialpedagoger. Alle barn har krav på et likeverdig tilbud.

 

OPPVEKST – BARNEHAGE

Barnehagens bemanning har tidligere ikke vært regulert i lovverket. Allerede i 2012 pekte Øie-utvalget på dette som en svakhet.

Barnehagene har nå fått en bemanningsnorm, noe som er et viktig skritt i riktig retning, men normen må justeres og forbedres slik at alle barn i Norge får et likeverdig og godt barnehagetilbud.

En barnehage som er åpen 11 timer per dag har en åpningstid som er 22 prosent lenger enn de som har åpent i ni timer. Med like mange ansatte per barn vil bemanningen være langt dårligere i barnehagen med lengst åpningstid. Vi krever derfor at normen skal gjelde i hele åpningstiden.

 

OPPVEKST – BARNE- OG FAMILIETJENESTEN (BFT)

Trondheimsalliansen forventer at familiene og barna som trenger hjelp av barnevernet prioriteres med full opptrapping og likeverdige tilbud på alle bydeler gjennom budsjettet og fra januar 2021. 

BYPLANLEGGING

Valøya sentralanlegg er fra 1964 og kan i dag ikke anses for å tilfredsstille dagens krav, hver­ken for drift eller for personalet. Videre må bygningsmassen anses som så uhensiktsmessig at sanering av dagens anlegg er løsningen, uansett hvor sentralanlegget vil ligge.

 

Rambølls konseptanalyse (2019) går så langt at den konkluderer med at det haster å få på plass et nytt anlegg og at et nybygg er den eneste troverdige løsningen. Rapporten har vur­d­ert tilstanden på dagens anlegg og analysert beliggenhet for anlegget. Videre har den bygd videre på Multiconsult sin rapport fra 2017 med hensyn til arealbehov.

 

Bydrift ivaretar kritisk infrastruktur. Både verksted og garasjering kan medføre problemer for å ivare­ta disse funksjonene. Dårlig garasjering kan medføre forsinket utrykning. Verkstedfor­holdene kan medføre lengre ståtid og føre til problemer for beredskap.

Trondheim Bydrift internt har jobbet videre med arealanalyse og har fra høsten 2020 satt i gang et arbeid med gjennomføre ROS-analyse ved alle aspekt ved Valøya sentralanlegg.

 

INTEGRERING – INNVANDRERE/FLYKTNINGER

Det er viktig at man anerkjenner behovet for individuelle vurderinger av om det er behov for et tredje år i program, da de som arbeider i program sier at dette ofte ville bedre muligheten for overgang til arbeidsliv. Alternativet til et tredje år i program blir altfor ofte sosialhjelp og andre mindre kvalifiserende tiltak.

Vennlig hilsen

 

————————————

——————————-

—————————

—————————–

Gry Camilla Tingstad

Ingrid Berg Selfjord

Tone Aunmo

John-Peder Denstad

Leder Utdanningsforbundet i Trondheim

Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund i Trondheim kommune

Leder LO Kommune Trondheim

Leder LO i Trondheim

Tlf. 92055187

Tlf. 40246303

Tlf. 91719182

Tlf. 99514216