Share Button

Det er bra at kommunedirektøren i forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) 2023-2026 – budsjett 2023, foreslår å bevilge 50 millioner kroner til et nytt garderobe­anlegg på Valøya. Vi forventer at partiene også setter av investeringsmidler i HØP’en for de neste 4 åra til et fornya sentralanlegg for Trondheim Bydrift på Valøya, i samsvar med kommunens strategi om «rett virksomhet på rett sted».

Valøya-alanlegget fra 1964 tilfredsstiller nå ikke krava til standard for å sikre hensiktsmessig drift og for å tilfredsstille lov- og forskriftskrav.

Rambølls konseptanalyse (2019) om lokaliser­ing av driftsanlegg konkluderer med at det haster å få på plass et nytt anlegg og at nybygg er eneste troverdige løsning. Rapporten vurderte tilstanden på dagens anlegg og analyserte beliggenheten, og bygde videre på rapport fra Multiconsult (2017) om arealbehov. Et tverr­politisk flertall i bystyret svarte før kommunevalget 2019 derfor ja på fagbevegelsens krav om å sikre at Trondheim kommune moderniserer Valøya driftsanlegg til en standard med for­skriftsmessige lokaler og et hensiktsmessig anlegg for daglig drift og vedlikehold, og at Trond­heim bydrift og Trondheim eiendom gis forskriftsmessige garderobefasiliteter og personalrom.

Strategisk plassert

Driftsanlegget er strategisk plassert med tanke på forflytning av mannskap og utstyr, og betjener Trondheim kommune med teknisk støtte som lager og verksted. En stor fordel med Valøya-plasseringen er det sentrumsnære av-vanningsanlegget for vask av sand, slam og gatefei og kort avstand til midtbyen for feiemaskiner som maksimalt går i 30 km/t. 10-15 feiemaskiner i hele døgnet. Korte kjørelengder er viktig pga. stor mengde som blir tatt opp som våtfei av midtbyen og tømm­ing av sandfangkummer. Det utgjør ca. 400 tonn/år masse fra av-vanningsanlegget og 2-4000 tonn pr. år feiemasser og oppsop fra veg.

Valøya er oppmøtested for ca. 150 ansatte

I tillegg jobber 40 ansatte fra Trondheim Eiendom der. Bygningene ivaretar verksteder, lager, avvanningsanlegg og garasje for ca. 60 kjøretøy, derav 35 som må stå frostfritt. Alle andre kjøretøy bør også kunne garasjeres. Kjøretøya er ca. 49 vare- og personbiler, 29 lastebiler, 8 traktorer/hjullastere og 36 andre kjøretøy, for eksem­pel veghøvel. Bydrift ivaretar kritisk infrastruktur. Både dagens verksted og garasjering kan gi problemer for disse funksjonene. Dårlig garasjering kan gi forsinka utrykning. Verksted­for­hold­ene kan medføre lengre ståtid og føre til problemer for beredskap. Det har vært store endring­er i driftskrav, driftsmengde, størrelse på kjøretøyene, og måten det jobbes på. Utfordringene er store for de ansatte, med mangel på investeringer, vedlikeholdsetterslep, mange avvik, mangel på tilrettelegging for effektiv daglig rengjøring og vedlikehold av maskinelt utstyr og biler og uegna lokaler. Arbeidsmiljøet blir lidende, drifta blir ineffektiv og uøkonomisk, og sam­tidig blir det vanskelig å rekruttere. Derfor må sentralanlegget på Valøya fornyes, med nød­vendige fasiliteter som oppstillingsplass for biler og maskiner, verksted, personalrom og gar­derober tilpassa antall ansatte.

Tarjei Fjalestad, leder Bydriftsklubben Fagforbundet Teknisk Fagforening Trondheim og

John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim og omegn