Share Button

Nyhavna i Trondheim må fortsatt være en industrihavn!

Årsmøter 6. januar 2016 i LO Stat Sør-Trøndelag, LO Stat Nord-Trøndelag og LO Stat Møre og Romsdal har vedtatt følgende uttalelse om at Nyhavna i Trondheim fortsatt må være en industrihavn.

Det er viktig at Trondheim kommune gjennom sin areal- og næringspolitikk og politikk for byutvikling aktivt tilrettelegger slik at et mangfoldig næringsliv med industri, infra­struktur og havna som nasjonal havn med sjøtransport kan videreutvikles inn i fram­tida. Sjøtransport representerer både en miljøvennlig og kostnadseffektiv transport­form og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø.

VEGGAVISA nr. 1-2016

Nyhavna i Trondheim er på ca. 350 daa, og er begrenset av Nidelva i vest, Strandveien i øst, jernbanen i sør og Ormen Langes vei i nord. I den totale arealvurderingen av Trondheim kommunes arealer er Nyhavna er begrenset og lite område.

En interessentkartlegging i 2008 blant næringsvirksomhetene i Nyhavna-området viser at området har stor næringsaktivitet, mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Det arbeider om lag 1800 personer fordelt på rundt 150 virksomheter med totalomsetning i overkant av 5 mrd kroner arbeider på Nyhavna. Halvparten av virksomhetene sender eller mottar varer med båt. 42 % av disse vurderer at båttransport sannsynligvis vil øke fremover.

I dag er har vi en unik mulighet for bruk av området på Ny­havna med potensiale i fram­tida for nyskapende maritime produksjonsbedrifter innen shipping og maritim industri. Energi, offshore industri, samt oppdrettsnæring / sjømat, i tillegg til eksisterende virksomheter. Jo tettere næring og forskning ligger, jo bedre er det.

Sentrale arealer for FoU virksomhet og innovasjon blir veldig viktig i framtida og må derfor ikke bindes opp i boligformål, men sees i sammenheng med plassering av eksis­terende næringslivsvirksomheter. Nyhavna har en beliggenhet og opparbeid infrastruk­tur for fremtidig utvikling og innovasjon som vi kanskje ennå ikke har sett potensialet av.

Å bruke dette arealet til boliger, kafeer og kjøpesentre er lite innovativt og lite fremtidsrettet.

LO stat i Trøndelagsfylkene og i Møre og Romsdal mener det derfor at Nyhavnaområdet må videreutvikles som et havneom­råde som innehar et mang­foldig næringsliv med industri, forskning, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport.