Share Button

LO i Trondheim er sterkt uenig i kommunedelplanens hensikt om å omdanne Nyhavna fra industrihavn til såkalt sentrumsformål. Vi mener at det er viktig at Trondheim kommune gjenn­om sin areal- og næringspolitikk og politikk for by­utvikling ak­tivt tilrette­legg­er slik at et mang­foldig næringsliv med industri, infrastruktur og havna som nasjonal havn med sjøtransport kan videreutvikles inn i framtida. Sjøtransport represen­terer både en miljøvennlig og kostnads­effektiv transportform og nasjonale myndigheter ønsker å stimulere til økt godstransport på sjø.

Hele høringsuttalelsen : Nyhavna kommunedelplan – høringsuttalelse fra LO i Trond heim – 17.03.15

LO i Trondheim mener Nyhavnaområdet må videreutvikles som et virksomhets­område med et mang­foldig næringsliv med industri, infrastruktur og nasjonal havn med sjøtransport. En interessentkartlegging i 2008 blant næringsvirksom­hetene i Nyhavna-området viser at området har stor næringsaktivitet, mange arbeidsplasser og stor verdiskaping. Om lag 1800 personer fordelt på rundt 150 virksomheter med totalomsetning i overkant av 5 mrd kroner. Halvparten av virksomhetene sender eller mottar varer med båt. 42 % av disse vurderer at båttransport sannsynligvis vil øke fremover.

Nyhavna bør være et område hvor det tilrettelegges for videre drift og utvikling av eksisterende bedrifter og hvor det gjøres plass til nyskapende maritime pro­duksjonsbedrifter der kunnskap kan flyte mellom forskning og næring og om­settes til produksjon innen shipping og maritim industri, energi og offshore industri, samt oppdrettsnæring / sjømat. Om lag 80 prosent av nyskaping skjer ut i fra eksisterende virksomheter.