Share Button

Kompensasjonsordning for næringslivet i Trondheim 

Trondheim kommune v/formannskapet vedtok 25.08.21 ny ordning med kompensasjon til næringslivet, med bakgrunn i vedtak i Stortinget. 34,7 millioner kroner skal i denne runden deles ut etter søknad til bedrifter i Trondheim. LO i Trondheim og omegn er bedt om å bidra til å bekjentgjøre dette. Søknadsfrist er 15. september 2021.   

Fordeling av midlene

Det kan søkes enten til bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak: Kr. 30 millioner er avsatt til bedriftsrettet støtte til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sport- og fritidsaktiviteter (utenom idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket som bagatellmessig støtte, begrenset oppad til kroner 300 000 per virksomhet/bedrift. Kr. 4,7 millioner er avsatt til fellestiltak der aktører som tilrettelegger for økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved hjelp av arrangement som bidrar til gjenåpning av bysamfunnet.

Hvem kan søke?

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Krav til søknaden er at bedriften/organisasjonen må dokumentere inntektssvikt og/eller økte kostnader som følge av koronakrisen.

Støtte kan gis til virksomheter

innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke- og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sports- og fritidsaktiviteter (ikke idrettslag) og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordning. 

Kommunen legger spesielt vekt på

å kunne støtte virksomheter med lokal tilknytning/eierskap og fortrinnsvis definert som «små bedrifter». Tilskuddet gis i samsvar med statsstøtteregelverket, som såkalt bagatellmessig støtte. Kommunen vil prioritere søkere som ikke har mottatt tilskudd fra de tidligere søknadsrundene.  

Her er lenke til formannskapssaken

I saken finner dere også en oversikt over tidligere krisemidler samt føringer fra staten i form at tildelingsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50013362

Søknadsfrist og behandlingstid: 

Søknad sendes via regionalforvaltning Søknadsfrist er 15. september 2021 og svar kan forventes relativt raskt etter søknadsfristens utløp.

Har du spørsmål til ordningen, kontakt:

julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, mobil 47 86 43 94

kjell-inge.stellander@trondheim.kommune.no, mobil 91 67 28 82

kari.mette.elden@trondheim.kommune.no, mobil 92 21 97 77