Share Button

Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk – uttalelse fra LO i Trondheim 04.02.20

————————————————————————————————————————————-

LO i Trondheim støtter flertallet i det partssammensatte utvalget som ble oppnevnt for å vurdere beskatningen av havbruk, som forslår å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen i Norge.

————————————————————————————————————————————-

Vi viser til høringsbrev vedrørende NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk, utsendt fra Finansdepartementet 04.11.19.

Vår høringsuttalelse oversendes innen fristen 04.02.20. Høringssvar er også sendt inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar».

Bakgrunn for saken:

Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg for å vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget leverte sin utredning 4. november 2019.

LO i Trondheims kommentarer:

Et utvalg ledet av økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe fikk i 2018 i oppdrag fra finansdepartementet å utrede skattlegging av havbruksvirksomheten. I utredningen som ble avlevert 4. november 2019, foreslår flertallet i utvalget å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen i Norge.

LO i Trondheim mener de som er imot utvalgets flertall tar feil når de frykter at investeringene stanser opp og at det er fare for utflagging. Oppdrettsnæringen rømmer ikke landet om det innføres grunnrenteskatt.

Utvalget anslår grunnrenten i oppdrettsnæringen til å være 20 milliarder kroner årlig. Grunnrente er fortjeneste ut over normal fortjeneste. Utvalget foreslår på bakgrunn av dette en skattlegging som vil innbringe syv milliarder kroner til felleskapet. Oppdrettsnæringen vil altså sitte igjen med 13 milliarder i tillegg til den normale fortjenesten. Her blir det ikke smalhans og null til investeringer.

Utvalget har sett på Norges konkurrentland. Ikke bare er Norge overlegent størst med 52 % av all oppdrettslaks i verden. Norge er etter utvalgets mening også det landet som har best forutsetninger for vekst i næringen, rett og slett fordi vi har beskyttede fjorder og sjøområder med gode strømforhold, og oksygenrikt vann med gunstig temperatur for havbruksvirksomhet. Det er vanskelig å ta med seg fjordene ut av landet. I tillegg ligger Norge nærmest EU-markedet som har en sjølforsyningsgrad på bare 16 % på laks.

Norge er bygd opp på nasjonal kontroll av naturressursene, men dessverre har vi latt noen få store private konsern få kontrollen over de aller beste delene av fjordene våre. Det er en årlig gave på 20 milliarder kroner fra fellesskapet til de rikeste vi har i dette landet. Å kreve tilbake en mindre del av denne ekstraprofitten er en rimelig leie av våre felles fjorder.

LO i Trondheim støtter flertallet i det partssammensatte utvalget som ble oppnevnt for å vurdere beskatningen av havbruk, som forslår å innføre grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen i Norge.

Vennlig hilsen

———————————-                                                  ————————————           

John-Peder Denstad                                                            Svein Åge Samuelsen      

leder                                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no