Share Button

Anbud

Vedrørende anbud 2019 i kollektivtrafikken – Spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer – ingen spisepauser på hvilebuer.
Representantskapet i LO i Trondheim støtter bussjåførenes tillitsvalgte i deres arbeid for å sikre at spisepauser må avholdes på depot eller andre større fellesarealer. Representantskapet har forståelse for at bussjåførene og deres fagforeninger bruker nødvendige virkemidler for å oppnå dette.

Kontrakter

Representantskapet i LO i Trondheim er kjent med at det nå foregår en prosess i regi av det fylkeskommunalt eide administrasjonsselskapet AtB AS med å utarbeide formul­er­inger i kontraktene for nye anbudsperioder fra 2019 i Sør-Trøndelag. Bussjå­førenes fagforeninger innen kollektivtrafikken har utarbeidet 40 krav til kontaktenes innhold som omhandler sosiale og andre forhold, førermiljø / kjøretøy, depot og hvilebuer.

Hvilebuer

Praksis med å avvikle spisepauser på hvilebuene er usosialt og dårlig for arbeidsmiljø og samhold. Bussjåførene sitter ofte alene og spiser sin mat. Dette mener representant­skapet i LO i Trondheim er en uakseptabel praksis som ikke er i samsvar med Arbeids­miljølovens bestemmelser, hvor det er nedfelt viktige ”humanistiske” verdier som personlig læring og utvikling, frihet, skaperglede og sosialt fellesskap.

Arbeidsmiljølovens § 4.2 stiller krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling. Loven fastslår at i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det legges til rette for at ansatte gis mulig­het for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Det betyr at arbeidsplassen bør utvikles til en viktig læringsarena. I en slik sammenheng vil blant annet spise­pauser på hvilebuer være en vesentlig dårligere løsning enn den viktige både fag­lige og sosiale betydning som samværet på en bedriftskantine har.

Arbeidsmiljølovens § 4.3 stiller krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Loven fastslår at arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre ansatte i virksomheten. Hensikten er å forebygge arbeidsmiljøproblemer knyttet til isolasjon i arbeidet. Det kan sies at bedriftene har en aktivitetsplikt for å forhindre isola­sjon gjennom måten arbeidet er organisert på. I en slik sammenheng vil spise­paus­er på hvilebuer være en vesentlig dårligere løsning enn den viktige sosiale betyd­ning som samværet på en bedriftskantine har.

For mer informasjon:

  • John-Peder Denstad, leder av LO i Trondheim, tlf. 995 14 216

  • Svein Åge Samuelsen, 1. nestleder / sekretær LO i Trondheim, tlf. 917 41 820

    veggavisa-nr-1-2017