Share Button

Nardobakken 2, del av gnr/bnr 68/181, detaljregulering – høring – uttalelse fra LO i Trondheim

Vi er enig med tiltakshaver som mener studentboliger er det som gir best ut­nyttelse av tomta, tatt i betraktning at en søker å unngå mer trafikk i Nardo­bakken.

Vi forutsetter at en etablering av studentboliger ikke vil utløse behov for å re­lokalisere næring og ikke vil være til hinder for videre drift av eksisterende virk­somheter og videre utvikling av næringsbebyggelse på tilstøtende tomter.

Vi er enig i flertallsvedtaket i bygningsrådet 15.12.15

Vi viser til e-post 21.12.16 fra Trondheim kommune vedrørende Nardobakken 2, del av gnr/bnr 68/181, detaljregulering, vedlagt plankart, planbeskrivelse, regulerings­bes­temmelser og saksframlegg og saksprotokoll bygningsrådet 15.12.15.. Høringsfrist er satt til 30.01.16.

Bakgrunn for saken: Det innsendte planforslaget et utarbeidet av PLAN arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver NorgesGruppen Eiendom Midt.Norge AS. Komplett planforslag forelå 7.10.2015. Hensikten med planforslaget er å bebygge den ubebygde østre delen av eiendommen Nardobakken 2, gnr/bnr 68/181, med blokkbebyggelse – 170 studenthybler.

Uttalelse til saken fra LO i Trondheim:

Vi viser til vårt brev av 16.09.14 til Byplankontoret på bakgrunn av at LO i Trondheim ble bedt om å uttale oss før saken ble fremmet for politisk behandling (bygningsrådet).

I nærområdet til det aktuelle restarealet er det en variert sammensetning av næring. På de omkringliggende arealene finnes kontorer, salg, service- og håndverks­bedrift­er, bensinstasjon og trykkeri.

LO i Trondheim er enig med tiltakshaver om at restarealet på Nardobakken 2 utgjør ei forholdsvis lita tomt, og at terrengets forma­sjon og tomtas størrelse gjør at det vil være ei dyr og vanskelig tomt å ta i bruk for småskala næringsvirksomhet.

Vi er enig med tiltakshaver som mener studentboliger er det som gir best utnyttelse av tomta, tatt i betraktning at en søker å unngå mer trafikk i Nardobakken.

Vi forutsetter at en etablering av studentboliger ikke vil utløse behov for å relokalisere næring og ikke vil være til hinder for videre drift av eksisterende virksomheter og videre utvikling av næringsbebyggelse på tilstøtende tomter.

Vi er enig i flertallsvedtaket i bygningsrådet 15.12.15

Vennlig hilsen

Nardobakken 2, del av gnr-bnr 68-181, detaljregulering – høring – uttalelse fra LO i Trondheim (1)

 

———————————-                                        ————————————

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen  

leder                                                                         1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum
7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no