Share Button

Bystyret skal 19.05.22 behandle Kvalitetsprogram for Nyhavna. Hvordan tilrettelegge for vekst innen teknologinæringer og maritimt næringsliv er mangelfullt beskrevet, jf. Trond­heim­regionens strategiske næringsplan; «Trondheimsregionen skal være best på å utvikle eksisterende og starte nye bedrifter i samspill med forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU).» Bystyret bør nå vedta å iverksette et næringsprogram for fremvoksende maritime og marine næringer, i samspill med FoU-miljøene og eksisterende virksomheter, med formål å sikre områder på Nyhavna for å kunne utvikle, teste og demonstrere havromteknologi. Herunder i Dora 2 med sine overbyggede tørrdokker tilknytta ytre basseng.

Oceantech Innovation AS utvikler verdensledende teknologi

i Dora 2 med kontorer, verksted og tørrdokken som brukes til å teste utstyr i fullskala testmiljø under vann. Her prøves bl.a. spesialkonstruerte robotarmer, som brukes til å inspisere, reingjøre, reparere, modifisere og vedlikeholde installasjoner til havs. Virksomheten har oppdrag mot olje- og gassbransjen rundt om i verden, andre bransjer som havbruksnæringen, der det ligger an til økt aktivitet når større oppdrettsanlegg flyttes lengre ut i havet. Det samme gjelder vindkraftanlegg offshore når denne industrien vil vokse. Bedriften samarbeider med Sintef, og Forskningsrådet støtter utviklingsprosjekt.

NTNU AMOS ble etablert i 2013, og er nå et verdensledende senter i teknologiutvikling

for havet. Ti bedrifter er startet, bl.a. Eelume med svømmende slangerobot, Zeabuz med selvstyrt passasjerferge og Blueye Robotics. Bedriftene må ha nærhet til sjø, kai og tilliggende næringsbygg, med skjermede havnebasseng og infrastruktur.

Bystyret bør nå vedta å iverksette et næringsprogram

for fremvoksende maritime og marine næringer, i samspill med FoU-miljøene og eksisterende virksomheter, med formål å sikre områder på Nyhavna for å kunne utvikle, teste og demonstrere havromteknologi. Herunder i Dora 2 med sine overbyggede tørrdokker tilknytta ytre basseng. Vi forutsetter at næringslivets interesser gis forrang fremfor allmenhetens behov når det gjelder overordnede prinsipp for areal­bruk i området Dora 2, Fyringsbunkeren og Trondheim Maritime Senter (TMS).

Vi forutsetter at Transittgata skal dimensjoneres og tilrettelegges for tungtrafikk

, for å ivareta behovet for at større vogntog kan frakte gods som kommer sjøveien over til vei og bane. Trondheim Havn har mottaksplikt for fartøy og gods. Kai kapasiteten på Transitt­pir­en som en prosjekt – og beredskapshavn vil ikke være forenelig med andre aktiviteter. Det innebærer at området også i framtida vil være havn hele døgnet.

Omstilling til sirkulær økonomi er nødvendig for å oppnå et lavutslippssamfunn

og for å nå FNs bærekraftmål. Skrot er en samfunnsnyttig ressurs. Norsk Gjenvinning på Nyhavna er en sentral aktør for daglig å samle inn e-avfall, stål og metall i Trondheim og nærområdene.

Kullkranpiren bør derfor videreutvikles som velegna område

for virksomhet knytta til miljø- og klimavennlig sirkulær økonomi. Materialer og metaller kan gjenvinnes, og transporteres videre sjø­vei­en til fabrikk for gjenbruk i ny produksjon. Det skjer i dag ved at ca. 12.000 tonn av den totale tonna­sjen på 15.000 tonn ut av anlegget på Nyhavna fraktes med båter til Mo i Rana og Celsa Armeringsstål AS. Noe av øvrig tonnasje går med båter til Fredrikstad. Dette samsvarer med nasjonale mål for miljøvennlig transport.

LO i Trondheim og omegn, Folkets Hus, Krambugt, inng. C. Tlf. 73–807314; Tlf. 99514216; E-post: post@loitrondheim.no