Share Button

Partilederne for AP, SV, SP og Rødt innleder på årets digitale Trondheimskonferanse «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» lørdag 30. januar 2021. De er utford­ret på å gi sine svar på 11 konkrete krav. Svarene vil forhåpentligvis gi en politisk plattform som forplikter partiene til å innfri kravene. Da legges grunnlaget for grunnplanaktivisme for å mobilisere for venstresidas partier.

Regionkonferansen i LO Trøndelag

Regionkonferansen i LO Trøndelag med representanter fra alle forbund og 15 LO lokalorg­anisasjoner, vedtok 14.10.20 å bygge allianser med partiene som støtter fagbevegelsens mål og politikk. Fag­be­v­eg­el­sen skal være en selvstendig kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk, og vil støtte de par­tier på venstresiden som støtter vår poltikk, våre krav og vårt verdigrunnlag. 30.01.21 arrangeres Trond­heims­kon­fer­ansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettig­het­er» har deltakere fra 149 fagforen­inger og 25 LO lokalorganisasjoner fra hele landet. Under temaet I en krisetid foran stortingsvalget 2021 stilles spørsmålene: Hvordan får vi fart på det grønne industriskift­et? Hva er en nasjonal offensiv indu­stripoli­tikk. Hvordan skal landet bygges videre. Hvem skal gjøre det? Kampen for velferdsstaten. Hvor­dan styrke kampen mot de øk­ende ulikhetene i samfunnet, privatisering, deregulering og markeds­liberalisme?

Trondheimsmodellen

Trondheimsmodellen betyr en offensiv, politisert fagbevegelse, en selvstendig politisk kraft før, under og etter valg. Etter vedtak i fagforeningene og den lokale virkeligheten til arbeidsfolk, får partiene konkrete krav. Fagbevegelsen mobiliserer til å støtte opp om partiene som støtter kravene. Det handler om grunn­prinsippene: Hele bredden i fagbevegelsen, konkrete krav, alliansebygging, aksjonsenhet og mobiliser­ing.

LO Trøndelags region­konferanse

LO Trøndelags region­konferanse vedtok 11 konkrete krav for en rødgrønn politikk ved Stortings­valget 2021: 1) Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling; 2) Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri; 3) Aktiv nær­ingspolitikk i stedet for skatte­kutt, at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes, prinsippene i ervervs­loven gjeninn­føres, og omstilling uten arbeidsløshet; 4) Deler av Statens Pensjonsfond utland må, gjenn­om fondsavsetninger, brukes til mål­rettet investering i industri og infrastruktur, som gir høy­tekno­logisk industriut­vikling nasjonalt som bi­drar til både lokale og globale klimaløsninger; 5) Nei til Norsk deltag­else i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må rever­seres; 6) Ta til­bake tapte rett­igheter og styrk Arbeidsmiljø­loven, herunder kollektiv styring av arbeidstida med sentral faglig kon­troll med lokale arbeidstids­ordn­inger, faste ansett­elser på heltid, og fagforening­ers kollektive søksmåls­rett ved ulovlig innleie og mid­lertidige ansettelser; 7) Rekommunalisering og fellesskaps­løsn­inger for å er­statte velferdsprofitører, konkur­ranse­ut­setting, anbud og privati­sering. Sykehusene tas til­bake fra bed­riftsøkonom­iske foretak til folke­valgt forvaltningsstyring; 8) Kuttene i ytelser for arbeidsav­klarings­pen­g­er må reverseres og leve­aldersjustering for uføre må opphøre; 9) Bruk av reservasjons­rett­en mot EØS direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter; 10) Gjen­reis et statlig hel­hetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur; 11) Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr: www.loitrondheim.no