Share Button
Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2017-20 – uttalelse fra LO i Trondheim.

————————————————————————————————————————–

 • Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fagforeninger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.
 • Nullvekstmålet for biltrafikk må opprettholdes. Vi er glade for at andelen til kollektiv­trafikk økes noe, men tror ikke dette er n Med så stor satsing på vei som i dag, vil det bli vanskelig å nå målet. Vi foreslår en vridning av bruk av midler over til kollektiv­trafikk, slik at andelen til kollektivtrafikk øker til opp mot 40 %, på bekostning av ett av de store vegprosjektene.
 • LO i Trondheim etterlyser at handlingsplanen redegjør konkret for hvilke tiltak som skal sørge for at kriteriene for å motta statlige belønningsmidler oppfylles.
 • LO i Trondheim mener Miljøpakken må ses i sammenheng med en regional gods­stra­tegi slik at næringstransport blir en del av Miljøpakkens handlingsprogram med tiltak.
 • Vi ser ikke at eventuelle kompenserende tiltak er tilstrekkelig redegjort for i høringsut­kastet når det gjelder de store vegprosjektenes innvirkning på nullvekstmålet.
 • Da de tre store vegprosjektene, iht. høringsutkastet, ligger an til å bli dyrere enn de lokalpolitiske vedtakene legger opp til, stiller LO i Trondheim spørsmålstegn ved hen­siktsmessigheten av å bruke 221 millioner kroner til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen – slik det legges opp til i perioden.
 • Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
 • Vi støtter i hovedsak forslagene i planen om lokale veger og gatebrukstiltak.
 • LO i Trondheim støtter opp om tiltaksbeskrivelsen om at Elgeseter gate, som er byens mest trafikkerte, skal oppgraderes til å bli en ”effektiv kollektivgate med høye miljø­standarder”. Vi understreker nødvendigheten av at kollektivtraseene må fundamenteres med tanke på en framtidig bybane.
 • Vi mener det er avgjørende å unngå takstøkninger og kutt i rutetilbudet. Det vet vi virker mot målene om å få flere til å reise kollektivt.
 • Det er ikke akseptabelt om tilskudd til superbusstilbudet vil redusere tilskudd til øvrig drift av kollektivtrafikk. Det må ikke bli slik at det må kuttes i driften av dagens tilbud for å finansiere drift av superbussprosjektet. Det er meget uheldig å øke takstene dersom man ønsker en økt bruk av kollektivtrafikk. I verste fall må man omprioritere innenfor pakken.
 • LO i Trondheim er for et bybanealternativet, som vil kunne skaffe Trondheim en kollektivløsning som er tilpasset byens behov i flere tiår framover, både med tanke på kapasitet og kvalitet, og som kan bidra til å gjøre bylufta renere og være en del av en framtidig utslippsfri persontransport.
 • Etter vår oppfatning er det kun en trasé langs sør – nord / østforbindelsen – kollektivbuen – som vil kunne tilfredsstille kravene til en såkalt superbusstrasé.
 • Dersom superbusstraseer innføres med lokalbusser med tilbringerfunksjon er det viktig å ivareta ansattes lovbestemte krav i arbeidsmiljøloven om å få til­rette­­lagt en men­ingsfull arbeidsdag som ivaretar personlig læring og utvikling, frihet, skaperglede og sosialt fellesskap. Dagens matebussløsninger på Reppe er i så måte ikke et eksempel til etterfølgelse. Planer om en 24/7-superbussdrift er heller ingen god løsning. Det er ingen korrespondanse om natten, og drifts­kostnadene med en slik løsning vil bli meget høy.
 • Det er sterkt ønskelig å få Vegforbindelsen Reppe – Vikåsen inn i handlingsplanen. Dette er en sak som har vært jobbet med i 20 år, og som nå bør få sin løsning. Det er viktig for kollektivtrafikken å få dette på plass, da dagens matebussløsning fungerer meget dårlig, både for passasjerer og sjåfører.
 • Vi ønsker at forlengelse av kollektivfeltet i Okstadbakken fra Tonstadkrysset, retning nord mot byen, blir tatt inn i planen. Geotekniske undersøkelser viser at dette er et gjennomførbart prosjekt, som vil fjerne en viktig flaskehals for kollektivtrafikken.
 • El-biler bør ut av kollektivfeltene, fordi det økte antall El-biler bidrar til økt kø i kryss med trafikklysregulering.
 • Det bør vurderes hvorvidt sykler bør ut av kollektivfeltene der hvor det er egne sykkelveger, da sykler hindrer fremkommelighet i kollektivfeltene fordi at farten til bussene reduseres.
 • Signalprioritering er et viktig og enkelt tiltak for å bedre fremkommeligheten til kollek­ Rammen bør økes ytterligere enn forslag i utkast til handlingsprogram, og tiltaket bør tas i bruk flere plasser også utenom bykjernen.
 • Vi ønsker mere midler til en generell bedring av vegstand­arden i buss-traseene, gjennom fjerning av hull, utbedring rundt kumlokk osv., og ikke minst en bedre vinterberedskap for brøyting / strøing av busstraseer.
 • Den årlige ombygging til universell utformede holdeplasser bør økes til et høyere antall enn 5-10. Her må det helt opp i 30-40 pr. år, da dette er en meget viktig del av kollektivsatsingen, både for passasjerer og sjåfører.
 • Vi stiller spørsmål ved den store kostnaden for å bygge om holdeplasser i superbusstraseer.
 • I utkast til handlingsprogram for 2017-20 foreslås det å sette av 71,6 millioner kroner til infrastruktur for trikk. Vi støtter fullt ut tiltakene for trikk. Vi mener at Miljøpakken også må bidra til å finansiere nødvendige investeringer i materiell, som trengs for å opprettholde fortsatt drift av Graakallbanen.
 • LO i Trondheim forutsetter at ruteproduksjonen på Graakallbanen minst opprettholdes på 2016-nivå, med kvarterruter som hovedregel på dagtid, slik at forholdene kan ligge til rette for fortsatt passasjervekst i den mest miljøvennlige delen av dagens kollektivtilbud i byen.
 • Jernbanetransport må i større grad være en del av Miljøpakken.
 • Tiltakene under innfartsparkering er viktige tiltak for å få flere til å reise kollektivt. Vi er godt fornøyd med satsingen på innfartsparkeringsplasser.
 • Det må gjennomføres risikovurderinger for traseene for superbuss før bussene settes i trafikk.
 • Det bør vurderes å innføre fartsgrense 30 km/t i hele midtbyen.
 • Vi er bekymret for at standard på utbygging og driften av sykkelveiene medfører kostnader som ikke er tilstrekkelig finansiert.
 • Nye sykkelveier må være dimensjonert til å tåle vedlikeholdsmaskiner som veier opp mot 10 tonn.  
 • Miljøpakken må sette av tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold for alle nybygde sykkelveier.
 • På tidligere bygde sykkelveier bør man sette en lavere standard på vintervedlike­holdet, GsB, uten salting og bar asfalt, jfr. side 38 i handlingsplanen.
 • En annen utfordring sett i sammenheng med utbygging av flere gang og sykkelveier, er at det nå er få eller ingen muligheter for å midlertidig deponere snø ved store snøfall. Per dato er det ingen mulighet for snø-deponi på Lade. Snøen kan ikke brøytes til side, men må samles opp og kjøres bort. Det forårsaker store kostnader. Flere gangveier og sykkelveier som skal holde en standard med bar asfalt, vil medføre at denne utfordringen blir større og større.

Hele høringsuttalelsen til Miljøpakke finner du her:  Miljøpakke for transport i Trondheim – Handlingsprogram 2016-19 (24) – uttalelse fra LO i Trondheim

John – Peder Denstad  leder i LO i Trondheim

Svein Åge Samuelsen  1.nestleder LO i Trondheim