Share Button

Høringsuttalelse fra LO i Trondheim.

Vi viser til brev datert 12.12.14 fra Miljøpakken – utsendt av Statens vegvesen v/ Kri­stin Gjærevoll – vedlagt forslaget tilhandlingsprogram for Miljøpakken 2015-18 (24). 

I oversendelsesbrevet fremgår at Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig. Handlingsprogrammet for perioden 2015-18 (24) skal behandles parallelt i Sør-Trøndelag fylkesting og Trondheim bystyre 26.02.2015.

I brevet fra Miljøpakken bes det om at høringsuttalelser sendes Miljøpakken ved Tore Langmyhr, Trondheim kommune på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no helst innen 26. januar 2015. Det fremgår at eventuelle uttalelser som kommer seinere vil ettersendes direkte til politisk nivå.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter, samt veneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Generelt.

Miljøpakken inneholder mye bra, og tiltak som allerede er realisert har ført til økt bruk av kollektive transportmidler, og mindre privatbilisme i Trondheim. Dette er gunstig, og helt nødvendig for en by i sterk vekst med begrenset plass for privatbiler i sentrum, og begrenset kapasitet på innfartsveiene.

Dette er et stort prosjekt, med betydelig innslag av statlige midler som bevilges under forutsetning av at det blir satset på kollektivtrafikk og myke trafikanter. Dette gir kommunen et unikt økonomisk handlingsrom, noe som kan gi grunn til å sette spørsmålstegn med Miljøpakkens prioriteringer.

Det første som slår en i der fremlagte forslaget er at hovedveiene er sterkt prioritert i første del av perioden, mens kssm-tiltakene først blir prioritert i siste del av perioden.

Med de forventede kostnadsøkninger / budsjettsprekk som store vei prosjekter ofte får, er faren stor for at satsingen på kssm-tiltak blir skadelidende. Det må finnes en bedre balanse mellom de to hovedsatsingsområdene i hele perioden. Det er vel også en tilsnikelse å regne halvparten av lokalveiprosjektene som kssm tiltak.

Kollektivtrafikk og superbuss.

Superbuss-strekningen må strekke seg helt til Sluppen knutepunkt, for at satsingen på superbuss skal ha mening.

Når det er sagt så er enklere fremkommelighetstiltak, som sterk signalprioritering og flere kollektivfelt samt oppgradering av holdeplasser viktigere og riktigere enn stor satsing på superbuss i en meget begrenset trase gjennom midtbyen. Spesielt mye er det å hente på en sterkere satsing på sterk signalprioritering for bussene. Vi ønsker mere midler til disse andre tiltakene, samt en generell bedring av vegstandarden i buss-traseene, gjennom fjerning av huller, utbedring rundt kumlokk osv., og ikke minst en bedre vinterberedskap for brøyting / strøing av busstraseer.

Av helt konkrete tiltak mener vi kollektivfelt i Høyskoleringen (linje 5) må prioriteres høyt.

Biogass- og hybridbusser.

For øvrig mener vi biogass er fremtiden, så en overgang til biogass på bussene ønsker vi å prioritere. Vi har ikke så gode erfaringer med hybridbusser, så det er lite ønskelig med ytterligere satsing på slike løsninger.

Bybane.

I høringsdokumentet fremgar: «Hovedsatsingen blir utbygging av en høystandard ”superbusstrasé”.
Dette er ikke tilstrekkelig framtidsrettet sammenlignet med en bybane, som kan frakte menge flere mennesker langt mer effektivt og miljøvennlig langs den såkalte kollektivbuen fra Strindheim til Sluppen.

LO i Trondheim slutter seg til bybanealternativet. Vi har nå en unik mulighet til å skaffe Trondheim en kollektivløsning som er tilpasset byens behov i flere tiår framover, både med tanke på kapasitet og kvalitet, og som kan bidra til å gjøre bylufta renere og være en del av en framtidig utslippsfri persontransport.
Med vennlig hilsen

———————————–                           —————————————————–

John-Peder Denstad                                   Svein Åge Samuelsen /s/

leder LO i Trondheim                                  1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216

 

LO i Trondheim
P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / Hjemmeside: www.loitrondheim.no