Share Button

Miljøpakken for transport : Forslag til budsjett for 2018 – uttalelse fra LO i Trondheim.

————————————————————————————————

  • Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.
  • Bruk av bompenger må begrenses, fordi dette er en form for flat skatt som rammer likt for fattige og rike.
  • LO i Trondheim stiller spørsmålstegn ved hensikts­messigheten av å bruke 221 millioner kroner, som tidligere er oppgitt av Miljøpakken, til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen.
  • Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
  • LO i Trondheim mener avsatt beløp på 0,8 millioner kroner i underkapittel Nærings­transport under kapittel 1.10 Øvrige innsatsområder er et lite beløp. Vi etterlyser infor­masjon om hvem som deltar i den nedsatte gruppa for næringstransport. Vi er ikke kjent med at noen fra fagbevegelsen deltar. Vi ber derfor om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

Vi viser til brev / e-post datert 13.12.17 til Miljøpakkens brukerutvalg fra Miljøpakkens sekretariat v/ Tore Langmyhr, vedlagt årsbudsjett 2018 høringsversjon etter behandling i KU.

I brevet fra Miljøpakken framgikk følgende:

Miljøpakke for transport i Trondheim har utarbeidet et forslag til årsbudsjett for 2018, som her sendes på høring til Miljøpakkens brukerutvalg.

Tidligere har det vært utarbeidet fireårige programmer. Utkast til handlingsprogram for de kommende årene fra og med 2019 er utsatt i påvente av flere forhold. Det er behov for en nærmere gjennomgang av Miljøpakkens økonomi for å få oversikt over lånebehov framover. Snart foreligger stortingsproposisjonen knyttet til Miljøpakkens trinn tre, der det er søkt om takstforhøyelse i bomringen med 2 kr. Det forventes at proposisjonen kan legge føringer for innsatsen de kommende år.

Årsbudsjettet behandles politisk i Trondheim bystyre og i Sør-Trøndelag fylkesting 1. mars 2018.

 

I brevet fra Miljøpakken bes det om at eventuelle kommentarer og høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved Tore Langmyhr på e-post tore.langmyhr@trondheim.kommune.no innen 5. februar 2018. Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Kapittel 1.               Årsbudsjettet 2018

Det fremgår av høringsdokumentet at det er vedtatt flere betydelige satsingsområder som vil ha konsekvenser for økonomien i flere år framover. Det resulterer i et betydelig underskudd i 2025, selv med økning av bompengetakstene fra 2018.

 

Bruk av bompenger må begrenses, fordi dette er en form for flat skatt som rammer likt for fattige og rike.

Bompengesatsene bør ikke økes, men om nødvendig kan man forlenge innkrevingsperioden, og/eller øke antall innkrevingspunkter. Bompunktene bør plasseres slik at de belaster bilistene på en mest mulig rettferdig måte. I denne sammenheng bør et bompunkt nederst i Byåsvegen vurderes. El-biler bør også betale bompenger.

Kapittel 1.2.            Hovedveger

I forslag til budsjett 2018 finansiering hovedveger er det blant annet satt av 4 millioner kroner til planlegging av Fv 8xx Byåstunnelen, og 62 millioner kroner til Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger. Det sistnevnte prosjektet forutsetter godkjent forskuttering av NTP-midler etter 2023. Vi oppfatter at Samferdselsdepartementet i desember 2017 godkjente en slik forskuttering, begrenset oppad til 1 milliard kroner. Det er positivt for at Nydalsbrua kan stå ferdig i 2021.

 

LO i Trondheim stiller spørsmålstegn ved hensikts­messigheten av å bruke 221 millioner kroner, som tidligere er oppgitt av Miljøpakken, til å planlegge og prosjektere Byåsen-tunnelen.

Byåsen-tunnelen vil kun medføre økt biltrafikk. Tunnelen vurderes å ha liten betydning for kollektivtrafikken, og vil dermed forsterke problemene med å nå Miljøpakkens nullvekstmål.

 

I lokalpolitisk vedtak er det tidligere blant annet gitt følgende føring når det gjelder større vegprosjekter: « … Sluppen bru med tilhørende kollektivknutepunkt må bygges så tidlig som mulig og prioriteres foran tilførselsveiene. Samtidig må Sluppen – Stavne utbedres som tofelts vei etter en forenklet løsning. Brua må bygges slik at mest mulig av tilstøtende veinett kan brukes uten vesentlige ekstrakostnader.” 

Vi mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.

Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal. Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for Byåsen-tunnelen, og dette prosjektet kan tas ut.

 

Kapittel 1.10           Øvrige innsatsområder

Næringstransport.

Flertallet i Bystyret i Trondheim, mot 27 AP stemmer og 4 FrP stemmer, vedtok 26.01.17 følgende under behandling av sak 2/17 Evaluering av Miljøpakken 2016:

«Bystyret mener Miljøpakken må ses i sammenheng med regional godsstrategi, slik at næringstransporten blir en del av Miljøpakkens handlingsprogram for 2017 -21 med tilhørende evaluering.»

 

I forslag til årsbudsjett 2018 fremgår det at Miljøpakken fra 2017 har vedtatt et tydeligere ansvar for næringstransport. Det vises til at det også er nedsatt en gruppe med representanter for partene i Miljøpakken, i tillegg til aktører og organisasjoner knyttet til næringstransportbransjen.

 

En effektiv og velfungerende næringstransport er viktig både for samfunnet generelt og bedrifter spesielt. Samfunnets tilrettelegging og investeringer i gode infrastrukturtiltak knyttet til veg, bane og sjø er avgjørende for at næringstransport skal kunne fungere optimalt og miljøvennlig.

 

I forslag til budsjett 2018 er det satt av 0,8 millioner kroner.

LO i Trondheim mener avsatt beløp på 0,8 millioner kroner i underkapittel Næringstran­sport under kapittel 1.10 Øvrige innsatsområder er et lite beløp. Vi etterlyser informasjon om hvem som deltar i den nedsatte gruppa for næringstransport. Vi er ikke kjent med at noen fra fagbevegelsen deltar. Vi ber derfor om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

 

Med vennlig hilsen

 

———————————–                                  —————————————————–

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen

leder LO i Trondheim                                            1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

Tlf. 995 14 216

 

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus, Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / Hjemmeside: www.loitrondheim.no 

 

Kopi:    – LO s distriktskontor i Sør-Trøndelag – sortrondelag@lo.no

– Fagforeninger og verneombud som har gitt kommentarer

Miljøpakkens hjemmeside