Share Button

Miljøpakke for transport i Trondheim: Årsbudsjett 2019, høringsutkast – uttalelse fra LO i Trondheim.

————————————————————————————————

  • Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.
  • Vi ber Miljøpakken sørge for at verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- og transport­selskaper involveres tidlig i planpros­essene knyttet til Miljøpakkens mange tiltak. Det samme gjelder deltakelse i brukergrupper, hvor også utøvende entreprenør er med, som kan komme sammen rett før anlegg- og utbyggingsfasen start­er.
  • LO i Trondheim mener at skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.
  • LO i Trondheim ønsker at rv. 706 Nydalsbrua kan realiseres så fort som mulig, da vi anser dagens Sluppen bru som Trondheims største trafikale problem.
  • LO i Trondheim håper en planfri fotgjengerkryssing av rv. 706 ved Tollboden blir realisert, og støtter at dette prosjekteres i denne perioden.
  • Vi etterlyser en forståelse for at belysning er et trafikksikkerhetstiltak og et trygghets­til­tak. Det er ikke omtalt i høringsutkastet, og det bør avsettes midler for å oppnå for­svarlig gatebelysning, langs fortau, langs veg og ved kryss og fotgjengerfelt og inne i leskurene.
  • LO i Trondheim mener tidligere avsatt beløp på 0,8 millioner under Andre tiltak-Nær­ings­tran­sport er et lite beløp. Vi etterspør informasjon om hvem som deltar i den ned­satte gruppa for næringstransport. Vi kjenner ikke til at noen fra fagbevegelsen del­tar. Vi ber om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

Vi viser til brev / e-post datert 23.11.18 til Miljøpakkens brukerutvalg fra Miljøpakkens sekretariat v/ Hilde Gullteig Lien, vedlagt høringsutkast til årsbudsjett for 2019.

I brevet fra Miljøpakkens sekretariat framgikk følgende:

Miljøpakke for transport i Trondheim har utarbeidet et forslag til årsbudsjett for 2019 som her sendes på høring til Miljøpakkens brukerutvalg. Årsbudsjettet behandles politisk i Trond­heim bystyre 28.02.2019 og i Trøndelag fylkesting 27. – 28.02.2019.

Det utarbeides et fireårig handlingsprogram for 2019-23 som behandles lokalpolitisk før sommeren 2019 og som sendes på høring våren samme år.

Høringsutkastet følges vedlagt som pdf-dokument og er i tillegg publisert på Google sites på følgende nettadresse https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/budsjett2019miljopakken

I brevet fra Miljøpakken bes det om at eventuelle kommentarer og høringsuttalelser sendes Miljøpakkens sekretariat ved v/ Hilde Gullteig Lien (tlf. 95050354) på e-post

hilde-guldteig.lien@trondheim.kommune.no innen 16. januar 2019. Uttalelsene vil da bli samlet og videresendt til politisk nivå i Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Vår uttalelse er blant annet basert på innhentede kommentarer fra fag­foren­inger som organiserer ansatte i person- og godstransportvirksomheter og bydrift, samt verneombud og hovedverneombud i slike virksomheter.

Generelt – Medvirkning.

Vi anser det som viktig at planarbeidet knyttet til Miljøpakkens mange tiltak har hovedvekt på å utrede og bygge et transport­sys­tem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til å omstille Trondheim til et lavutslippssamfunn. 

Tidligere var hovedverneombud i kollektivtrafikken involvert i tidlig fase i pro­sjekt­er i regi av Trondheim By­drift, for å avklare prak­tiske og sikk­erhets­messige forhold før an­leggs­arbeidet ble iverksatt. Nå skjer for mye av «medvirk­ningen» i etter­tid, og dette fører ofte til negative HMS- og økonomiske konse­kvenser når byggearbeider må omgjøres.

Verneombud har vært med i brukergruppe under planlegging av metrostasjoner, omstig­n­ingspunk og holdeplasser. Dette ser verneombudene på som svært positivt da de i bruker­gruppe av vei og stoppesteder på busstraseer får komme med forslag for å bedre bussens framkommelighet. Når selve planprosessen er ferdig opphører imidlertid som regel den innflytelsen verneombud og representanter for busselskapene har hatt i brukergruppen.


Vi savner en brukergruppe som kan komme sammen rett før anlegg og utbygginger start­er. Dette må være en brukergruppe hvor også utøvende entreprenør er med. Denne grupp­en bør komme sammen før arbeidsvarlingsplanen skrives slik at alle parter kan komme med forslag samt klargjøre sitt behov for plass før sperringer og garder settes opp. I brukergruppa kan det også kartlegges hvilke trafikksikkerhetstiltak, trygghetstiltak samt behov for belysning gjennom anlegget i den mørke årstid som er nødvendig.

Eksempler på anlegg der trafikksikkerhetstiltak og belysning ikke har fungert frem til i dag er blant annet Gløshaugen, Christian Fredriks gate, Jonsvannsveien – strekningen Moholt. Her har verneombud i ettertid under anleggsfasen måttet mase om belysning og mase om plass nok til å fremføre bussene på en trygg og sikker måte. I Jarlevegen har man på grunn av sperringer/ garder måtte kjøre på og over heltrukken gul sperrelinje. I Saupstadringen var gatebelysning borte under byggingen av metroholdeplassene Casper Lundes vei og holde­plassene Midteggen. Det var anlegg på begge holdeplasser på begge sider av veien samtidig, samt at det var svært smalt å komme gjennom disse anleggene.

For LO i Trondheim er det viktig at verneombud og tillitsvalgte involveres tidlig i planpros­ess­ene. Den fag- og yrkeskompetanse disse har kan bidra til at kollektivtrafikken og vare­trans­porten får en infrastruktur og et vegsystem som er akseptabelt og trygt for yrkes­sjåfører og medtrafikanter. Det innebærer en fremkommelighet som er uten innsnevringer, fartshump­er, små rundkjør­inger osv. Og som har holdeplasser som er godt utformet for alle størrelser.

Vi ber Miljøpakken sørge for at verneombud og tillitsvalgte i bydrift og buss- og transport­selskaper involveres tidlig i planpros­essene knyttet til Miljøpakkens mange tiltak. Det samme gjelder deltakelse i brukergrupper, hvor også utøvende entreprenør er med, som kan komme sammen rett før anlegg- og utbyggingsfasen start­er.

Kapittel 6.    Hovedveger

Rv. 706 Nydalsbrua.

I høringsutkastet kap. 6 Hovedveger og kap. 16. Beskrivelse av bundne prosjekter sies det at i Prop.36S (2017-2018) «Miljøpakke Trondheim trinn 3–forlenga innkrevingsperiode og endrin­ger i takst- og rabattsystemet» åpner Samferdselsdepartementet for å forskuttere 800 mill. kr av de statlige midlene med bompenger til prosjektet rv.706 Nydalsbrua med tilknytninger.

I lokalpolitisk behandling i juni 2018 støttes en finansierings- og tiltaksplan som muliggjør at Nydalsbrua kan forskutteres innenfor Miljøpakkens låneramme. Oppstart bygging er planlagt i 2019 med utbyggingsperiode 2019 – 2022 (23). Skal man prioritere noe når det gjelder hovedveger, så må det være ny Sluppenbru med oppgradering av Osloveien til Stavne.

Gamle Sluppen bru har «gått ut på dato» for mange år siden. Brua er svært smal. Det er få cm klaring mellom rekkverk og to større kjøretøyer når disse møtes på brua. På vestsida ender brua rett inn i et lysregulert kryss som i rushtid medfører lengre saktegå­ende kø. Det må komme ei ny tidsmessig bru som tåler dagens trafikkmengde og vekter kjøretøyer har.

Dette prosjektet vil bidra til å oppheve dagens køproblemer som blant annet hindrer en effektiv kollektiv- og næringstransport. Dagens situasjon er meget ugunstig for nærings- og kollektivtrafikk som kommer fra Nordre avlastningsvei. Over 60 % av vogntogene til og fra godsterminalen på Brattøra kjører Nordre avlastningsvei til Heimdal. Ny Sluppen bru med en oppgradert Osloveien til Stavne vil redusere kraftig behovet for en evt. Byåsen-tunnel.

LO i Trondheim ønsker at rv. 706 Nydalsbrua kan realiseres så fort som mulig, da vi anser dagens Sluppen bru som Trondheims største trafikale problem.

Rv. 706 Økt kapasitet Brattøra – kryssing Nordre Avlastingsvei.

I høringsutkastet kap. 6 Hovedveger og kap. 18. Beskrivelse av ubundne prosjekter fremgår det at bystyret i behandlingen av Miljøpakkens årsbudsjett 2018 ba rådmannen se på mulig­hetene for en planfri løsning for fotgjengere i kryssingen av Nordre Avlastningsvei ved Toll­boden. Dette gjelder rv. 706.

Det er ønskelig å øke kapasiteten for biltrafikk på rv. 706 mellom Ila og Strindheimtunnelen, blant annet for å unngå unødig gjennomgangstrafikk i Midtbyen. På Brattøra er det kapasi­tetsproblemer i rushtida og lite rom for mer trafikk. Dagens situasjon bidrar til store køer som gir en lite effektiv næringstransport.

I høringsutkastet foreslås det å avsette 0,5 millioner kr. til forprosjekt i 2019. Prosjektet vil utrede mulige endringer som kan gjøres i kryssene og gangfeltene for å øke kapasiteten på vegen. Det vil rettes spesielt fokus på gangkryssingen ved Tollboden hvor det ses på alterna­tiver til dagens løsning.

LO i Trondheim håper en planfri fotgjengerkryssing av rv. 706 ved Tollboden blir realisert, og støtter at dette prosjekteres i denne perioden.

Kapittel 9.    Trafikksikkerhet.

Belysning – trafikksikkerhetstiltak.
I høringsutkastet fremgår det at det totalt i 2019 er satt av 93,4 millioner kroner til trafikk­sikkerhet totalt, med hovedvekt på sikring av skoleveger (78,9), nye tiltak til gjennom­føring (7,0), mindre TS-tiltak (5,0), felleskostnader (2,0) og utbedring av ulykkespunkt (0,5).

Vi opplever nå en by som er mørklagt over lengre distanser, og på enkelte områder settes trafikksikkerheten i spill på grunn av manglende gatelys, langs fortau, langs veg og ved kryss og fotgjengerfelt og inne i leskurene. Gamle leskur som nye leskur er helt mørke. De nye leskurene har ikke lys. Det bør være slik at de som får kontrakt på leskur skal ha et ansvar for å ferdigstille leskur med belys­ning samt ha en garantiperiode for dette. Det samme burde gjelde vegens eier. De må ha et ansvar for at lysene virker, for eksempel ved å sikre seg avtaler med leverandørene sine som sikrer byens trafikanter et trygt og trafikksikkert miljø.
Vi etterlyser en forståelse for at belysning er et trafikksikkerhetstiltak og et trygghets­til­tak. Det er ikke omtalt i høringsutkastet, og det bør avsettes midler for å oppnå forsvarlig gatebelysning, langs fortau, langs veg og ved kryss og fotgjengerfelt og inne i leskurene.

Kapittel 15. Pågående prosjekt med bevilgning før 2019.

Andre tiltak – Næringstransport.

I høringsutkastet fremgår det at Miljøpakken fra 2017 har vedtatt et tydeligere ansvar for næringstransport, men i tabell side 24 fremgår det at tidligere avsatte midler står ubenyttet og kan finansiere tiltak i 2019.

Flertallet i Bystyret i Trondheim vedtok 26.01.17 følgende under behandling av sak 2/17 Evaluering av Miljøpakken 2016: «Bystyret mener Miljøpakken må ses i sammenheng med regional godsstrategi, slik at næringstransporten blir en del av Miljøpakkens handlings­pro­gram for 2017 -21 med tilhørende evaluering.» I fjorårets forslag til årsbudsjett 2018 ble det vist til at det også er nedsatt en gruppe med representanter for partene i Miljøpakken, i tillegg til aktører og organisasjoner knyttet til næringstransportbransjen.

En effektiv og velfungerende næringstransport er viktig for samfunnet generelt og bed­rifter spesielt. Samfunnets tilrettelegging og investeringer i gode infrastrukturtiltak for veg, bane og sjø er avgjørende for at næringstransport kan kunne fungere optimalt og miljøvennlig.

I forslag til budsjett 2019 fremgår det at tidligere avsatte midler på 0,8 millioner kroner står ubenyttet og kan finansiere tiltak i 2019.

LO i Trondheim mener tidligere avsatt beløp på 0,8 millioner under Andre tiltak-Nær­ings­tran­sport er et lite beløp. Vi etterspør informasjon om hvem som deltar i den ned­satte gruppa for næringstransport. Vi kjenner ikke til at noen fra fagbevegelsen del­tar. Vi ber om å bli kontaktet slik at vi kan melde tilbake vår(e) representant(er) i gruppa.

Med vennlig hilsen

———————————–                                  —————————————————–

John-Peder Denstad                                             Svein Åge Samuelsen

leder LO i Trondheim                                            1. nestleder / sekretær LO i Trondheim

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus, Tlf. 73 – 80 73 14 / Tlf. 995 14 216
e-post: post@loitrondheim.no / Hjemmeside: www.loitrondheim.no