Share Button

Av John-Peder Denstad

Leder av LO i Trondheim

FrP reiser ti punkter for å redde Midtbyen i en artikkel i Adresseavisen 16.08.19. Forslag som stimulerer til økt aktivitet i Midtbyen er viktig, men to av forslagene som FrP reiser er uakseptable for fagbevegelsen. Dette gjelder forslag 5 «Utvide skjenketiden til kl. 03.00» og forslag 9 «Åpne for søndagsåpne butikker, Trondheim som turistdestinasjon».

LO i Trondheim, LO Kommune Trondheim, Utdanningsforbundet i Trondheim og Norsk Sykepleierforbund Trondheim kommune har før årets kommunevalg i Trondheimsmanifestet 2019 stilt de politiske partiene 52 krav innen 23 tematiske områder. Et krav er «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?», etter forslag fra Fellesforbundet avd. 250 Hotell, restaurant og reiseliv. Bakgrunnen er at utvidede nattåpningstider gir økt risiko for helseskader. Statens arbeidsmiljøinstitutt dokumenterer flere negative helseeffekter av nattarbeid. Eksperter i arbeidsmedisin anbefaler derfor at nattarbeid bør unngås eller reduseres der det er mulig. Kroppens biologiske rammebetingelser må respekteres, slik at arbeidsfolk skal kunne ha en arbeidstid å leve med. Hen­synet til ansattes arbeids- og helsemessige forhold må derfor være hovedfaktorer når myndighetene skal vedta rammer for utelivets organisering. Sentio har på vegne av Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan gjort en undersøkelse, hvor 6 av 10 mener maksimaltida for alkoholservering på skjenkesteder bør være kl. 02.00 eller tidligere. Det er derfor flott at alle partier, utenom FrP, er enig i kravet «Vil partiet beholde skjenketida til kl. 02.00?» Det er viktig for å redusere vold/utrygghet og for å sikre de ansattes helse.

Etter forslag fra Handel og Kontor Trøndelag, har den faglige alliansen stilt kravet: «Vil partiet sikre at kommunen ikke skal jobbe for ytterligere søndagsåpning av butikker?» Fafos rapport «Arbeidskraftbehov ved søndagsåpent» viser at økningen av antall ansatte som vil måtte påregne og jobbe søndager vil være dramatisk. Vi trenger en annerledesdag. Den må være en felles fridag som gir rom for rekreasjon og hvile, fellesskap og samvær med venner og familie. Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen ved forskrift bestemme at et område skal regnes som typisk turiststed. Det er derfor gledelig at samtlige partier, utenom FrP, har svart ja på fagbevegelsens krav. Det betyr at kommunen i kommende bystyreperiode ikke vil søke Fylkesmannen om dispensasjon fra Lov om helligdager og helligdagsfred.