Share Button

Vi forventer at bystyret vil sikre areal og lokaliteter på Marienborg, med motor­vogn­verkstedet, som regulert til nær­ingsformål, for bl.a. vedlikehold og utvikling av materiell for framtidas intercitytilbud og bybane.

Jernbaneverkstedet på Marienborg er viktig for kunnskaps- og teknologibyen Trondheim

  • Verkstedet vedlikeholder motorvognsett, diesellokomotiv og vogner, og gjør alt av vedlike­hold på dieselmateriell i Norge.
  • Verkstedet har industriavdeling og underhjulsdreibenk, og har bygget opp landets beste dieselkompetanse og en diagnosestasjon som sørger for at diesel-tog har små gassutslipp.
  • Det samarbeides med NTNU og Sintef, og mange bruker kompetansen og diagnosestasjonen, blant annet har busser i London blitt testet og justert.
  • Verkstedet ut­danner fagarbeidere og historisk også ingeniører i ulike fag. Det tas inn folk fra NAV for opp­læring, og bedriften har mange lærlinge- og praksisplasser for yrkesfagelever i Trondheimsregionen.

Som nasjon/region/by har vi satt mål om betydelig reduserte klimagassutslipp innen 2030

  • Økt person- og godstransport på jernbane er da viktig. Satsing på jernbane som vår reelle bybane og intercitytilbud er et kjernepunkt. Bolig- og næringsliv må fortettes rundt knutepunktene Melhus, Heimdal, Leangen, Ranheim, Hommelvik og Stjørdal i tråd med in­tensjonene i byvekstavtalen.
  • Vedlikeholdet på Marienborg gjøres med kort avstand til Trond­heim Sentralstasjon, kollektivknutepunktet for Trønder-, Nordlands-, Røros- og Dovrebanen og tilknytninga til Sverige via Storlien/Åre/Ӧstersund. Dette medfører mindre tomkjøring og utslipp fra lokomotiv og motorvognsett enn om industriområdet blir plassert et annet sted, for eksempel Støren som ligger ca. 55 km unna Trondheim Sentralstasjon.
  • Innfasing de nærmeste to årene av 14 Flirt-tog på Trønder-, Meråker- og Rørosbanen er viktig for å bedre kollektivtil­budet og redusere klimagassutslippene fra transport. Det forutsetter et verksted med høy kompetanse for å kunne utføre effektivt vedlikehold- og reparasjonsarbeid og at det ikke skapes mer pendling for de ansatte som vil gi negativ klimaeffekt. De fleste ansatte på Marienborg, bor i dag innenfor kollektivbuen i Trondheim.

Bystyret vedtok 06.02.20 under behandling av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen

å forholde seg til en gjennomkjøringsterminal på Torgård inntil helhetlig kunnskap foreligger om hvordan et bane-godsknutepunkt kan bygge opp under en bærekraftig godstransport.

  • Det bør da ses på utviklingsmuligheter for jernbanerelatert næringsvirksomhet i hele Marienborg området, før tiltak gjøres som låser prosessen med rullering av arealdelen i Kommuneplanen.
  • Bystyret sa i 2004 at området ikke skulle røres før det sto et nytt verksted i tilknytning til dag­ens areal på Marienborg, som en fullgod erstatning for dagens haller.
  • Det industri­elle fagmiljøet bør også knyttes tettere til FoU-miljøer i Trondheim for å skape nye grønne arbeidsplasser.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr:www.loitrondheim.no