Share Button

LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag inviterer alle til åpent frokostmøte fredag 4. september kl. 08.30 – 10.00 på NOVA HKK (Folkets Hus), møterom Andromeda i Trondheim.

Dette er programmet:

  • Den norske modellen og lokalvalget – hva står på spill? ved Per Syversen, Fellesforbundet
  • Tjenestemannsloven er under angrep ved Lars Børseth, LO Stat
  • Offentlige etaters lokale satsning for å bekjempe arbeidslivskriminalitet – «A-krim-samarbeidet» ved Torgeir Strøm

Dersom du vil forberede deg til frokostmøtet så kan du lese følgende:

Den norske modellen

regjeringas hjemmeside finner vi følgende om den norske modellen: «Så hva kjennetegner den norske modellen? Et solidarisk spleiselag om en omfattende velferdsstat, som sikrer alle velferd, omsorg, helse og utdanning. Jevn inntektsfordeling og et høyt skattenivå, som sikrer fordeling av ressurser, sa utenriksministeren bl.a. i sitt foredrag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.»

Tjenestemannsloven:

Hentet fra NTL-magasinet Aktuell

1. Hele staten

Tjenestemannsloven gjelder for ansatte i staten.

2. Ved ansettelse

Tjenestemannsloven sørger for at ansatterepresentanter er med på å plukke ut intervjuekandidater, deltar på intervjuene og er med på å velge hvem som skal få jobben.

3. Offentlig utlysning

Tjenestemannsloven sikrer at alle stillinger kunngjøres offentlig.

4. Sterkt stillingsvern

Mange blander embetsmenn og tjenestemenn. Embetsmenn, som er toppledelsen i departementene og direktørene i en rekke direktorat, har et sterkere stillingsvern. Både embets- og tjenestemenn skal være politisk nøytrale. Embetsmenn er utnevnt av kongen i statsråd og må søke om å fratre stillingen. En statsråd kan ikke gi en embetsmann sparken.

5. Får sparken

Tjenestemenn er de vanlige byråkratene og har ikke det samme sterke stillingsvernet som embetsmennene. Tjenestemenn, med mer enn to års sammenhengende tjenestetid, kan kun sies opp når stillingen inndras eller arbeidet faller bort, ikke lenger er kvalifisert for stillingen eller dersom de viser grov uforstand i tjenesten og grovt har krenket sine tjenesteplikter.

6. Midlertidighet

Tjenestemannsloven åpner for flere midlertidige ansatte ennarbeidsmiljøloven som er under endring. Fast ansettelse er hovedregelen, men pesrsoner kan også ansettes midlertidig dersom en er vikar for en annen og ansatt på prosjekt i et «begrenset tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag» (§ 3).

7. Ventelønn

Når statsansatte blir overflødige og mister jobben uten egen skyld, kan de få ventelønn som er en form for dagpenger, men vilkårene er ikke de samme. Hvis de er kvalifiserte, har de fortrinnsrett på andre stillinger i staten. Veldig få får ventelønn.

8. Omstillinger

I følge tjenestemannsloven har statsansatte plikt til å overta en annen stilling og må flytte dersom den nye stillingen krever det. Det gjør omstillinger i staten enklere.

9. Forslått endret i 2005

Dagens tjenestemannslov ble oppdatert 4. mars 1983. Bondevik II-regjeringen vedtok å oppheve tjenestemannsloven i 2005, men vedtaket ble omgjort av Stoltenbergs andre regjering.

10. Rapport til høsten

Regjeringen vil modernisere tjenestemannsloven. Advokat Ingeborg Moen Borgerud skal lede utvalget som vil legge fram en rapport 1. november 2015.29

Forsyn deg med rundstykker, fyll opp kaffekoppen og bli engasjert! Velkommen til frokostmøte på Folkets Hus!
LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag arrangerer frokostmøte første fredag i hver måned kl. 08.30 – 10.00 på NOVA HKK, Folkets Hus i Trondheim. Frokostmøtet er gratis og har ingen påmelding!

Følg med på distriktskontorets hjemmeside for oppdateringer og eventuelt endringer i programmet.