Share Button

Innkalling representantskapsmøte 14.06.16

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

Som valgt representant fra din fagforening innkalles du til LO i Trondheims representant­skapsmøte. Møtet avholdes:

TID: TIRSDAG 14. JUNI 2016 KL. 16.00 (NB: Merk tidspunktet)

STED: MØTEROM EUROPA 21, 4. ETASJE NOVA KURS OG KONFERANSESENTER (Folkets Hus)

Inngang fra Cicignons plass / Lilletorget

SAK 1. LO – kongress 8. – 12. mai 2017 – LO lokalorganisa­sjoners fremtid og forslag om pensjon.

Innleder:

Terje O. Olsson, LO-sekretær Landsorganisasjonen i Norge

  • LO sitt organisasjonsprosjekt og spesielt om LO sine lokalorganisasjoner og deres rolle i LO.

Som oppfølging av sist LO – kongress i 2013 er det gjennomført en undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner – status og utfordringer. Arbeidet er ledet av Terje O. Olsson, og undersøkelsen er gjennomført av Fafo og er finansiert av LO.

Målet med møtet er å gjøre innholdet i Fafo-rapporten kjent samt legge grunnlag for at det fremmes forslag til LO-kongressen om å styrke LO lokalorganisasjoners og LOs fylkeskonferansers rolle, oppgaver og økonomiske grunnlag.

Rapporten har navnet Fafo-rapport 2016:01, er ført i pennen av Kristine Nergaard og Johan Røed Steen, og finnes ved å klikke inn på lenka http://www.fafo.no/~fafo/images/pub/2016/20563.pdf

I ingressen til Fafo-rapporten fremgår: «LOs lokalorganisasjoner skal bidra til at fagbevegelsen samordner sin faglige og politiske virksomhet, og de skal representere fagbevegelsen lokalt. Blant de problemstillingene vi tar opp i undersøkelsen, er hvordan arbeidet i lokalorganisasjonene er organisert, hvilke aktiviteter de har, hva som kjennetegner samarbeidet mellom lokalorganisasjoner og fagforeninger/avdelinger, og hvilken kontakt lokalorganisasjonene har med LO sentralt og LOs distriktskontor. Undersøkelsen baserer seg på spørreundersøkelser blant lokalorganisasjonenes styre og blant ledere i fagforeninger/avdelinger. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer i tolv lokalorganisasjoner fra ulike deler av landet.»

LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag vedtok enstemmig 10. – 11. mars 2016

«Framtida for LOs lokalorganisasjoner og fylkeskonferanser

FAFO har levert sin undersøkelse om LOs lokalorganisasjoner. Den viser at det er mange problemer, men hovedinntrykket er at de gjør et viktig arbeid og at flertallet både i lokalorganisasjonenes styrer og i fagforeningsstyrene mener det samme. Spesielt vil vi framheve at å møtes på tvers, følge opp lokale saker, gjøre seg gjeldende i lokal valgkamp og den avgjørende innsatsen i forhold til stormarkeringen mot rasering av arbeidsmiljøloven i januar 2015.

Det er nesten samstemmighet om at det største problemet er midler til frikjøp, til det nødvendige grunnarbeidet, til oppsøkende virksomhet og ved større arrangement. Fylkeskonferansen gjentar sitt tidligere forslag om at LO setter av en pott til frikjøp inntil en dag i uka forutsatt at lokalorganisasjonen sjøl dekker halvparten.

Rapporten går lite inn på fylkeskonferansenes rolle. LOs fylkeskonferanse i Sør-Trøndelag mener fylkeskonferansene fortsatt må ha forslagsrett til kongressen og velge fylkesdelegater til kongressen og representant til LOs representantskap slik som i dag.

Rapporten viser til uenighet om ny organisering av fylkeskonferansene, men at forsøksprosjektene har gitt større interesse i fagforeningene. LOs fylkeskonferanse har vært enig i og mener fortsatt at det er riktig å gi forbundene direkte deltakelse på fylkeskonferansene med stemmerett, men mener det må være en balanse slik at LOs lokalorganisasjoner ikke blir i mindretall. Vi gjentar vårt tidligere forslag om å bygge på det prøveprosjekt vi hadde i nest siste periode.»

SAK 2. LO – kongress 8. – 12. mai 2017 – forslag om pensjon.

Innleder:

Svein Åge Samuelsen, leder av kampanjen Rettferdig pensjon – gjenreis AFP / 1. nestleder LO i Trondheim

 SAK 3. Eventuelt.

Kan du ikke møte, må du selv sørge for at din vararepresentant møter.

Fagforeningene er i brev av 30. mai d.å. orientert om møtet.

Det blir servering av kaffe og te. VEL MØTT! Møtet varer fram til senest kl. 20.00.

Med kameratslig hilsen

——————————– —————————

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

Tlf. 995 14 216 Tlf. 917 41 820

Vedlegg: – Adgangstegn

Kopi: – LOs distriktskontor i Sør-Trøndelag