Share Button

LO i Trondheim støtter legestreiken!

Spekters ønske om individuelle arbeidsplaner er uakseptabelt. Det vil svekke arbeidsplassdemokratiet og forskyve makt over til virksomhetsledelsen. Arbeidsfolk organiserer seg fordi man ønsker kollektiv innflytelse over blant annet arbeidstid og organiseringen av denne i form av arbeids- og turnusplaner i bedriftene. Spekters ønske vil føre til flere individuelle avtaler og styrke arbeidskraftkjøpers styringsrett når det gjelder arbeidstid. Tillitsvalgte får svekket sin posisjon på arbeidsplassene. Det strider mot fagbevegelsens grunnleggende verdier om bruk av lovverk og kollektive avtaler.

Spekter ønsker å styrke bedriftseiernes / arbeidskraftkjøpernes styringsrett, og følger således opp den mørkeblå regjeringas arbeid med å svekke fagorganisasjonens posisjoner på arbeidsplassene og det organiserte arbeidslivet i Norge.

Trygge mennesker våger, yter og skaper mer, basert på tariffavtaler, høy organisasjonsandel i arbeidslivet og tillitsvalgte som har reell innflytelse over hvordan arbeidet i bedriften organiseres.

LO i Trondheim omfatter 90 fagforeninger og om lag 40.000 medlemmer. Som mulige pasienter forutsetter vi at arbeidstidsordninger må planlegges innen lovens bestemmelser om arbeidervern. Arbeidsmedisinsk forskning viser at uforsvarlige turnuser vil innebære økt helserisiko for de ansatte, økt risiko for uønskede hendelser som igjen truer pasientsikkerheten.

Kameratslig hilsen

—————————— ——————————–

John-Peder Denstad Svein Åge Samuelsen

leder 1. nestleder / sekretær

LO i Trondheim, P.b. 846 Sentrum, 7409 Trondheim
Kontoradresse: Inngang C, Folkets Hus
Tlf. 73-807314 / Tlf. 995 14 216 / e-post: post@loitrondheim.no / hjemmeside: www.loitrondheim.no

For oppdateringer på legestreiken se nettsiden til Legeforeningen i Sør-Trøndelag