Share Button

Nå gjelder det å sikre arbeidsplasser og arbeidsfolk som rammes av den økonomiske krisa i kjølvannet av korona-krisa. Ordfører, gruppeledere, politikere, kommunedirektøren, Nær­ings­foren­ingen, NHO og LO i Trondheim er i tett kontakt. Formannskapet vedtok en foreløpig krisepakke 26. mars.

 • Saksgang og politisk beslutningsprosess skal opprettholdes i saker som berører næringslivet.
 • Som ansvarlig kontraktspart skal kommunen, i dialog med næringslivet, hindre unødige tap.
 • Begrunnede forespørsler om utsatt betaling av kommunale skatter/avgifter skal behandles raskt.
 • Gratis gategrunnleie innføres og omsetningsavgiften på alkohol frafalles ut august 2020.
 • Sørge for at kommunale bygg er tilgjengelig for løpende serviceoppdrag og rehabilitering.
 • I samarbeid med fylkeskommunen bidra til at flest mulig lærlinger får fullført lærlingetiden.
 • Kommunen, næringsliv og NAV skal finne nye samarbeidsmåter for å få folk i arbeid.
 • Bruk av lønnstilskudd og/eller kompetansetilskudd er viktige tiltak som kan videreutvikles.
 • Mens mange er permittert fra jobbene sine, er det behov for arbeidskraft på andre samfunnsområder. Styrking av Nav er en del av dette arbeidet.
 • Trondheim kommune, NAV og næringslivet skal bidra til å avhjelpe en kritisk situasjon i grønn sektor for tilgang til sesongarbeidere.
 • Driftstilskudd utbetales som hovedregel uavkortet til institusjoner/organisasjoner, uavhengig av om de kan gjennomføre planlagt aktivitet eller ikke.
 • En liste over prosjekter som raskt kan igangsettes dersom det kommer ekstraordinære statlige midler skal lages, og potensialet skal signaliseres til statlige myndigheter.
 • Det skal jobbes opp mot stortinget for en løsning der bedrifter med næringsforbud får kompen­sert faste utgifter; noe som ser ut til å innfris ved krisepakke tre om kontantstøtteordningen.

Finansdirektøren anslår at kommunen kan tape 870-1050 millioner i inntekter i år pga. koronakrisa

Det må staten kompensere.

Vi krever også krisepakker til kommuner og næringsliv

for å øke aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen med vedlikehold og opprusting av kommunale bygg og veier.

Johan Nygaardsvold sa i finansdebatten i 1932 om «det arbeidende folkets krisekrav»:

«Våre forslag betyr ikke bare, at mangfoldige tusen arbeidsledige vil kunne få anledning til å tjene det nødvendige livsopphold, men det betyr også samfunnsmessige forbedringer, utførelse av samfunnsnyttig arbeide som vil ha stor betydning for arbeidslivets opretholdelse i fremtiden.» Det trengs offentlige invester­in­ger for å øke etterspørselen for dermed å få produksjonshjula i gang. Som Nygaardsvold sa i 1933: «Har vi ikke veier vi skulle ha bygget? Har vi ikke jernbaner og havner? Og har vi ikke fyr? Har vi ikke jernbaner vi skulle ha elektrifisert? Jo, vi har mer enn nok av ugjort arbeid, arbeid som det økonomisk sett vilde lønne sig for samfundet å få gjort.»

I vår tid må det bety statlig motkonjunkturpolitikk hvor nærings­nøytralitet-prinsippet forkastes

 • Statens Pensjonsfond utland må kunne brukes til å investere i og videreutvikle infrastruktur, teknologi og industri nasjonalt som bidrar til globale klimaløsninger.
 • En aktiv statlig industripolitikk som styrker høyproduktivitetsmodellen for å satse på hydrogen, offshore vindkraft og fullskala karbonfangst og lagring.
 • Investeringer for å elektrifisere samfunnet, oppgradere vannkraftverk og videreutvikle jernbanenettet som lavutslippsalternativ for langtransport av gods. 

Det vil være i Johan Nygaardsvolds ånd.

LO i Trondheim, Folkets Hus, Krambugt, inngang C. Tlf. 73 – 80 73 14; Tlf. 995 14 216; Telefax: 73 – 80 73 19; E-post: post@loitrondheim.no / Nettadr:www.loitrondheim.no