Share Button

Samtlige partier på Stortinget er i dag 16. mars tverrpolitisk enige om en rekke tiltak for å sikre bedrifter og ansatte som rammes av koronakrisen. Krisepakken har en vesentlig bedre sosial profil enn H/V/KrF regjeringens uakseptable forslag, og innebærer at ansatte får bedre rettigheter enn dagens regler. Krisepakken ivaretar på flere punkter arbeidsfolks behov for trygghet om å kunne beholde inntekten de første ukene. LO i Trondheim krever at disse ordningene videreføres så lenge unntakssituasjonen i arbeidslivet varer. Ytterligere ordninger må iverksettes om dette er nødvendig av hensyn til arbeidsfolks behov.

LO i Trondheim er positiv til den tverrpolitiske enigheten på Stortinget om en krisepakke som blant annet innebærer:

  • Folk som er permittert, sikres full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. (G=Grunnbeløpet i Folketrygden = kr. 99.858,- pr. 1. mai 2019). Staten dekker dette fra dag 3 til 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Det er positivt at perioden for permitteringslønn utvides fra 15 til 20 dager.
  • Etter dag 20 i permitteringsperioden skal personer sikres en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget mellom 3G og 6G. Endringene skjer umiddelbart. Det er et skritt i riktig retning at størrelsen på dagpenger blir justert opp for alle som tjener mindre enn kr. 300 000 til ca. 80 %.
  • Inntektsgrensen for å ha rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G. Det betyr at flere deltidsansatte vil ha rett til dagpenger.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres fra 16 til 3 dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag fire.
  • Lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlingelønnen.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til tre dager. Antall dager med omsorgspenger skal økes til 20 for hver av foreldrene. Dette er viktig for LO.
  • En ny ordning for frilansere og selvstendig næringsdrivende sikrer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten for de siste tre årene, begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. De skal også sikres sykepenger fra dag 4 og omsorgspenger fra dag 4.
  • Folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.